OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Överföring likställs med omsättning

Under vissa förutsättningar ska en överföring av en vara till ett annat EU-land likställas med en omsättning. Denna s.k. fiktiva omsättning vid överföring av varor motsvaras av ett fiktivt unionsinternt förvärv i det land till vilket varorna transporteras. Läs mer om förvärv vid överföring av varor.

För att en överföring ska likställas med en omsättning ska följande förutsättningar vara uppfyllda (2 kap. 1 § andra stycket ML):

  • varan transporteras av en beskattningsbar person eller för dennes räkning från en verksamhet som den beskattningsbara personen bedriver inom EU
  • överföringen görs för denna verksamhet
  • överföringen ska beskattas som ett unionsinternt förvärv i det EU-land till vilket varan överförs.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 17.1 i mervärdesskattedirektivet.

Överföringar som ska förvärvsbeskattas i destinationslandet ska den i Sverige som överför varorna redovisa i en periodisk sammanställning (5 § i SKVFS 2009:38).

Överföringen ska medföra ett unionsinternt förvärv

En av förutsättningarna för att en överföring ska likställas med en omsättning är att den ska beskattas som ett unionsinternt förvärv i det andra EU-landet. Den reglering av överföringar mellan medlemsländer som finns i mervärdesskattedirektivet är obligatorisk och ska ha införts i medlemsländernas lagstiftning. Läs om i vilka fall förvärv vid överföring av varor ska beskattas.

I de fall en överföring inte ska förvärvsbeskattas (se artikel 17.2 i mervärdesskattedirektivet jämfört med 2 a kap. 7 § andra stycket ML) ska inte heller uppgifter lämnas i en periodisk sammanställning (6 § i SKVFS 2009:38 i dess lydelse enligt SKVFS 2010:23).

Det kan inte uteslutas att bestämmelserna tolkas på olika sätt i olika medlemsländer. Även om en överföring till Sverige i en viss situation hade bedömts som ett unionsinternt förvärv här så är bedömningen om en överföring från Sverige i en identisk situation ska likställas med omsättning beroende av den bedömning som sker i det land dit varorna transporteras. Om överföringen inte medför att det föreligger ett unionsinternt förvärv i det landet föreligger inte heller en omsättning i Sverige. I ett sådant fall ska överföringen inte heller redovisas i en periodisk sammanställning.

Omsättningsland

I och med att en överföring likställs med en omsättning blir bestämmelserna i 5 kap. ML om omsättningsland tillämplig även för överföringar.

Undantag från skatteplikt

Även överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land omfattas av undantaget från skatteplikt vid gränsöverskridande transport av varor (3 kap. 30 a § andra stycket ML). Det gäller varor i allmänhet (3 kap. 30 a § första stycket 1 ML), punktskattepliktiga varor (3 kap. 30 a § första stycket 2 ML) och nya transportmedel (3 kap. 30 a § första stycket 3 ML).

Import av varor som efter importen ska överföras till ett annat EU-land kan omfattas av undantaget i 3 kap. 30 § andra stycket ML under vissa förutsättningar. Läs mer om undantag vid import på sidorna Import av vara för omsättning och Mervärdesskatt vid import.

Exempel: Överföring till ett fast etableringsställe i ett annat EU-land

Ett svenskt tillverkningsföretag, SE, har ett fast etableringsställe i Tyskland som sköter försäljningen av SE:s varor i Tyskland. SE för över varor till lagret i Tyskland. SE är registrerad för mervärdesskatt i Tyskland.

Med hänsyn till bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet får det förutsättas att SE:s överföring till Tyskland ska beskattas som ett unionsinternt förvärv där. Det innebär att överföringen är undantagen från skatteplikt i Sverige. SE ska redovisa överföringen i mervärdesskattedeklarationen. Dessutom ska SE lämna en periodisk sammanställning där uppgifter om överföringen lämnas. Som mottagarens VAT-nummer anges SE:s tyska VAT-nummer.

Exempel: Överföring till annat EU-land utan att ett fast etableringsställe finns i det landet

Ett svenskt byggföretag, SE, har inte fast etableringsställe i något annat land. SE uppför en villa i Danmark åt en privatperson. SE tar med sig byggmaterial från Sverige. SE är registrerad för mervärdesskatt i Danmark.

Med hänsyn till bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet får det förutsättas att överföringen blir ett unionsinternt förvärv i Danmark. Det innebär att överföringen är en omsättning i Sverige som är undantagen från skatteplikt. SE ska redovisa överföringen i mervärdesskattedeklarationen. Dessutom ska SE lämna en periodisk sammanställning där uppgifter om överföringen lämnas. Som mottagarens VAT-nummer anges SE:s danska VAT-nummer.

Överföringar i samband med arbete på vara

Skatteverket har redogjort för sin bedömning av situationer då varor överförs till eller från Sverige i samband med att varan ska genomgå bearbetning. Skatteverket anser att bestämmelserna i 2 kap. 1 § andra stycket ML och 2 a kap. 7 § andra stycket 2 ML ska tolkas i enlighet med mervärdesskattekommitténs riktlinje från 1996 om arbetsbeting och överföring av varor mellan EU-länder. Läs mer om förvärv vid överföring av varor.

Överföring till auktion

Äganderätten till en vara som överförts av en svensk säljare till ett annat EU-land för att säljas på auktion i det landet övergår till köparen vid klubbslaget. Varan finns inte i Sverige utan i det andra EU-landet när transporten till köparen påbörjas. Detta innebär att försäljningen inte är en omsättning i Sverige enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 ML jämfört med 5 kap. 1 § första stycket ML. Den svenske säljaren kan därför vara skyldig att registrera sig i auktionslandet för att redovisa överföringen av varorna samt för sin omsättning där.

Unionsintern försäljning i stället för överföring

Det förekommer att andra EU-länder har bestämmelser som innebär att i stället för att se transaktionen som en omsättning inom landet så ses den som en unionsintern försäljning. Köparen anses göra ett unionsinternt förvärv av varor från ett annat EU-land trots att varan finns i köparens EU-land när försäljningen sker.

Det gäller t.ex. vid försäljning av skinn på pälsdjursauktioner i Finland och Danmark. Ytterligare ett exempel på när en sådan situation kan uppkomma är när varor läggs i vissa former av lager, t.ex. call off-lager.

Av praktiska skäl kan i sådant fall en svensk säljare i mervärdesskattedeklaration få redovisa omsättningen till köparen som en varuleverans till ett annat EU-land i stället för en överföring. Försäljningen ska också redovisas i en periodisk sammanställning med angivande av köparens VAT-nummer.

Överföring i stället för unionsintern försäljning

I vissa EU-länder är det möjligt för en säljare att av förenklingsskäl hantera en unionsintern försäljning som en överföring av varor. I vissa fall är det en förutsättning för att en säljare ska kunna tillämpa det aktuella förenklingsförfarandet i destinationslandet att det land från vilket varorna transporteras intygar att förfarandet godtas. Enligt Skatteverkets uppfattning är det inte möjligt för verket att utfärda ett sådant intyg (Skatteverket ställningstagande Förenklad redovisning – överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:38) om periodisk sammanställning; [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning? [1]