OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga en pensionsutfästelse genom överföring av medel till ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES, om institutet kan likställas med en pensionsstiftelse.

Arbetsgivare kan trygga pensionsutfästelser med avdragsrätt

En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga tjänstepension genom en överföring av medel till ett utländskt tjänstepensionsinstitut under förutsättning att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse (28 kap. 3 § IL).

Avdragsbegränsningar m.m.

En arbetsgivare kan få avdrag med högst ett belopp som motsvarar vad avdragsramarna i 28 kap. 5–18 §§ IL ger rätt till.

Det innebär bl.a. att begränsningsreglerna i 28 kap. 13 § IL, som gäller vid överföring till en pensionsstiftelse, ska tillämpas vid tryggande genom överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut som kan likställas med en pensionsstiftelse. Likaså gäller det reglerna om byte av tryggandeform, ersättning från en pensionsstiftelse samt disponibla pensionsbelopp (28 kap. 12 a § IL).

Avskattning

En arbetsgivare ska ta upp det utländska tjänstepensionsinstitutets behållning som är hänförlig till ett avtal om tjänstepension till beskattning om avtalet ändras så att institutet inte längre kan likställas med en pensionsstiftelse. Denna avskattningsregel gäller dock inte om institutet tryggar en upplupen del av pensionsutfästelsen genom köp av en pensionsförsäkring enligt reglerna i 25 § TrL (28 kap. 12 b § IL).

Tjänstepensionsinstitut som likställs med en pensionsstiftelse

Utgångspunkten för bedömningen om ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES kan likställas med en pensionsstiftelse bör vara att avtalet om tjänstepension reglerar de centrala förmögenhetsrättsliga frågorna på motsvarande sätt som tryggandelagen. De regler i tryggandelagen som är av mer associationsrättslig natur är i detta sammanhang av underordnad betydelse (prop. 2005/06:22 s. 53).

I förarbetena nämns också ett antal frågor som i avtalet bör regleras på samma sätt som i tryggandelagen för att det utländska pensionsinstitutet ska kunna likställas med en svensk pensionsstiftelse. Bl.a. ska institutets ändamål uteslutande vara att trygga utfästelse om tjänstepension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande. Institutet får inte utfästa pension eller betala ut pension under andra villkor än som följer av tryggandelagen. Arbetsgivaren ska kunna få ersättning från institutet för pensioner som betalats och andra utgifter i samband med anställdas pensionering. Även en eventuell avveckling av institutet bör vara reglerad på samma sätt som avveckling av en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen.

Läs mer om pensionsstiftelser och några av de civilrättsliga reglerna.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:22 Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet [1]