OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Vid en överföring av en pensionsutfästelse mellan arbetsgivare finns det särskilda avdragsregler. Det finns dels en regel om avdrag för en övertagen pensionsutfästelse, dels en regel om avdrag för lämnad ersättning för en överlåten pensionsutfästelse.

Avdrag för en övertagen pensionsutfästelse

En arbetsgivare som tar över ansvaret för en pensionsutfästelse som tidigare har tryggats av en annan arbetsgivare med avdragsrätt har rätt till avdrag för att trygga den övertagna pensionsutfästelsen (ett byte av arbetsgivare). Dock gäller reglerna om begränsningar i avdragsrätten för de olika tryggandeformerna (28 kap. 13–15 §§ IL) för den nya arbetsgivaren vid tryggandet av den övertagna pensionsutfästelsen (28 kap. 18 § IL).

Bestämmelsen innebär att det inte krävs en anställning under beskattningsåret. Alltså omfattar bestämmelsen om avdrag för en övertagen pensionsutfästelse även kostnader för att trygga pensionsutfästelser för tidigare anställda, exempelvis pensionärer. Bestämmelsen innebär också att tryggandekostnaden för den övertagna pensionsutfästelsen inte behöver rymmas inom huvudregeln eller kompletteringsregeln för att den nya arbetsgivaren ska få avdrag.

De vanliga avdragsreglerna gäller för den nya arbetsgivaren för att trygga det intjänande som sker efter att arbetsgivaren tagit över pensionsutfästelsen.

Arbetsgivaren måste inte överta näringsverksamheten

Det finns inget krav på att en näringsverksamhet måste övertas i samband med att en arbetsgivare övertar en pensionsutfästelse. Den nya arbetsgivaren har ändå rätt till avdrag för att trygga den övertagna pensionsutfästelsen.

Ersättningen för en övertagen pensionsutfästelse är skattepliktig

En ersättning som en arbetsgivare får för att ta över en pensionsutfästelse är skattepliktig.

Avdrag för lämnad ersättning för en överlåten pensionsutfästelse

En arbetsgivare ska dra av den ersättning som arbetsgivaren lämnar vid en överlåtelse av en pensionsutfästelse om överlåtelsen antingen

  • sker när en näringsverksamhet övergår till den nya arbetsgivaren som också tar över pensionsutfästelsen
  • avser en överföring av rätt till tjänstepension till EU eller Europeiska atomenergigemenskapen (28 kap. 26 § första stycket IL).

Rätten till överföring av tjänstepension till EU och Europeiska atomenergigemenskapen regleras i lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

Om en arbetsgivare i andra fall (t.ex. vid byte av anställning) vill överlåta en pensionsutfästelse som är tryggad i egen regi kan arbetsgivaren byta tryggandeform genom att köpa en pensionsförsäkring motsvarande utfästelsens upplupna värde.

Rättsfall: hela näringsverksamheten behöver inte övergå

Avdrag kan också medges om endast en verksamhetsgren överförts (RÅ 2007 not. 169).

Rättsfall: ingen ersättning vid överföring av en pensionsstiftelse

En ersättning ansågs inte lämnad när en pensionsstiftelse fördes över eftersom arbetsgivaren inte hade något utrymme att förfoga över stiftelsemedlen (RÅ 2001 ref. 45).

Bakgrunden till det överklagade förhandsbeskedet var att en viss verksamhet inklusive personal skulle föras över från ett moderbolag till två dotterbolag. Ansvaret för pensionsutfästelserna skulle också föras över. Utfästelserna var i moderbolaget tryggade genom två pensionsstiftelser och skulle i fortsättningen tryggas i egna fack inom samma stiftelser alternativt två nybildade pensionsstiftelser. Någon särskild ersättning för övertagandet av utfästelserna skulle inte lämnas av moderbolaget till dotterbolagen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 ref. 45 [1]
  • RÅ 2007 not. 169 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna [1]