OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Avdrag medges för en ökning av pensionsreserven genom tillämpning av försäkringstekniska beräkningsgrunder såsom ränteuppräkning och förändrade antaganden om livslängd m.m. Avdrag medges också för utfästa indextillägg eller annan värdesäkring om en pensionsstiftelse eller en avsättning i balansräkningen behöver fyllas på för att täcka det som arbetsgivaren utlovat. En ökning av pensionsreserven på dessa grunder är avdragsgill för pensionsutfästelser som tidigare har tryggats med avdragsrätt (28 kap. 16 § IL).

Bestämmelserna avser kostnader för pensionsutfästelser till tidigare anställda (fribrevsinnehavare och pensionärer). I dessa fall finns alltså inget krav på anställning under beskattningsåret och inte heller behöver avdraget rymmas inom huvudregeln eller kompletteringsregeln. Avdragsrätten begränsas dock till vad som framgår av 28 kap. 13 och 14 §§ IL för pensionsreserven (prop. 1997/98:146 s. 78).

En indexklausul knuten till Stockholmsbörsens generalindex omfattas inte av uttrycket indexering eller annan värdesäkring av utfästelserna enligt ett fastställt förhandsbesked (RÅ 2009 not. 19).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2009 not. 19 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1997/98:146 Förenklad avdragsrätt för pensionskostnader [1]