OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska underrätta Revisorsnämnden om omständigheter som gäller en revisor om det kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet. Revisorsnämnden byter den 1 april 2017 namn till Revisorsinspektionen.

Revisorsnämnden/Revisorsinspektionen

Revisorsnämnden är en myndighet för revisorsfrågor. Revisors­nämnden har två övergripande uppgifter. Den ena huvuduppgiften är att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov. Godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag meddelas av Revisorsnämnden för fem år i taget. Den andra huvuduppgiften för Revisorsnämnden är att ha tillsyn över revisorer och registrerade revisionsbolag.

Revisors­nämnden byter den 1 april 2017 namn till Revisorsinspektionen.

Tillsyn och disciplinära åtgärder

Revisorsnämnden ska utföra tillsyn över revisorer och registrerade revisionsbolag (kvalificerade revisorer). Som ett led i detta har Revisorsnämnden en uppsökande verksamhet som går ut på att kontrollera att den revision som utförs håller hög kvalitet. Urvalet av vilka revisionsbyråer och revisorer som Revisorsnämnden granskar sker systematiskt och riskbaserat.

Revisorsnämnden tar emot och prövar anmälningar mot kvalificerade revisorer. Sådana anmälningar kommer vanligen från klienter, konkursförvaltare eller myndigheter. Revisorsnämnden kan öppna granskningsärenden på grund av uppgifter i pressen och andra medier oavsett om det har inkommit någon anmälan.

Om Revisorsnämnden i något ärende finner att en kvalificerad revisor har åsidosatt sina skyldigheter kan Revisorsnämnden meddela revisorn en s.k. disciplinär åtgärd. En sådan åtgärd är en erinran, en varning eller ett upphävande av godkännandet, auktorisationen eller registreringen. Ett ytterligare inslag i tillsynsverksamheten är att Revisorsnämnden kan meddela förhandsbesked i vissa frågor.

Skatteverket ska underrätta Revisorsnämnden

Om Skatteverket har gjort någon iakttagelse avseende en revisor eller ett registrerat revisions­bolag som kan ha betydelse för Revisorsnämndens verksamhet ska Skatteverket underrätta Revisorsnämnden. Denna skyldighet för Skatteverket är reglerad i 31 § revisorslagen (2001:883). Det är ett fåtal fall per år som Skatteverket gör sådana iakttagelser och underrättar Revisorsnämnden. Underrättelseskyldigheten omfattar inte omständigheter som Skatteverket har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.