OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Den som har fått, utnyttjat eller överlåtit förmåner eller ersättningar ska i vissa fall lämna uppgifter om detta till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift.

Förmån av framtida förvärv av värdepapper, personaloptioner

Den som har utnyttjat eller överlåtit en sådan rättighet att i framtiden förvärva värdepapper som avses i 10 kap. 11 § andra stycket IL (personaloption) ska lämna uppgifter till den som ska lämna kontrolluppgift om förmån av framtida förvärv av värdepapper. Personen ska lämna de uppgifter som behövs för att den som är skyldig att lämna kontrolluppgift ska kunna lämna korrekta uppgifter (34 kap. 6 § SFL).

Uppgifterna ska lämnas snarast och senast den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller (34 kap. 10 § andra stycket SFL).

Att dessa uppgifter inte får lämnas senare än den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller innebär att den kontrolluppgiftsskyldiga alltid har minst drygt två veckor på sig att fullgöra sin kontrolluppgiftsskyldighet, som ska vara fullgjord senast den 31 januari samma år (24 kap. 1 § SFL).

Rabatt, bonus eller liknande förmåner

Den som har fått en rabatt, bonus eller annan förmån på grund av kundtrohet eller liknande ska lämna uppgifter till den som ska lämna kontrolluppgift om förmånen (34 kap. 7 § första stycket SFL).

Det är den som slutligen har stått för kostnaden som ligger till grund för förmånen som är kontrolluppgiftsskyldig. För att den kontrolluppgiftsskyldiga ska kunna uppfylla sin uppgiftsskyldighet behöver hen uppgifter om ersättningen eller förmånens storlek. Om det är en förmån behöver den kontrolluppgiftsskyldiga även uppgifter om vilken förmån det rör sig om. Dessutom behövs uppgifter om när ersättningen mottogs eller förmånen utnyttjades.

Uppgifterna ska lämnas snarast och senast den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller (34 kap. 10 § andra stycket SFL).

Att dessa uppgifter inte får lämnas senare än den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller innebär att den kontrolluppgiftsskyldiga alltid har minst drygt två veckor på sig att fullgöra sin kontrolluppgiftsskyldighet, som ska vara fullgjord senast den 31 januari samma år (24 kap. 1 § SFL).

Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

Den som har tagit emot en ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige (enligt 15 kap. 7 § SFL) ska lämna uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldiga (34 kap. 7 § andra stycket SFL). Det gäller inte personaloptioner (se ovan).

Det är den arbetsgivare i Sverige där personen är anställd som är skyldig att lämna kontrolluppgift. För att den svenska arbetsgivaren ska kunna uppfylla sin uppgiftsskyldighet behöver hen uppgifter om ersättningen eller förmånens storlek. Om det är en förmån behöver den svenske arbetsgivaren även uppgifter om vilken förmån det rör sig om. Dessutom behövs uppgifter om när ersättningen mottogs eller förmånen utnyttjades.

Uppgifterna ska lämnas snarast och senast den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller (34 kap. 10 § andra stycket SFL).

Att dessa uppgifter inte får lämnas senare än den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller innebär att den kontrolluppgiftsskyldiga alltid har minst drygt två veckor på sig att fullgöra sin kontrolluppgiftsskyldighet, som ska vara fullgjord senast den 31 januari samma år (24 kap. 1 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar