OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En uppgift om genomsnittlig anskaffningsutgift för fondandelar ska lämnas till den som är eller ska vara förvaltare av fondandelarna om dessa förs över till förvaltaren eller om fondandelarna flyttas.

Vem ska lämna uppgift om anskaffningsutgift?

Fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag och AIF-förvaltare ska lämna kontrolluppgifter om kapitalvinst för sålda eller inlösta fondandelar. Om andelarna är förvaltarregistrerade ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgift.

Regeln om informationsuppgifter om anskaffningsutgift för fondandelar innebär en ömsesidig skyldighet för fondbolag med flera och förvaltare att lämna uppgifter till varandra om den genomsnittliga anskaffningsutgiften om andelarna.

Den nya förvaltaren eller fondbolaget behöver uppgifterna för att kunna uppfylla sin skyldighet att lämna kontrolluppgift vid en eventuell avyttring av andelarna.

Uppgift om andelar som förs över till en förvaltare

I stället för att registrera en fondandel direkt på en andelsägare kan andelarna föras över och registreras på en förvaltare, så kallad förvaltarregistrering.

Om andelarna övergår till att vara förvaltarregistrerade ska fondbolaget, förvaltningsbolaget eller AIF-förvaltaren lämna uppgift om den genomsnittliga anskaffningsutgiften till förvaltaren (34 kap 9 § första stycket SFL).

Uppgift om andelar som flyttas

Om ägaren till fondandelarna byter förvaltare ska den förvaltare som andelarna flyttas från lämna uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för andelarna till den nya förvaltaren. Detsamma gäller om fondandelarna flyttas från en förvaltare till fondbolaget, förvaltningsbolaget eller AIF-förvaltaren (34 kap 9 § andra stycket SFL).

Undantag: andelar som har förts över till ett investeringssparkonto

Ett fondbolag, förvaltare med flera behöver inte lämna någon informationsuppgift för fondandelar efter det att andelarna har förts över till ett investeringssparkonto (34 kap. 9 § tredje stycket SFL). Uppgifter om dessa andelar undantas eftersom andelarna när de förvaras på ett investeringssparkonto schablonbeskattas och inte längre ska ingå i någon kapitalvinstberäkning (prop. 2011/12:1 s. 381).

Uppgifterna ska lämnas senast den 15 januari

Informationsuppgiften om genomsnittligt anskaffningsutgift ska lämnas snarast men senast den 15 januari (34 kap. 10 § andra stycket SFL).

Om en informationsuppgift inte lämnas in ska detta anmälas till Skatteverket.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 [1]