OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2020.

Hela landet är indelat i olika geografiskt avgränsade områden, värdeområden. Här får du veta vad ett värdeområde är, vad som påverkar indelningen och om sambandet med riktvärdekartan.

Vad är ett värdeområde?

Ett grundläggande led inom fastighetstaxeringen är att hela landet är indelat i olika geografiskt avgränsade områden, s.k. värdeområden. Detta beror på att prisbildningen för fastigheter skiljer sig åt mellan olika områden och indelningen i värdeområden tar hänsyn till den inverkan på en fastighets marknadsvärde som det geografiska läget har.

Det är reglerat hur stort ett värdeområde får vara och värdeområdet får inte omfatta mer än ett län eller del av län. Normalt ska ett värdeområde inte omfatta mer än en kommun (5 § SKVFS 2016:9).

Värdeområden beslutas av Skatteverket (6 kap. 1 § FTF, 11 kap. 1§ FTF, 7 kap. 7 § FTL och 19 kap. 7 § FTL).

Analys av ortspriser styr indelningen i värdeområden

Värdeområdesindelning och nivåläggning sker med utgångspunkt i, och så långt det är möjligt, genom analys av ortspriser (köpeskillingar). Om ortsprismaterialet inte är tillräckligt kan värdeområdesindelningen också grundas på annan information, t.ex. yrkesmässiga värderares kunskap om området.

När värdeområdena ska bestämmas är det viktigt att sådana förhållanden som har betydelse för värdet i allt väsentligt ska vara likartade (7 kap. 2 § FTL). Det här gäller särskilt för de värdefaktorer som man ska ta hänsyn till när riktvärdet bestäms enligt 8–15 kap. FTL.

För småhus är det värdefaktorerna ålder, storlek, standard, byggnadskategori, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning som ska beaktas särskilt (8 kap. 3 § FTL). För tomtmark till småhus är det värdefaktorerna storlek, tillgång till vatten och avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden, typ av bebyggelse och närhet till strand som ska beaktas särskilt (12 kap. 3 § FTL).

Variationer i marknadsvärdet inom ett värdeområde ska vara hänförliga till värdefaktorerna

Variationer i marknadsvärdet inom ett värdeområde ska i allt väsentligt vara hänförliga till dessa värdefaktorer. Om två värderingsenheter har klassificerats lika i fråga om de riktvärdegrundande värdefaktorerna inom ett värdeområde, blir således riktvärdet detsamma för de båda värderingsenheterna.

Värdeområdesindelningen och antalet värdeområden skiljer sig åt mellan olika typer av fastigheter. För småhus finns det cirka 9 300 värdeområden.

Värdeområden framgår av riktvärdekartan

Hur indelningen i värdeområden, hur riktvärdeangivelserna och förhållandena för riktvärdeangivelserna ser ut framgår av riktvärdekartan (kartbild) som redovisas av Skatteverket. För småhus och tomtmark till småhus redovisas detta på en gemensam riktvärdekarta: riktvärdekarta S. Se riktvärdekarta S och andra riktvärdekartor för kategorier som t.ex. hyreshus och lantbruk.

Varje värdeområde har ett namn, nummer och en områdesbeskrivning. Om det inte finns någon särskild områdesbeskrivning förutsätts det att värderingen har skett med ledning av genomsnittliga förhållanden för värdeområdet. Numret är bra att ha tillgängligt när man ska söka efter ett särskilt värdeområde på riktvärdekartan.

Nytt: 2017-09-13

Sidan har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2018.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2018 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter; [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Värdeområden och riktvärdekartor [1]