OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Två enkla efternamn kan förenas till ett dubbelt efternamn, med eller utan bindestreck. Ordningsföljden mellan namnen är valfri och kan ändras.

Dubbelt efternamn enligt personnamnlagen

Ett dubbelt efternamn enligt personnamnlagen består av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas som efternamn (20 § andra stycket PNL). Den sökande bestämmer själv vilken ordning namnen i det dubbla efternamnet ska ha, och om det dubbla efternamnet ska vara med eller utan bindestreck.

Det dubbla efternamnet är en persons efternamn och ska användas i det dagliga livet, till exempel i kontakt med olika myndigheter.

Ett dubbelt efternamn måste bestå av två enkla efternamn

Det är inte tillåtet att bilda ett dubbelt efternamn som består av fler än två enkla efternamn. Den som redan har ett dubbelt efternamn och vill lägga till ett nytt namn måste välja bort ett av de namn som ingår i det dubbla efternamnet.

Den som bär ett enkelt efternamn och vill byta till ett dubbelt efternamn, som består av två andra enkla efternamn, kan inte behålla sitt enkla efternamn.

Det är inte tillåtet att skriva ihop namnen. Namnet anses då inte vara ett dubbelt efternamn. Exempelvis är det inte möjligt att förvärva GranKvist eller Grankvist bildat av namnen Gran respektive Kvist.

Vid prövning av namnskydd räknas ett dubbelt efternamn som två efternamn

Det så kallade administrativa namnskyddet syftar till att förhindra byten till efternamn som kan förväxlas med vissa namn och kännetecken. Vid en prövning av om ett efternamn har ett namnskydd ska ett dubbelt efternamn räknas som två efternamn. Det gäller till exempel vid prövning av om ett efternamn är fritt att förvärva enligt 16 § PNL. Det dubbla efternamnet i sig är alltså inte namnrättsligt skyddat.

Undantag: äldre dubbelnamn

Ett undantag gäller dock för dubbelnamn som har förvärvats före den 1 juli 2017. Sådana äldre dubbla efternamn ska anses som ett enda efternamn vid en prövning enligt reglerna om namnskydd i 15, 16, 23 och 24 §§ PNL (övergångsbestämmelserna punkt 11). Syftet med detta är att dubbla efternamn som bildats enligt äldre bestämmelser och som redan är tagna i bruk inte ska få ett sämre skydd än vad de haft tidigare.

Vid annan prövning räknas ett dubbelt efternamn som ett enda efternamn

Vid annan prövning av om förutsättningarna för byte av efternamn är uppfyllda ska dock ett dubbelt efternamn betraktas som ett (1) namn. Ett dubbelt efternamn anses exempelvis som ett (1) namn vid en bedömning av om ett tidigare buret dubbelt efternamn kan förvärvas på nytt enligt 19 § PNL.

Ansökan

En ansökan om dubbelt efternamn kan ske i samband med:

Omvandling av ett mellannamn till en del i ett dubbelt efternamn

Den som bär ett mellannamn enligt 1982 års namnlag kan med stöd av övergångsbestämmelserna till PNL ta bort mellannamnet eller omvandla det till ett efternamn. Exempelvis är det möjligt att ansöka om att mellannamnet ska omvandlas till en del i ett dubbelt efternamn (övergångsbestämmelserna punkt 9). En sådan ansökan är avgiftsfri.

Exempel: omvandling av mellannamn till del i ett dubbelt efternamn

Klara Nordin Ström bär Nordin som mellannamn och Ström som efternamn. Klara vill ha Nordin som en del av ett dubbelt efternamn.

Klara kan ansöka om att omvandla mellannamnet Nordin till en del i det dubbla efternamnet Nordin Ström. Efter omvandlingen bär Klara inte längre något mellannamn. I stället bär hon Nordin Ström som ett dubbelt efternamn. Efter omvandlingen kan Klara föra vidare det dubbla efternamnet Nordin Ström till exempelvis sina barn. Klara kan inte föra vidare namnet Nordin Ström till sina barn så länge hon bär Nordin som ett mellannamn.

Ändring av ett dubbelt efternamn

Den som bär ett dubbelt efternamn kan ansöka om ändring av namnet utan att det innebär byte av efternamn (13 § andra stycket PNL). En sådan ansökan är avgiftsfri.

Ändring av ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn

Den som bär ett dubbelt efternamn kan ansöka om ändring av ordningsföljden mellan namnen (13 § andra stycket 3 PNL).

Tillägg eller borttag av bindestreck mellan namnen i ett dubbelt efternamn

Den som bär ett dubbelt efternamn kan ansöka om att lägga till eller ta bort ett bindestreck mellan namnen.

Ett tillägg eller ett borttag av ett bindestreck mellan namnen i ett dubbelt efternamn betraktas som en ändring av stavning av efternamnet.

Borttag av namn i ett dubbelt efternamn

Den som bär ett dubbelt efternamn kan byta till ett enkelt efternamn genom att ta bort ett av namnen i sitt dubbla efternamn (19 § andra stycket PNL). Ansökan är avgiftsbelagd med 1 800 kr. Bestämmelsen kan användas i de fall det inte är möjligt att göra det önskade namnbytet genom en ansökan enligt någon av bestämmelserna om familjerättsliga förvärv i 4–12 eller 30 § PNL.

Exempel: borttag av namn i ett dubbelt efternamn

Peter Snagg Puck har förvärvat sitt efternamn genom byte till det nybildade efternamnet Snagg år 2006 och det nybildade efternamnet Puck år 2017. De två efternamnen är förenade till ett dubbelt efternamn: Snagg Puck.

Peter kan byta till det enkla efternamnet Snagg eller Puck genom att ta bort det andra namnet. Namnbytet sker enligt 19 § andra stycket PNL.

Administrativt byte till dubbelt efternamn

Om en person vill byta till ett dubbelt efternamn som inte går att förvärva på något annat sätt enligt personnamnlagen kan det ändå finnas möjlighet att i administrativ ordning byta till det önskade dubbla efternamnet enligt 20 § första stycket PNL. Ansökan om ett administrativt byte till dubbelt efternamn har i vissa fall en ansökningsavgift.

Ett enkelt efternamn, som en person kan förvärva med stöd av bestämmelserna i PNL, kan utgöra en del av ett dubbelt efternamn enligt 20 § PNL. Det kan exempelvis vara fråga om två enkla efternamn som personen har rätt att förvärva var för sig med stöd av bestämmelserna om familjerättsliga förvärv i 4–12 eller 30 § PNL, men inte kan kombinera till ett dubbelt efternamn med stöd av dessa bestämmelser. Det kan också vara fråga om två enkla efternamn som personen har rätt att förvärva enligt reglerna om administrativa förvärv i 13–19 §§ PNL, men inte kan kombinera till ett dubbelt efternamn med stöd av dessa regler. Ett dubbelt efternamn kan också bildas av ett familjerättsligt efternamn och ett administrativt efternamn. Det dubbla efternamnet kan bildas av ett efternamn som personen redan bär, och ett efternamn som personen har rätt att förvärva enligt någon av bestämmelserna i PNL.

Bestämmelsen i 20 § första stycket PNL förutsätter ett byte av efternamn. Personen måste därför redan bära ett efternamn. Ett barn kan alltså inte förvärva ett dubbelt efternamn vid födelsen med stöd av denna bestämmelse.

Exempel: administrativt byte till dubbelt efternamn

Lisa bär sin mammas efternamn Forsell. Lisas pappa bär efternamnet Ljung. Lisa är gift med Hans Alm. Lisa vill bära ett dubbelt efternamn bildat av ett av hennes föräldrars efternamn och hennes makes efternamn.

Lisa har rätt att förvärva sin pappas efternamn Ljung (9 § PNL). Lisa har även rätt att förvärva sin makes efternamn Alm (12 § PNL). Med stöd av 20 § PNL kan Lisa byta till det dubbla efternamnet Ljung Alm eller Alm Ljung (bildat av två familjerättsliga efternamn).

Lisa har tagit reda på att efternamnen Svärd och Lilja är fria att förvärva enligt 16 § PNL. Lisa kan byta till det dubbla efternamnet Svärd Lilja (bildat av två administrativa efternamn). Hon kan också byta till exempelvis Ljung Lilja (bildat av ett familjerättsligt och ett administrativt efternamn). Lisa kan även byta till exempelvis Svärd Forsell (bildat av ett administrativt efternamn och det efternamn Lisa redan bär).

Nytt: 2017-07-04

Sidan har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar