OBS: Detta är utgåva 2018.1. Visa senaste utgåvan.

Om fordonsskatt inte betalas i rätt tid får ett fordon inte användas innan skatten blir betald. Undantag från användningsförbud ska medges för ett visst fordon om det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl för undantag från ett användningsförbud

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket medge att ett visst fordon får användas trots att ett användningsförbud gäller för fordonet (6 kap. 1 § tredje stycket VSL).

Företagsrekonstruktion

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud när ett beslut om företagsrekonstruktion har fattats (Skatteverkets ställningstagande Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord). Den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet måste ha uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion. Den skattskyldige måste kunna visa att fordonet behöver användas för att driva näringsverksamheten vidare eller för resor till och från arbetet.

Ett exempel på när ett fordon kan behöva användas är då den skattskyldige behöver fordonet för resor till och från arbetet när allmänna kommunikationsmedel saknas eller för att driva den egna näringsverksamheten.

Ackord

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud om den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet omfattas av en ansökan om ackord (Skatteverkets ställningstagande Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord). En förutsättning är att den skattskyldige kan visa att fordonet behöver användas för att driva näringsverksamheten vidare eller för resor till och från arbetet.

Ett exempel på när ett fordon kan behöva användas är då den skattskyldige behöver fordonet för resor till och från arbetet när allmänna kommunikationsmedel saknas eller för att driva den egna näringsverksamheten.

Detta gäller både vid offentligt ackord och vid underhandsackord.

Skuldsanering

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud om ett beslut om inledande av skuldsanering har fattats och den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet omfattas av skuldsaneringen (Skatteverkets ställningstagande Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran). Den skattskyldige måste kunna visa att fordonet behöver användas för att han eller hon ska få intäkter till att betala skatteskulden.

Ett exempel på när ett fordon kan behöva användas är då den skattskyldige behöver fordonet för resor till och från arbetet när allmänna kommunikationsmedel saknas eller för att driva den egna näringsverksamheten.

Nytt: 2018-03-06

Genom en skuldsanering befrias gäldenären från ansvaret att betala skulderna i den utsträckning som skulderna sätts ned. Om fordonsskatten omfattas av ett beslut om skuldsanering utan betalningsplan ska inte skatten betalas, eftersom det innebär att gäldenären helt befrias från betalning av skatten. Fordonet omfattas därmed inte av något användningsförbud, och det finns därför inget behov av att medge undantag från detta.

Nedsättning av fordran

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud om ett beslut om nedsättning av fordran har fattats och den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet omfattas av detta beslut (Skatteverkets ställningstagande Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran). En förutsättning är att den skattskyldige kan visa att fordonet behöver användas för att han eller hon ska få intäkter till att betala skatteskulden.

Ett exempel på när ett fordon kan behöva användas är då den skattskyldige behöver fordonet för resor till och från arbetet när allmänna kommunikationsmedel saknas eller för att driva den egna näringsverksamheten.

Ägarbyte är inte ett särskilt skäl

Det anses inte vara särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud enbart därför att en ny ägare inte känt till att det fordon han eller hon har köpt har användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt. Detta gäller oavsett skatteskuldens storlek och oberoende av förhållandena kring försäljningen i övrigt.

Återtagande vid leasing är inte ett särskilt skäl

När det gäller det generella undantaget från användningsförbud i 6 kap. 2 § VSL så anses det inte som försäljning om ett fordon som sålts på avbetalning med förbehåll om äganderätt återtas av säljaren eller om ett leasat fordon återgår till uthyraren. Dessa omständigheter anses inte heller vara särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord [1] [2]
  • Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran [1] [2]

Referenser inom fordonsskatt