Områden: Punktskatter och trafikskatter (Fordonsskatt)

Datum: 2013-08-01

Dnr: 131 469545-13/111

Nytt: 2023-06-01

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-06-01, dnr. 8-2383782.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud när beslut om inledande av skuldsanering eller beslut om nedsättning av fordran har fattats förutsatt att:

  • den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet omfattas av skuldsaneringen eller beslutet om nedsättning av fordran, och
  • gäldenären kan visa att fordonet behöver användas för att han eller hon ska få intäkter till att betala skatteskulden.

2 Frågeställning

Finns det särskilda skäl för att undanta fordon från användningsförbud när den obetalda fordonsskatten omfattas av ett beslut om att inleda skuldsanering eller nedsättning av fordran?

Om det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud, vilka av gäldenärens fordon ska då undantas?

3 Gällande rätt m.m.

Om fordonsskatt som avser innevarande och närmast föregående skatteår inte betalas i rätt tid gäller användningsförbud för fordonet. Användningsförbudet gäller till dess att skatten har betalats. Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket medge undantag från användningsförbudet för ett visst fordon (6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227, VSL)).

Som särskilda skäl nämns i förarbetena den situation då en skattskyldig träffar avtal med Kronofogdemyndigheten om en avbetalningsplan för fordonsskatt som restförts och överlämnats för indrivning (prop. 1978/79:94 s. 15).

Undantag från användningsförbud på grund av särskilda skäl ska tillämpas restriktivt (prop. 2005/06:65 s. 133).

Den praxis som utvecklats av regeln innebär att krav har ställts att den skattskyldige ska vara beroende av att använda det fordon som undantas, t.ex. för resor till och från arbetet när allmänna kommunikationsmedel saknas eller i näringsverksamhet för att på så sätt få intäkter till att betala skatteskulden.

4 Bedömning

Till följd av vad som anges i förarbetena samt den praxis som utvecklats om vad som kan utgöra särskilda skäl för undantag från användningsförbud gör Skatteverket följande ställningstaganden.

4.1 Skuldsanering utgör särskilda skäl

Skuldsanering innebär att gäldenären helt eller delvis befrias från betalningsansvar för de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Om fordonsskatten uppkommit innan beslutet om inledande av skuldsanering omfattas den av skuldsaneringen. Som huvudregel löper därefter en betalningsplan under fem år, men vissa gäldenärer saknar betalningsutrymme och i dessa fall beslutas om skuldsanering utan betalplan. Ett skuldsaneringsbeslut kan efter omprövning upphävas. (1, 7, 9, 24 §§ Skuldsaneringslagen (2006:548))

Har beslut om inledande av skuldsanering fattats anser Skatteverket att det finns särskilda skäl för att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud förutsatt att:

  • den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet omfattas av skuldsaneringen, och
  • gäldenären kan visa att fordonet behöver användas för att han eller hon ska få intäkter till att betala skatteskulden.

Exempel på när ett fordon kan behöva användas är då gäldenären behöver fordonet för resor till och från arbetet när allmänna kommunikationsmedel saknas eller för att driva den egna näringsverksamheten.

4.2 Nedsättning av fordran enligt lag om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter (BorgL) utgör särskilda skäl

Vid sidan av skuldsaneringsförfarandet kan en gäldenär träffa en frivillig betalnings-uppgörelse med sina borgenärer, s.k. nedsättning av fordran. För att nedsättning ska komma ifråga ska förutsättningarna för skuldsanering vara uppfyllda. Sökanden ska lämna ett förslag till betalningsplan i sin ansökan. Skatteverket har sedan att bedöma om ansökan kan godtas med den föreslagna betalningsplanen. Nedsättning av fordran medför befrielse från betalning av den skatt som satts ned.

Har beslut om nedsättning av fordran fattats anser Skatteverket att det finns särskilda skäl för att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud förutsatt att:

  • den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet omfattas av beslutet om nedsättning av fordran, och
  • gäldenären kan visa att fordonet behöver användas för att han eller hon ska få intäkter till att betala skatteskulden.

Exempel på när ett fordon kan behöva användas är då gäldenären behöver fordonet för resor till och från arbetet när allmänna kommunikationsmedel saknas eller för att driva den egna näringsverksamheten.

4.3 Skatteverket kan ompröva sitt beslut

Om de förhållanden som ligger till grund för beslutet om undantag från användningsförbud har ändrats sedan beslutet fattades, får beslutet omprövas.

Exempel på ändrade förhållanden är om det aldrig fattas ett beslut om skuldsanering eller om beslutet om skuldsanering upphävs.

4.4 Enstaka eller samtliga fordon

Om det finns flera fordon som uppfyller kraven för särskilda skäl anser Skatteverket att samtliga dessa ska undantas från användningsförbud.