OBS: Detta är utgåva 2018.1. Visa senaste utgåvan.

Räntebidrag för bostads­ändamål är skattepliktigt och ska tas upp som intäkt.

Räntebidrag för bostads­ändamål är skattepliktigt och ska tas upp som intäkt. Om ett belopp återbetalas ska det återbetalade beloppet dras av omedelbart (29 kap. 14 § inkomstskattelagen, IL).

Om du beviljats ett statligt räntebidrag för en ombyggnation begränsas utgifterna för reparation och underhåll. Du får bara göra omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll till den del dessa utgifter tillsammans med utgifterna för ombyggnaden överstiger bidragsunderlaget, det vill säga den utgift som är godkänd eller beräknad för bidrag. Den del av utgifterna som inte kan dras av omedelbart räknas i stället in i anskaffningsvärdet (19 kap. 13 § IL).

Om bidragsunderlaget ändras genom ett senare beslut ska rätten till omedelbart avdrag bedömas på grundval av det nya beslutet. Om beslutet innebär att ytterligare belopp ska dras av omedelbart som reparationer och underhåll så ska underlaget för värdeminskningsavdrag minskas med samma belopp. Om värdeminskningsavdrag tidigare har gjorts på grund­val av detta belopp så ska det omedelbara avdraget minskas med värde­minskningsavdragen.

Om beslutet innebär att ett omedelbart avdrag tidigare har gjorts med ett för högt belopp så ska underlaget för värdeminskningsavdrag ökas med det överskjutande beloppet. Samma belopp ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. De värde­minsknings­avdrag som skulle ha gjorts tidigare år ska räknas av från intäk­ten. Rättelse ska ske det beskattningsår då det nya beslutet med­delas (19 kap. 24–25 §§ IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar