OBS: Detta är utgåva 2018.12. Visa senaste utgåvan.

De olika skattereduktionerna dras ifrån i en viss turordning och kan inte sparas till ett annat år.

Det finns mer information om de olika skattereduktionerna och de materiella reglerna i avsnittet om skattereduktioner.

Uppdaterat denna sida

Endast skattereduktion motsvarande den skatt som har beräknats

I beslutet om slutlig skatt gör Skatteverket de skattereduktioner som beslutats i lag (56 kap. 7 § SFL).

Skattereduktioner kan bara dras av från beslutad skatt och kan inte sparas till ett annat år.

Hur avräknas de olika skattereduktionerna?

Skatteverket räknar av skattereduktionerna mot den enskildes kommunala och statliga inkomstskatt, mot fastighetsskatt och fastighetsavgift i den turordning som skattereduktionerna räknas upp nedan (67 kap. 2 § IL). Skattereduktion för arbetsinkomster, även kallad jobbskatteavdraget, räknas bara av mot kommunal inkomstskatt.

Fastighetsavgift för pensionärer

Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift är främst riktad mot pensionärer och innebär att fastighetsavgiften efter skattereduktionen inte ska överstiga fyra procent av den avgiftsskyldigas inkomst (5 § lag [2008:826] om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift). För mer information, se Berättigade till skattereduktion.

Sjöinkomst

Den som haft en sjöinkomst kan få skattereduktion. Storleken av skattereduktionen är beroende av dels om handelsfartyget gått i fjärrfart eller närfart, dels om sjömannen har haft sjöinkomst under hela eller en del av året (67 kap. 3 § IL).

Allmän pensionsavgift

Den som påförts allmän pensionsavgift har rätt till skattereduktion med hela avgiften. Skattereduktionen får räknas av mot andra skatter men inte mot den allmänna pensionsavgiften (67 kap. 4 § IL).

Jobbskatteavdrag

Skattereduktion för arbetsinkomster (s.k. jobbskatteavdrag) kan den få som haft arbetsinkomster som beskattas i Sverige (67 kap. 5 § IL).

Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora arbetsinkomsterna är och om personen har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång eller inte (67 kap. 7 § och 8 § IL).

Sjuk- och aktivitetsersättning

Den som har fått sjuk- eller aktivitetsersättning har rätt till skattereduktion. Rätten till skattereduktion gäller den som är obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret. Även den som den som är begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 18 § första stycket 1,2 eller 3 IL kan ha rätt till skattereduktion. För detta krävs ett överskott av förvärvsinkomster som uteslutande, eller så gott som uteslutande, utgörs av förvärvsinkomster i Sverige (67 kap. 9 a § IL).

Underlaget för skattereduktionen består av den sjuk- och aktivitetsersättning som betalats ut under beskattningsåret och som ska tas upp till beskattning enligt IL. Även utländsk ersättning enligt lagstiftning om social trygghet kan medräknas i underlaget för skattereduktion (67 kap 9 b § IL).

Fackföreningsavgift

Fysiska personer som har varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, har rätt till skattereduktion för betalda fackföreningsavgifter (67 kap. 9 e § IL).

Tillägg har gjorts med anledning av de nya reglerna om skattereduktion för fackföreningsavgifter. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2018.

Underskott av kapital

Den som har ett underskott av kapital kan få skattereduktion (67 kap. 10 § IL).

Procentsatserna för skattereduktion är olika på underskott upp till 100 000 kr och underskott över 100 000 kr.

Rot- och rutarbete

Den som köper rot- eller rutarbete kan få skattereduktion (67 kap. 11–19 §§ IL). Vissa villkor måste vara uppfyllda för både köparen och utföraren.

Skattereduktionens storlek beror bl.a. på om arbetet är rot- eller rutarbete och det finns tak för skattereduktion per beskattningsår och person (67 kap. 19 § IL).

Det finns tre olika sätt att få skattereduktion på. Vanligtvis får köparen först en preliminär skattereduktion i samband med att hen har betalat det utförda arbetet och utföraren fått en del av arbetskostnaden utbetald av Skatteverket.

Den slutliga skattereduktionen för rot- och rutarbete justeras med den preliminärt medgivna skattereduktionen. Om den beräknade skatten inte räcker till så att hela beloppet kan utnyttjas kan justeringen leda till skatt att betala.

Mikroproduktion av förnybar el

Fysiska och juridiska personer som framställer förnybar el kan efter begäran i inkomstdeklaration få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (67 kap. 27-33 §§ IL).

Nytt: 2018-11-01

Skattereduktion enligt annan lag

Skatteverket ska även göra de skattereduktioner som enligt andra lagar gäller för beskattningsåret (56 kap. 7 § SFL).

Fastighetsavgift för pensionärer

Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift är främst riktad mot pensionärer och innebär att fastighetsavgiften efter skattereduktionen inte ska överstiga fyra procent av den avgiftsskyldigas inkomst (5 § lag [2008:826] om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift). För mer information, se Berättigade till skattereduktion.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar