OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Nytt:

I årsutgåva 2023 har tidigare information om de olika reduktionerna tagits bort och ersatts med länkar till andra vägledningssidor där det behandlas mer utförligt.

I beslutet om slutlig skatt gör Skatteverket de skattereduktioner som beslutats i lag (56 kap. 7 § SFL).

Skattereduktioner kan bara dras av från beslutad skatt och kan inte sparas till ett annat år.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som beräknats enligt 65 kap. IL, mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Reduktionerna räknas av mot skatten i en bestämd ordning. Skattereduktion enligt 67 kap. 5–9 d, 34, 35, 46–48 och 53–64 §§ IL ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt (67 kap. 2§ IL).

Det finns mer information om de olika skattereduktionerna och de materiella reglerna i avsnittet Skattereduktioner under Inkomstskatt. Med anledning av pandemin har det införts regler om tillfälliga skattereduktioner. Läs mer om detta i avsnitt om tillfällig skattereduktion för inventarier.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]