OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

De olika skattereduktionerna dras ifrån i en viss turordning och kan inte sparas till ett annat år.

Aldrig mer skattereduktion än den skatt som har beräknats

I beslutet om slutlig skatt gör Skatteverket de skattereduktioner som beslutats i lag (56 kap. 7 § SFL).

Skattereduktioner kan bara dras av från beslutad skatt och kan inte sparas till ett annat år.

Hur räknas de olika skattereduktionerna av?

Skatteverket räknar av skattereduktionerna mot den skattskyldiges kommunala och statliga inkomstskatt, mot fastighetsskatt och fastighetsavgift i den turordning som skattereduktionerna räknas upp nedan. Skattereduktion för arbetsinkomster räknas bara av mot kommunal inkomstskatt.

Fastighetsavgift för pensionärer

  • Den som fyllt 65 år vid ingången av beskattningsåret och som ska betala fastighetsavgift kan få skattereduktion om fastighetsavgiften är högre än
  • ett indexberäknat lägsta spärrbelopp, eller
  • 4 procent av beskattningsbar förvärvsinkomst och överskott av kapital.

    (Lag [2008:826] om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift)

Sjöinkomst

Den som haft en sjöinkomst kan få skattereduktion för

  • inkomster på EES- handelsfartyg som går i fjärrfart, med 14 000 kr för ett helt år
  • inkomster på EES-handelsfartyg som går i närfart, med 9 000 kr för ett helt år.

Om inkomsten inte gäller för ett helt år får skattereduktion medges med 1/ 365-del av respektive belopp för varje dag med sjöinkomst (67 kap. 3 § IL).

Allmän pensionsavgift

Den som påförts allmän pensionsavgift har rätt till skattereduktion med hela avgiften. Skattereduktionen får räknas av mot andra skatter men inte mot den allmänna pensionsavgiften ( 67 kap. 4 § IL).

Arbetsinkomster

Skattereduktion för arbetsinkomster (s.k. jobbskatteavdrag) kan den få som haft arbetsinkomster som beskattas i Sverige (67 kap. 5 § IL).

Jobbskatteavdraget beräknas utifrån olika procentsatser beroende på om personen fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång eller inte.

Underskott av kapital

Skatten reduceras också med underskott av inkomst av kapital (67 kap. 10 § IL).

Underskott på upp till 100 000 kr ger skattereduktion med 30 procent av underskottet. Underskott över 100 000 kr ger skattereduktion med 21 procent av underskottet.

Husarbete

Skattereduktion för husarbete (s.k. rot- och rutarbete) kan medges (67 kap. 11–19 §§ IL).

Reduktionen kan medges med halva arbetskostnaden. Om utföraren har F-skattesedel får utföraren halva arbetskostnaden inklusive mervärdesskatten utbetald direkt från Skatteverket. Skatteverket tillgodoför beställaren en preliminär skattereduktion med samma belopp.

Om utföraren är en privatperson som saknar F-skattesedel ska beställaren lämna en förenklad arbetsgivardeklaration. Skattereduktion medges då med ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgifterna.

Skattereduktion kan medges med högst 50 000 kr per år och person för husarbete.

Den slutliga skattereduktionen för husarbete justeras med den preliminärt medgivna skattereduktionen. Om den beräknade skatten inte räcker till så att hela beloppet kan utnyttjas kan justeringen leda till skatt att betala.

Gåva

Nytt: 2016-01-07

Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015.

Skattereduktion för gåva till en godkänd gåvomottagare kan medges med högst 1 500 kr det vill säga med 25 procent av gåvor på högst 6 000 kr och får inte överstiga summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift (67 kap. 20–26 §§ IL).

Microproduktion av förnybar el

En fysisk eller juridisk person som framställer förnybar el har efter begäran rätt till skattereduktion. Underlaget för skattereduktion består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i en anslutningspunkt under året dock inte mer är vad som tagits ut i samma anslutningspunkt.

Avdrag kan medges högst för 30 000 kilowattimmar multiplicerat med 60 öre ( 67kap. 27-33IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  • Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]