OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för avyttring av en näringsfastighet i Sverige. Hyresinkomster och annan avkastning beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Hyresinkomster och annan avkastning

Hyresinkomster och annan avkastning från en näringsfastighet beskattas alltid som inkomst av näringsverksamhet. En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet från en fastighet i Sverige (3 kap. 18 § första stycket 3 IL).

Avyttring

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig i kapital för kapitalvinst vid avyttring av en näringsfastighet i Sverige (3 kap. 18 § första stycket 11). Beräkningen av kapitalvinsten sker på samma sätt som för en obegränsat skattskyldig.

Ränteutgifter inte en kostnad för kapitalvinsten

HFD har prövat frågan om en begränsat skattskyldig persons ränteutgifter får behandlas som omkostnad vid beräkning av en kapitalvinst. HFD ansåg att de löpande ränteutgifterna för ett lån som har tagits upp för att finansiera anskaffningen av en tillgång ska betraktas som omkostnader för förvärv av den löpande avkastningen på tillgången. HFD ansåg att ränteutgifterna däremot inte kunde ses som en omkostnad för förvärv av den intäkt av engångskaraktär som vinsten vid en avyttring av tillgången utgör (RÅ 2001 ref. 1).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 ref. 1 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster