OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för avyttring av en näringsfastighet i Sverige. Hyresinkomster och annan avkastning beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Hyresinkomster och annan avkastning

Hyresinkomster och annan avkastning beskattas alltid som inkomst av näringsverksamhet, se Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399), del 1, avsnitt 49.2. En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet från en fastighet i Sverige (3 kap. 18 § första stycket 3 IL).

Avyttring

En näringsfastighet är antingen en lagertillgång eller en kapitaltillgång, se Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399), del 1, avsnitt 62.2.2. En försäljning av en lagertillgång är alltid intäkt av näringsverksamhet för såväl fysiska som juridiska personer, se Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399), del 1, avsnitt 62.3.5.

Avyttring av näringsfastighet som är kapitaltillgång i en enskild näringsverksamhet beskattas i kapital. Detsamma gäller om en fysisk person eller ett dödsbo är delägare i ett handelsbolag som avyttrar en näringsfastighet (13 kap. 4 § IL).

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig i kapital för kapitalvinst vid avyttring av en näringsfastighet i Sverige (3 kap. 18 § första stycket 11). Beräkningen av kapitalvinsten sker på samma sätt som för en obegränsat skattskyldig.

Ränteutgifter inte en kostnad för kapitalvinsten

HFD har prövat frågan om en begränsat skattskyldigs ränteutgifter får behandlas som omkostnad vid beräkning av en kapitalvinst. HFD ansåg att de löpande ränteutgifterna för ett lån som har tagits upp för att finansiera anskaffningen av en tillgång ska betraktas som omkostnader för förvärv av den löpande avkastningen på tillgången. HFD ansåg att ränteutgifterna däremot inte kunde ses som en omkostnad för förvärv av den intäkt av engångskaraktär som vinsten vid en avyttring av tillgången utgör (RÅ 2001 ref. 1).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 ref. 1 [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:1) [1] [2] [3]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster