OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2023.

Anledning till den frivilliga skattskyldigheten

Handel med investeringsguld är undantaget från mervärdesskatt. Även om omsättningen är skattefri finns en begränsad återbetalningsrätt vid skattefri omsättning av investeringsguld. Med hänsyn till att återbetalningsrätten är begränsad finns en möjlighet för vissa beskattningsbara personer att bli frivilligt skattskyldiga för en sådan omsättning till en annan beskattningsbar person. För att undvika s.k. kumulativa effekter får säljaren välja att transaktionen ska vara skattepliktig. Säljaren har i så fall rätt till avdrag för ingående skatt enligt de vanliga reglerna. Bestämmelsen finns i 3 kap. 10 b § ML och baseras på artiklarna 348–353 i mervärdesskattedirektivet.

Syftet med undantaget från skatteplikt för investeringsguld är bl.a. att förhindra mervärdesskattebedrägerier. Den frivilliga skattskyldigheten är därför kombinerad med en omvänd skattskyldighet.

Omfattningen av den frivilliga skattskyldigheten

En beskattningsbar person har rätt att bli frivilligt skattskyldig vid försäljning av investeringsguld till en annan beskattningsbar person om säljaren (3 kap. 10 b § ML)

  • framställer investeringsguld
  • omvandlar guld till investeringsguld
  • i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för industriändamål.

Både köpare och säljare ska vara beskattningsbara personer

Den frivilliga skattskyldigheten förutsätter att både säljare och köpare är beskattningsbara personer. En sådan frivillig skattskyldighet är alltid kombinerad med en omvänd skattskyldighet för köparen om denne och säljaren antingen är registrerade till mervärdesskatt i Sverige eller ska vara registrerade som en konsekvens av transaktionen.

Framställa investeringsguld

Den som framställer investeringsguld kan genom den frivilliga skattskyldigheten sälja guldtackor till grossister och tillämpa vanliga mervärdesskatteregler oavsett om avsikten hos grossisten är att sälja guldet vidare som industriguld eller som investeringsguld (prop. 1998/99:69 s. 34).

Omvandla guld till investeringsguld

Den som förädlar guld kan bli skattskyldig om han eller hon omvandlar guld av något slag till investeringsguld. Den frivilliga skattskyldigheten gäller med andra ord såväl omvandling av annat guld än investeringsguld till investeringsguld som omvandling av investeringsguld till annat investeringsguld (prop. 1998/99:69 s. 34).

Rätten till frivillig skattskyldighet för guldproducenter och förädlare enligt 3 kap. 10 b § 1 ML gäller investeringsguld både i form av guldtackor och guldmynt. Även ett myntverk som framställer guldmynt kan alltså utnyttja möjligheten till frivillig skattskyldighet (prop. 1998/99:69 s. 34).

Vad menas med att normalt omsätta guld för industriändamål i yrkesmässig verksamhet?

Med ”säljare som i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för industriändamål” avses exempelvis grossister som säljer tackguld till industrin, till tandtekniker eller till juvelerare för smyckestillverkning (industriguld). Beskattningsbara personer som normalt inte tillhandahåller industriguld eller som tillhandahåller industriguld i endast begränsad omfattning omfattas inte av bestämmelsen. Bestämmelsen omfattar endast den som bedriver yrkesverksamhet där verksamheten åtminstone delvis är inriktad på handel med industriguld. Den som i vanliga fall endast säljer investeringsguld omfattas inte av möjligheten till frivillig skattskyldighet. Möjligheten till frivillig skattskyldighet för grosisster enligt 3 kap. 10 b § 2 ML gäller endast investeringsguld i form av guldtackor och inte för guldmynt (prop. 1998/99:69 s. 34 f.).

Möjligheten för producenter, förädlare och grossister att bli skattskyldiga är inte kopplad till köparens avsikter med guldet. Säljaren ska inte behöva bevisa köparens avsikt att använda guldet för industriellt ändamål. Endast i de fall guldet omsätts till någon annan än en beskattningsbar person har säljaren ingen rätt att bli skattskyldig för transaktionen (prop. 1998/99:69 s. 35).

Skattskyldig för viss transaktion

Skattskyldigheten gäller en viss transaktion. Säljaren kan alltså vara frivilligt skattskyldig för en omsättning medan en annan omsättning förblir undantagen från skatteplikt (prop. 1998/99:69 s. 21).

Omsättning till annat EU-land

Det finns inget krav på att den frivilliga skattskyldigheten enbart ska omfatta omsättningar som sker till beskattningsbara personer inom landet. Den får alltså även omfatta försäljning till en beskattningsbar person i ett annat EU-land om guldet ska transporteras till köparen. I så fall gäller de allmänna bestämmelserna för handel inom EU.

Dokumentation

Vid försäljning av investeringsguld ska säljaren dokumentera köparens identifikationsuppgifter.

Frivillig skattskyldighet vid förmedling

När en frivilligt skattskyldig säljare anlitar ett ombud för förmedling av motsvarande försäljning har även ombudet rätt till frivillig skattskyldighet för sin förmedlingstjänst, som annars är undantagen från skatteplikt (3 kap. 10 c § ML).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1998/99:69 Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld [1] [2] [3] [4] [5] [6]