OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2023.

Tjänster såsom ombyggnad, reparation och underhåll omfattas av undantaget även om de tillhandahålls i flera led, så länge det avser ett luftfartyg som används av ett flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. Detsamma gäller för tjänster som avser delar, tillbehör och utrustning till sådant luftfartyg.

Vad omfattas av undantaget?

Tjänster såsom ombyggnad, reparation och underhåll av sådana luftfartyg som är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap 21 § ML undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket  2 ML. Se även information på sidan om uthyrning och befraktning av luftfartyg samt på sidan om luftfartyg som är undantagna från skatteplikt.

På motsvarande sätt är tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning till sådana luftfartyg undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4 ML. Läs om vad som räknas som delar, tillbehör och utrustning till luftfartyg.

Undantagen motsvaras av artikel 148 f och g i mervärdesskattedirektivet.

Exempel på tjänster som omfattas av undantaget

Som tjänster hänförliga till luftfartyg samt delar, tillbehör och utrustning till sådana räknas bland annat

  • slamsugning och avfallshantering
  • bevakning av luftfartyget
  • flygplatsavgift
  • tvätt av filtar, kuddar och skyddskläder
  • reparation av navigeringsutrustning.

Undantaget i 3 kap. 21 § första stycket 2 ML omfattar även uthyrning av arbetskraft för luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning, om personalen är nödvändig för luftfartygets behov eller framförande, t.ex. för luftfartygets säkerhet.

Flygplatsavgift för andra luftfartyg än sådana som omfattas av undantagsregeln i 3 kap. 21 § ML utgör skattepliktig omsättning enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML. Mer om det kan du läsa under Skattepliktiga upplåtelser av fastighet.

Undantaget kan gälla i flera led

Enligt Skatteverket gäller undantaget från skatteplikt inte bara i ett led. Bestämmelsen är inte utformad så det är möjligt att begränsa undantaget till endast ett led. Även av EU-domstolens praxis framgår att det finns situationer där omsättning av tjänster kan undantas i flera led. En tjänst kan avse ett sådant luftfartyg som omfattas av undantag från skatteplikt även om tjänsten tillhandahålls av underentreprenörer i flera led. Detsamma gäller för tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning till sådant luftfartyg.

För att kunna tillämpa undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § ML måste respektive entreprenör eller underentreprenör kunna visa att förutsättningarna för ett sådant undantag är uppfyllda (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led).

Undantag för tjänster som tillhandahålls av mäklare och andra förmedlare

Omsättning av tjänster som tillhandahålls av mäklare och andra förmedlare som handlar för någon annans räkning i dennes namn undantas från skatteplikt, om tjänsten avser en sådan omsättning som anges i 3 kap. 21, 21 a eller 21 b §§ ML (3 kap. 22 § ML).

Rätt till återbetalning av ingående skatt

Undantagen enligt 3 kap. 21 och 22 §§ ML är s.k. kvalificerade undantag, vilket innebär att den som omsätter varan eller tjänsten har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 § första stycket ML. Se även sidan Vid vissa undantagna omsättningar.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt [1]