OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2023.

Här hittar du information om vad som räknas som tjänst som avser fartyg, luftfartyg och delar, tillbehör och utrustning till dessa.

Vad omfattas av undantaget?

Ombyggnad, reparation och underhåll av sådant fartyg eller luftfartyg som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap 21 § ML undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4 ML. Se även information på sidan om Fartyg och luftfartyg som är undantagna från skatteplikt.

På motsvarande sätt är tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning till sådana fartyg och luftfartyg undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 6 ML. Vad som är delar, tillbehör eller utrustning, se information på sidan Försäljning och uthyrning av delar, tillbehör eller utrustning till fartyg och luftfartyg.

Ombyggnad, reparation och underhåll av fartyg eller luftfartyg kan undantas från skatteplikt i flera led

Skatteverket anser att tjänster som avser ombyggnad, reparation och underhåll, och som är undantagna från skatteplikt enligt i 3 kap. 21 § första stycket 4 ML, inte är begränsade till bara ett led. En tjänst kan avse ett fartyg eller luftfartyg som omfattas av undantag från skatteplikt även om tjänsten tillhandahålls av underentreprenörer i flera led. Detsamma gäller för tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning enligt 3 kap. 21 § första stycket 6 ML. För att kunna tillämpa undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § ML måste respektive entreprenör eller underentreprenör kunna visa att förutsättningarna för ett sådant undantag är uppfyllda (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led).

Exempel på tjänster som omfattas av undantaget

Som tjänster hänförliga till fartyg och luftfartyg samt delar, tillbehör och utrustning till sådana räknas bland annat

 • slamsugning och avfallshantering
 • bevakning av fartyget
 • bärgning, bogsering och lotsning
 • kustradiotjänst, dock inte när tjänsten gäller en förbindelse som sker från land till fartyg
 • hamnavgift, flygplatsavgift
 • tvätt av bäddutrustning, dukar och skyddskläder
 • reparation av navigeringsutrustning.

Som tjänst avseende fartyg räknas däremot inte

 • lastning och lossning av fartyg
 • slussning
 • mobilteletrafik till och från fartyg.

Omsättning inom landet av sådana tjänster medför alltså skattskyldighet. (RSV Mervärdesskatteplikten för omsättning av varor och tjänster avseende fartyg enligt mervärdesskattelagen).

Farledsavgifter (tidigare benämning farledsvaru- och fyravgifter), vilka enligt särskild författning ska betalas till tull- eller sjöfartsmyndighet bör enligt Skatteverkets uppfattning inte medföra skattskyldighet eftersom de utgör led i myndighetsutövning (RSV Mervärdesskatteplikten för omsättning av varor och tjänster avseende fartyg enligt mervärdesskattelagen). Kammarrätten har också bedömt att uttag av sådana avgifter ingår som ett led i myndighetsutövning (KRNJ 2003-10-01, mål nr 261-2001).

Hamnavgift och flygplatsavgift för andra fartyg och luftfartyg än sådana som omfattas av undantagsregeln i 3 kap. 21 § ML utgör skattepliktig omsättning enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML. Mer om det kan du läsa om under avsnittet om Skattepliktiga upplåtelser av fastighet.

Uthyrning av personal som är nödvändig för ett skepps behov eller framförande och för skeppslastens behov

Skatteverket anser att vid uthyrning av arbetskraft till fartyg av sådan personal som är nödvändig för ett skepps behov eller framförande och för skeppslastens behov utgör en sådan omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4 ML.

Uthyrning av personal som ur sjösäkerhetssynpunkt är nödvändig ombord på ett fartyg är att bedöma som en tjänst som täcker fartygets direkta behov. Personal som ingår i en sådan säkerhetsbesättning som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364) är ett villkor för att fartyget ska få framföras. Undantaget från skatteplikt omfattar därmed exempelvis uthyrning av serveringspersonal som ingår i säkerhetsbesättning ombord. Sådan personal som inte ingår i säkerhetsbesättningen ombord kan däremot inte anses täcka fartygets direkta behov även om de i en nödsituation skulle ha en viss säkerhetsfunktion att fylla, exempelvis genom att visa vägen till nödutgångar eller genom att dela ut flytvästar. Uthyrning av sådan personal omfattas därför inte av undantaget (RSV Uthyrning av arbetskraft till fartyg).

Ett företag som hyr ut arbetskraft till ett fartyg måste kunna styrka att förutsättningarna för att tillämpa undantaget från skatteplikt i 3 kap. 21 § ML är uppfyllt, dvs. att arbetskraften täcker direkta behov för fartyget eller för lasten. Uthyrningsföretaget bör kunna visa detta genom att ha dokumentation som visar att personalen ingår i säkerhetsbesättningen enligt bestämmelserna i fartygssäkerhetslagen. (Skatteverket ställningstagande Uthyrning av serveringspersonal till fartyg för yrkesmässig sjöfart).

Ytterligare information om uthyrning av personal till fartyg i utrikes trafik kan du läsa under avsnittet om i avsnitt 24.6.2 i handledning för mervärdesskatt 2014.

Undantag för tjänster som tillhandahålls av mäklare och andra förmedlare

Enligt 3 kap. 21 a § ML undantas från skatteplikt omsättning av tjänster som tillhandahålls av mäklare och andra förmedlare, som handlar för någon annans räkning i dennes namn, om tjänsten avser en sådan omsättning som anges i 3 kap. 21 § ML.

En skeppsmäklare som utför tjänster såsom till exempel anskaffande av last åt fartyg och fartyg åt last eller förmedling av köp och försäljning av fartyg eller fartygskontrakt kan därför omfattas av undantag från skatteplikt.

Rätt till återbetalning av ingående skatt

Undantagen enligt 3 kap. 21 och 21 a §§ ML är s.k. kvalificerade undantag, vilket innebär att den som omsätter varan eller tjänsten har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 § första stycket ML.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRNJ 2003-10-01, mål nr 261-2001 [1]

Lagar & Förordningar

 • Fartygssäkerhetslag (2003:364) [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Mervärdesskatt; Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led [1]
 • Mervärdesskatteplikten för omsättning av varor och tjänster avseende fartyg enligt mervärdesskattelagen [1] [2]
 • Uthyrning av arbetskraft till fartyg [1]
 • Uthyrning av serveringspersonal till fartyg för yrkesmässig sjöfart [1]