Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2018-11-29 Nedskrivning för förväntade kreditförluster på fordringar som inte är kapitaltillgångar vid tillämpning av den internationella redovisningsnormgivningen
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och fastighetsskatt
2008-03-19 Redovisning av nedmonterings- och bortforslings- och återställandekostnader för inventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning
2007-03-20 Avdrag för datorprogram
2008-05-19 Förenklat årsbokslut och arbetsgivaravgifter
2006-12-06 Negativ goodwill vid inkråmsförvärv
2009-11-16 Inventarier av mindre värde och begreppen naturligt samband och större inventarieanskaffning
2008-10-17 Finansiell leasing och räkenskapsenlig avskrivning
2014-11-27 Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning
2009-06-12 Restvärdesavskrivning och avyttring av inventarier
2007-05-21 Fordran på återbetalning av mervärdesskatt och hanteringen vid inkomsttaxeringen
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och inventarier av mindre värde
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och betalningsplan på skog
2004-10-08 Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige
2006-12-20 Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion
2013-02-25 Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen
2008-06-19 Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen
2014-11-04 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2009-06-10 Inventarier av mindre värde och enkla bolag
2009-02-20 Årsredovisning i mindre aktiebolag och periodiseringsregeln
2003-10-24 Räkenskapsenlig avskrivning vid upprepad överavskrivning
2006-06-30 Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning
2004-10-07 Finansiell leasing och beskattning
2013-11-07 Kan ett beskattningsår i enskild näringsverksamhet förlängas i efterhand?
2004-10-07 Moms i inkomstdeklaration, kapitalunderlag för räntefördelning och koppling till företagets redovisning
2009-03-13 Beskattningstidpunkten för näringsbidrag
2009-12-15 Löpnummer på fakturor
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Skattemässigt anskaffningsvärde för maskiner och inventarier vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2009-03-31 Årsredovisning i mindre aktiebolag och förvärvade immateriella anläggningstillgångar
2007-02-14 Anteciperad skattefri utdelning i utländsk valuta
2006-12-06 Inneliggande lager och redovisning av intäkter
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital och försvunnet eget kapital i handelsbolag
2016-05-16 Redovisning och beskattning av pågående arbeten till fast pris i aktiebolag
2007-11-15 Kollektiv nedskrivning av kundfordringar
2014-11-04 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 och 6 §§ IL
2016-08-30 Frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2013-04-19 Skatteplanering med tantiem
2010-06-21 Periodiseringsfond - frågan om överensstämmelse mellan avdrag och avsättning i räkenskaperna
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier
2009-11-03 Kassaregister - hantering av kvittodata i en kontrollenhet, särskilt om returkvitton och räknarna B, F, G och H
2006-12-06 Omstruktureringsreserv vid inkråmsförvärv
2007-02-14 Skattefri utdelning i utländsk valuta
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Avdrag för förskott till leverantörer vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2005-01-18 Beskattningsår vid start/nedläggning/start samma kalenderår
2014-09-01 Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt
2004-10-15 Frågan om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning får användas samtidigt
2008-06-19 Förenklat årsbokslut och särskilt avdrag för avyttrade inventarier
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2018-04-09 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – underskott i handelsbolag
2016-11-24 Beskattning av elcertifikat
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och periodisering av utgifter för hyror och försäkringspremier
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och insatsemission i ekonomisk förening
2015-07-01 Omräkning av utländska filialer
2004-09-14 Utgift för datorprogram i lagersystem
2006-01-13 Krav på underlag vid valutaväxling
2014-10-28 Avskrivning på inventarier i utländsk filial inom EES-området
2005-05-12 Alternativregeln vid lagervärderingen och dess samband med räkenskaperna
2006-05-24 Överavskrivning av inventarier och restvärdeavskrivning
2005-02-14 Inkomst från naturvårdsavtal
2008-04-02 Förenklat årsbokslut och försäkringsersättning för inventarier
2002-09-19 Redovisning av djur i jordbruk och renskötsel
2008-11-08 Årsredovisning i mindre aktiebolag och bokföringsmässiga grunder
2009-10-16 Inventarier och begreppet verkligt värde
2006-09-18 Verkligt värde på inventarier och överavskrivning