OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Ett uppdrag på löpande räkning kännetecknas av ersättningen inte utgår till ett på förhand bestämt pris utan utgår per arbetad tidsenhet och utgifter för arbetet. Ett uppdrag på löpande räkning redovisas olika beroende på vilken normgivning företaget följer. Du får här en redogörelse av de viktigaste principerna i respektive regelverk. Läs respektive regelverk för en fullständigare bild.

Värdering i ÅRL

Huvudregeln vid värdering av omsättningstillgångar att de ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen (4 kap. 9 § ÅRL). För tjänsteuppdrag och entreprenadavtal, som i ÅRL benämns pågående arbeten, ger detta uttryck för den s.k. färdigställandemetoden. Pågående arbeten för någon annans räkning får dock värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§ ÅRL (4 kap. 10 § ÅRL). Regeln möjliggör en redovisning av pågående arbeten med successiv vinstavräkning. Successiv resultatavräkning, d.v.s. intäktsföring av pågående arbeten till en andel som inte överstiger projektets färdigställandegrad, är tillåten under förutsättning att försiktighetsprincipen beaktas (prop. 1995/95:10 del 2 sid. 207).

K1: förenklat årsbokslut

Det finns inga särskilda regler om tjänste- och entreprenadavtal i de allmänna råden om förenklat årsbokslut, utan alla uppdrag redovisas som uppdrag på löpande räkning. Intäkten ska tas upp i takt med att arbetet faktureras eller av affärsmässiga skäl borde ha fakturerats (BFNAR 2006:1 punkt 7.1 respektive BFNAR 2010:1 punkt 7.5).

Årsbokslut

Inkomster från ett uppdrag på löpande räkning ska redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. Intäkten är värdet av det arbete som utförts och det material som levererats eller förbrukats under redovisningsperioden. Värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden (BFNAR 2017:3 punkt 5.13).

Av det allmänna rådet framgår i vilka poster ett uppdrag på löpande räkning ska redovisas i resultat- och balansräkningen (BFNAR 2017:3 punkt 5.14).

Faktureringstidpunkten styr således inte tidpunkten för intäktsredovisning men kan efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen styra beskattningstidpunkten vid pågående arbeten på löpande räkning (HFD 2011 ref. 20).

K2: årsredovisning i mindre företag

Inkomster från ett uppdrag på löpande räkning ska redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. Intäkten är värdet av det arbete som utförts och det material som levererats eller förbrukats under redovisningsperioden. Värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden (BFNAR 2016:10 punkt 6.13).

Av det allmänna rådet framgår i vilka poster ett uppdrag på löpande räkning ska redovisas i resultat- och balansräkningen (BFNAR 2016:10 punkt 6.14).

Faktureringstidpunkten styr således inte tidpunkten för intäktsredovisning men kan efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen styra beskattningstidpunkten vid pågående arbeten på löpande räkning (HFD 2011 ref. 20).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

En inkomst från uppdrag på löpande räkning ska redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas d.v.s. successiv vinstavräkning (BFNAR 2012:1 punkt 23.17). Faktureringstidpunkten styr således inte tidpunkten för intäktsredovisning men kan efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen styra beskattningstidpunkten vid pågående arbeten på löpande räkning (HFD 2011 ref. 20).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder om inget annat anges i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Det inte finns några inskränkningar i RFR 2 när det gäller uppdrag på löpande räkning. IFRS 15 ersätter den tidigare IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal och det är tillåtet att tillämpa IFRS 15 även på tidigare räkenskapsår.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Domar & beslut

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1995/96:10 Års- och koncernredovisning, del 2 [1]

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2]
  • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]