OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska återkalla ett godkännande om någon av parterna begär det, om uppdraget upphör eller om det visar sig att deklarationsombudet inte är lämpligt.

Om deklarationsombudet eller den deklarationsskyldige begär det

Skatteverket ska återkalla ett godkännande om antingen ombudet eller den deklarationsskyldige begär det (6 kap. 8 § 1 SFL).

Om uppdraget som deklarationsombud upphör

Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om uppdraget har upphört att gälla (6 kap. 8 § 2 SFL). Uppdraget kan ha varit tidsbegränsat enligt ansökan från den deklarationsskyldige.

Om deklarationsombudet inte är lämpligt

Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om det har visat sig att ombudet inte är lämpligt för uppdraget. Den här grunden för återkallelse har karaktären av ett återkallelseförbehåll. Skatteverket bedömer om ett ombud inte är lämpligt för uppdraget utifrån de grunder som finns i 6 kap. 6 och 7 §§ SFL (6 kap. 8 § 3 SFL).

Bedömningen måste göras för varje deklarationsskyldig som deklarationsombudet är godkänd för. Den omständigheten att någon har fått godkännandet återkallat rörande ett specifikt uppdrag behöver inte betyda att alla godkännanden ska återkallas. Som exempel kan nämnas då ett deklarationsombud får ett godkännande återkallat eftersom det bedöms att det aktuella uppdraget är för komplext med hänsyn till deklarationsombudets kunskaper och erfarenheter, men att ombudet fortfarande kan anses vara lämpligt för andra mindre komplicerade uppdrag.

Ett godkännande får bara återkallas om något i utredningsmaterialet förändrats. Förutsättningen för en återkallelse är att det har visat sig att deklarationsombudet inte är lämpligt för uppdraget. Återkallelse får bara ske på grund av omständigheter som Skatteverket inte har känt till eller som inte fanns när Skatteverket beslutade om godkännande som deklarationsombud. Förändringen av de faktiska förhållanden ska vara av betydelse för uppdraget som deklarationsombud för att återkallelse ska ske. Skatteverket får göra en samlad bedömning av dels de omständigheter som fanns redan vid beslutet om godkännande och dels utifrån de omständigheter som tillkommit eller som Skatteverket inte kände till tidigare.

Ett godkännande som deklarationsombud får också återkallas om den ursprungliga ansökan innehöll felaktiga uppgifter eller om viktiga uppgifter utelämnats. Det innebär att Skatteverkets beslut att återkalla godkännande som deklarationsombud i sin helhet kan grunda sig på omständigheter som fanns redan då godkännande lämnades (prop. 2005/06:31 s. 57).

Då återkallelse får anses vara ett beslut till nackel för den som berörs blir Skatteverkets kommunikationsskyldighet aktuell, vilket innebär att den som ärendet gäller ska ges möjlighet att bemöta Skatteverkets bedömning (40 kap. 2 § SFL). I dessa fall ska Skatteverket därför skicka övervägandet både till deklarationsombudet och till den deklarationsskyldige, detta då en tänkt återkallelse inte bara kommer beröra deklarationsombudet utan även respektive deklarationsskyldig, vilket innebär att varje enskild deklarationsskyldig måste få tillfälle att ge synpunkter på Skatteverkets övervägande. Ett beslut om återkallelse ska fattas för varje godkännande som ska återkallas, även om motiveringen kan bli identisk i alla överväganden/beslut i de fall ombudets godkännande återkallas för flera deklarationsskyldiga på samma grund.

Beslutet om återkallelse ska skickas både till ombudet och den deklarationsskyldige. Överklagandehänvisning med tvåmånaders överklagandetid ska bifogas. Både den som har fått godkännandet som deklarationsombud återkallat och den deklarationsskyldige har möjlighet att överklaga återkallelsebeslutet.

Beslut om godkännande får enbart återkallas, inte omprövas

Skatteverkets beslut om godkännande av deklarationsombud kan bara ändras genom återkallelse av godkännandet. Beslut som får återkallas får Skatteverket inte ompröva till nackdel för den som beslutet gäller (66 kap. 20 § andra stycket SFL).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart

Ett beslut om återkallelse gäller som huvudregel omedelbart (68 kap. 1 § SFL). Skatteverket kan bestämma att beslutet ska gälla från en senare tidpunkt (68 kap. 3 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:31 Deklarationsombud, m.m. [1]