OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska återkalla ett godkännande om någon av parterna begär det, om uppdraget upphör eller om det visar sig att deklarationsombudet inte uppfyller kraven för godkännande.

Beslut om godkännande får enbart återkallas, inte omprövas

Skatteverkets beslut om godkännande av deklarationsombud kan bara ändras genom återkallelse av godkännandet. Beslut som får återkallas får Skatteverket inte ompröva till nackdel för den som beslutet gäller (66 kap. 20 § andra stycket SFL).

Om deklarationsombudet eller den deklarationsskyldiga begär det

Skatteverket ska återkalla ett godkännande om antingen deklarationsombudet eller den deklarationsskyldiga begär det (6 kap. 8 § 1 SFL).

Om uppdraget som deklarationsombud upphör

Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om uppdraget har upphört att gälla (6 kap. 8 § 2 SFL). Uppdraget kan ha varit tidsbegränsat enligt ansökan från den deklarationsskyldiga.

Om deklarationsombudet inte uppfyller kraven för godkännande

Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om det har visat sig att ombudet inte uppfyller kraven för godkännande. Den här grunden för återkallelse har karaktären av ett återkallelseförbehåll. Skatteverket bedömer om ett ombud inte ska vara godkänd för uppdraget utifrån de grunder som finns i 6 kap. 6 och 7 §§ SFL (6 kap. 8 § 3 SFL).

Bedömningen om kraven för godkännande är uppfyllda måste göras för varje deklarationsskyldig som deklarationsombudet är godkänd för. Den omständigheten att någon har fått godkännandet återkallat rörande ett specifikt uppdrag behöver inte betyda att alla godkännanden ska återkallas. Som exempel kan nämnas då ett deklarationsombud får ett godkännande återkallat eftersom det bedöms att det aktuella uppdraget är för komplext med hänsyn till deklarationsombudets kunskaper och erfarenheter, men att ombudet fortfarande kan anses vara lämpligt för andra mindre komplicerade uppdrag.

Nytt: 2024-01-15

Annorlunda förhåller det sig om deklarationsombudet missköter sin egen redovisning av skatter och avgifter till det allmänna med stora belopp eller återkommande. Ett sådant deklarationsombud är vanligtvis inte lämplig att ha uppdrag som deklarationsombud för någon (jfr 6 kap. 6 § andra stycket 3 SFL).

Ett godkännande får bara återkallas om något i utredningsmaterialet har förändrats (prop. 2010/11:165 s. 717). Förutsättningen för en återkallelse är att det har visat sig att deklarationsombudet inte längre uppfyller kraven i 6 kap. 6 och 7 §§ SFL. Återkallelse får bara ske på grund av omständigheter som Skatteverket inte har känt till eller som inte fanns när Skatteverket beslutade om godkännande som deklarationsombud. Förändringen av de faktiska förhållanden ska vara av betydelse för uppdraget som deklarationsombud för att återkallelse ska ske. Skatteverket får göra en samlad bedömning av dels de omständigheter som fanns redan vid beslutet om godkännande och dels utifrån de omständigheter som tillkommit eller som Skatteverket inte kände till tidigare.

Ett godkännande som deklarationsombud får också återkallas om den ursprungliga ansökan innehöll felaktiga uppgifter eller om viktiga uppgifter utelämnats. Det innebär att Skatteverkets beslut att återkalla godkännande som deklarationsombud i sin helhet kan grunda sig på omständigheter som fanns redan då godkännande lämnades (prop. 2010/11:165 s. 717).

Skatteverkets kommunikationsskyldighet

Då återkallelse för att deklarationsombudet inte längre uppfyller kraven för godkännande enligt 6 kap. 6 och 7 §§ SFL får anses vara ett beslut till nackdel för den som berörs blir Skatteverkets kommunikationsskyldighet aktuell, vilket innebär att den som ärendet gäller ska ges möjlighet att bemöta Skatteverkets bedömning och uppgifter som har har tillförts av annan (40 kap. 2 och 3 §§ SFL). I dessa fall ska Skatteverket därför skicka förslag till beslut både till deklarationsombudet och till den deklarationsskyldiga. Detta för att en återkallelse inte bara kommer att beröra deklarationsombudet utan även den deklarationsskyldiga som har valt deklarationsombudet. Om Skatteverket avser att återkalla en persons godkännande som deklarationsombud för flera deklarationsskyldiga måste Skatteverket därför ge varje enskild deklarationsskyldig möjlighet att lämna synpunkter på Skatteverkets förslag till beslut om återkallelse. Ett beslut om återkallelse ska fattas för varje godkännande som ska återkallas, även om motiveringen kan bli identisk i alla förslag till beslut eller beslut i de fall deklarationsombudets godkännande återkallas för flera deklarationsskyldiga på samma grund.

Beslutet om återkallelse ska skickas både till deklarationsombudet och till den deklarationsskyldiga. Överklagandehänvisning med två månaders överklagandetid ska bifogas. Både den som har fått godkännandet som deklarationsombud återkallat och den deklarationsskyldiga har möjlighet att överklaga återkallelsebeslutet.

Beslut om återkallelse gäller normalt omedelbart

Ett beslut om återkallelse gäller som huvudregel omedelbart (68 kap. 1 § SFL).

Skatteverket kan bestämma att beslutet ska gälla från en senare tidpunkt (68 kap. 3 § 1 SFL). Det kan t.ex. vara motiverat om återkallelsebeslutet fattas i nära anslutning till en deklarationstidpunkt. Skatteverket kan då besluta att återkallelsen ska gälla från ett visst senare datum för att mildra effekterna av återkallelsen för den deklarationsskyldiga. Om Skatteverket väljer att inte avvika från huvudregeln så kan den som är missnöjd med beslutet överklaga det och begära att förvaltningsrätten bestämmer att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition) enligt 28 § FPL (prop. 2010/11:165 s. 1169).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]