OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska återkalla ett godkännande om någon av parterna begär det, om uppdraget upphör eller om det visar sig att ombudet inte är lämpligt.

Om ombudet eller den deklarationsskyldige begär det

Skatteverket ska återkalla ett godkännande om antingen ombudet eller den deklarationsskyldige begär det (6 kap. 8 § 1 SFL).

Om uppdraget som deklarationsombud upphör

Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om uppdraget har upphört att gälla (6 kap. 8 § 2 SFL). Uppdraget kan ha varit tidsbegränsat enligt ansökan från den deklarationsskyldige.

Om deklarationsombudet inte är lämpligt

Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om det har visat sig att ombudet inte är lämpligt för uppdraget. Den här grunden för återkallelse har karaktären av ett återkallelseförbehåll. Skatteverket bedömer om ett ombud inte är lämpligt för uppdraget utifrån de grunder som finns i 6 kap. 6 och 7 §§ SFL (6 kap. 8 § 3 SFL).

Ett godkännande får bara återkallas om något i utredningsmaterialet förändrats. Förutsättningen för en återkallelse är att det har visat sig att deklarationsombudet inte är lämpligt för uppdraget. Återkallelse får bara ske på grund av omständigheter som Skatteverket inte har känt till eller som inte fanns när Skatteverket beslutade om godkännande som deklarationsombud. Förändringen av de faktiska förhållanden ska vara av betydelse för uppdraget som deklarationsombud för att återkallelse ska ske. Skatteverket får göra en samlad bedömning av dels de omständigheter som fanns redan vid beslutet om godkännande och dels utifrån de omständigheter som tillkommit eller som Skatteverket inte kände till tidigare.

Ett godkännande som deklarationsombud får också återkallas om den ursprungliga ansökan innehöll felaktiga uppgifter eller om viktiga uppgifter utelämnats. Det innebär att Skatteverkets beslut att återkalla godkännande som deklarationsombud i sin helhet kan grunda sig på omständigheter som fanns redan då godkännande lämnades (prop. 2005/06:31 s. 57).

Beslut om godkännande får enbart återkallas, inte omprövas

Skatteverkets beslut om godkännande av deklarationsombud kan bara tas bort genom återkallelse av godkännandet. Beslut som får återkallas får Skatteverket inte ompröva till nackdel för den som beslutet gäller (66 kap. 20 § andra stycket SFL). Beslut att godkänna deklarationsombud får alltså bara ändras genom återkallelse.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart

Ett beslut om återkallelse gäller som huvudregel omedelbart (68 kap. 1 § SFL). Skatteverket kan bestämma att beslutet ska gälla från en senare tidpunkt (68 kap. 3 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:31 Deklarationsombud, m.m. [1]