OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Nytt: 2018-06-29

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Texten har inte ändrats i övrigt. Se sidans tidigare lydelse.

Skatteverket är den utfärdande myndigheten vid handläggning av ärenden enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige (2 § IdF). Till lagen finns en kompletterande förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Av lagen framgår att Skatteverkets beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol och att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (19 § IdL).

Sökanden ska betala en ansökningsavgift för att Skatteverket ska pröva en ansökan om identitetskort. Skatteverkets beslut om ansökningsavgift får överklagas i samma ordning som gäller för det ärende ansökan avser (16 § IdF jämförd med 14 § AvgF).

Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL). Överklagandet ska ställas till förvaltningsrätten, men ges in till Skatteverket.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Avgiftsförordning (1992:191) [1]
  • Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1] [2]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1]