OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är den beslutande myndigheten vid handläggning av ärenden enligt förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige (1 § IdF). Av förordningen framgår att Skatteverkets beslut kan överklagas med stöd av 22 a § FL (18 § IdF).

Sökanden ska betala en ansökningsavgift för att Skatteverket ska pröva en ansökan om identitetskort. Skatteverkets beslut om ansökningsavgift får överklagas i samma ordning som gäller för det ärende ansökan avser (21 § IdF jämförd med 14 § AvgF).

Den som vill överklaga ett beslut om identitetskort ska således vända sig till allmän förvaltningsdomstol och det krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL). Överklagandet ska ställas till förvaltningsdomstolen, men ges in till Skatteverket.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Avgiftsförordning (1992:191) [1]
  • Förordning (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1] [2] [3]
  • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2]