OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Det går inte att utbyta uppgifter fritt mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar eftersom eventuell sekretess gäller mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet.

Sekretessgränser inom en myndighet

Ofta finns det inom ramen för en myndighet flera olika verksamhetsgrenar. En grundläggande princip i OSL är att sekretess inte enbart gäller mot enskilda utan också mellan myndigheter och mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet, 8 kap. 2 § OSL. Om olika delar av en myndighets verksamhet ska tillämpa olika sekretessbestämmelser får de anses utgöra olika verksamhetsgrenar i OSL:s mening. Därefter måste det göras en bedömning av om de också har organiserats på ett sådant sätt att de förhåller sig självständiga till varandra (prop. 2008/09:150 s. 360). Om verksamhetsgrenarna är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra räknas de som olika myndigheter vid tillämpningen av TF och OSL (2 kap. 8 § TF och 8 kap. 2 § OSL). Detta innebär att en handling som skickas mellan de självständiga verksamhetsgrenarna blir en allmän handling och att sekretess även gäller mellan verksamhetsgrenar (prop. 2005/06:200 s. 146). Detsamma gäller för bestämmelser i OSL om uppgiftslämnande till andra myndigheter, t.ex. 10 kap. 28 § OSL, och om överföring av sekretess mellan myndigheter.

Att det har skett en uppdelning på organisatoriska enheter inom en myndighet är inte ett tillräckligt kriterium för att sekretess ska gälla mellan myndighetens olika verksamhetsgrenar. Ett organ som har egen beslutanderätt i vissa typer av ärenden bör kunna betraktas som självständigt i förhållande till andra organ i dessa ärenden (prop. 1975/76:160 s.152). Se även JO 2006/07:JO1 s. 510.

Skatteverkets självständiga verksamhetsgrenar

Inom Skatteverket finns följande verksamhetsgrenar som betraktas som självständiga i förhållande till varandra:

 • Beskattningsverksamheten inklusive fastighetstaxeringen
 • Folkbokföringsverksamheten
 • Den brottsbekämpande verksamheten
 • Registreringen av bouppteckningar
 • Id-kortsverksamheten
 • Spar-verksamheten
 • Skaderegleringsverksamheten
 • Äktenskapsregistret
 • Mina meddelanden
 • Personalansvarsnämnden

Eftersom verksamhetsgrenarna är självständiga i förhållande till varandra innebär det att sekretess gäller mellan dem (8 kap. 2 § OSL). Du ska tillämpa OSL:s bestämmelser om sekretess, uppgiftslämnande och överföring av sekretess på samma sätt mellan verksamhetsgrenarna inom Skatteverket som de tillämpas mellan Skatteverket och andra myndigheter. För att kunna lämna ut en sekretessbelagd uppgift från en verksamhetsgren till en annan verksamhetsgren inom Skatteverket krävs det att någon sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig.

Rättsfall: Personalansvarsnämnden är ett självständigt organ

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att Kriminalvårdens personalansvarsnämnd är ett självständigt organ i förhållande till myndigheten i övrigt, i den mening som avses i 2 kap. 8 § TF. Handlingar som hade lämnats från Kriminalvårdens rättsenhet till nämnden var därför allmänna handlingar (HFD 2015 ref. 12).

Rättsfall: Skyddsombud har självständig ställning i förhållande till kommunstyrelse

Kammarrätten har ansett att ett skyddsombud har en särreglerad ställning på en arbetsplats. Ombudet företräder normalt personalen i egenskap av facklig förtroendeman. Skyddsombudet har rättigheter som i väsentlig utsträckning skiljer sig från andra arbetstagare. Ett skyddsombud måste därför anses ha en sådan självständig ställning i förhållande till kommunstyrelsen som avses i 2 kap. 8 § TF (KRNS 2015-04-07, mål nr 297-15).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2015-03-06, mål nr 4189-14 [1]
 • KRNS 2015-04-07, mål nr 297-15 [1]

Lagar & förordningar

 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1] [2]
 • Tryckfrihetsförordning (1949:105) [1] [2]