OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Statens personadressregister, SPAR, innehåller såväl folkbokförings- som beskattnings- och fastighetstaxeringsuppgifter. SPAR är en egen verksamhetsgren och därför gäller inte samma sekretess för uppgifterna som i folkbokförings- och beskattningsverksamheterna.

Dessutom finns det regler om behandling av uppgifter i SPAR-verksamheten.

Nytt: 2018-05-25

Den 25 maj trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft och ersatte PuL och hänvisningar till PuL har därför bytts ut. Med anledning av den nya regleringen har sidorna om behandling av uppgifter ändrats. Länkarna går till de nya sidorna. Texten har inte ändrats i övrigt.

SPAR-verksamheten är en egen verksamhetsgren inom Skatteverket

Skatteverket är huvudman och personuppgiftsansvarig för SPAR (2 § SparF). Skatteverket fattar beslut om myndigheter och enskilda kan få del av uppgifter ur SPAR i elektronisk form utifrån i lagen angivna ändamål (3 § SparL). Bestämmelser om SPAR finns i registerförfattningarna SparL och SparF.

SPAR har organisatorisk sett en så fristående ställning inom Skatteverket att det utgör en egen självständig verksamhetsgren. Detta har betydelse bl.a. eftersom en sekretessbelagd uppgift hos en självständig verksamhetsgren inte får röjas för en annan självständig verksamhetsgren om det inte finns särskilt föreskrivet i lag (8 kap. 2 § OSL).

Uppgifter i SPAR är normalt offentliga

SPAR innehåller folkbokförings- och beskattningsuppgifter (4 § SparL). Uppgifterna hämtas från folkbokförings- respektive beskattningsdatabasen. Uppgifterna får finnas hos SPAR med stöd av den sekretessbrytandebestämmelsen i 10 kap. 28 § OSL tillsammans med uppgiftsskyldigheten i 5 § SparL. Uppgifterna hämtas till SPAR, i enlighet med uppgiftsskyldigheten. I SparF finns en bestämmelse som innebär att uppgifterna som omfattas av uppgiftsskyldigheten ska lämnas i elektronisk form till SPAR-verksamheten, utan hinder av sekretess (4 § SparF).

Uppgifterna som förs över till SPAR skyddas av sekretess i folkbokförings- respektive beskattningsverksamheten. De tillämpliga bestämmelserna i dessa verksamheter är i första hand folkbokföringssekretessen i 22 kap. 1 § OSL och skattesekretessen i 27 kap. 1 § OSL. Det finns ingen särskild bestämmelse om överföring av sekretess för uppgifterna, vilket innebär att sekretessen inte följer med uppgifterna när de förs över till SPAR. För att uppgifterna ska omfattas av sekretess krävs då att de omfattas av en sekretessbestämmelse i SPAR-verksamheten.

Folkbokföringsuppgifter

Sekretessbestämmelsen i 22 kap. 1 § OSL gäller enligt första punkten för folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen. SPAR får anses vara en sådan annan liknande registrering av befolkningen. Det innebär att sekretess gäller för folkbokföringsuppgifterna i SPAR-verksamheten på samma sätt som i folkbokföringsverksamheten. Bestämmelsen har ett så kallat kvalificerat rakt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en stark presumtion för att uppgifterna är offentliga. Det ska finnas en särskild anledning till att man kan anta att den enskilda eller någon närstående till denne lider men om uppgifterna lämnas ut för att sekretess ska gälla.

I SPAR finns även uppgifter om personer som har så kallad sekretessmarkering (5 kap. 5 § OSL). För dessa personer finns endast uppgift om personnummer, uppgift om att sekretessmarkering finns och från vilket datum markeringen gäller.

Beskattningsuppgifter

De uppgifter som SPAR hämtar från beskattningsdatabasen är uppgift om summan av fastställd inkomst och inkomst kapital, dock lägst noll kronor, uppgift om ägare av småhus- eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark, uppgift om kommun och uppgift om taxeringsvärde för småhusenhet.

För uppgifter i beskattningsverksamheten, inklusive inom fastighetstaxeringsområdet, råder i stor utsträckning absolut sekretess enligt 27 kap. 1 § OSL. Det innebär att det inte görs någon skadeprövning. Denna sekretess följer inte med uppgifterna när de förs över till SPAR eftersom det inte finns någon tillämplig bestämmelse om överföring av sekretess.

I SPAR-verksamheten finns ingen sekretessbestämmelse som gäller för beskattningsuppgifter. Uppgifterna blir därför offentliga i denna verksamhet.

Beskattningsuppgifterna i SPAR får i elektronisk form bara lämnas ut till polismyndigheten, säkerhetspolisen och Tullverket (7 § SparL).

Gemensamma sekretessbestämmelser

I 21 kap. OSL finns bestämmelser om sekretess som gäller för alla myndigheter. I den mån SPAR innehåller uppgifter som regleras i dessa bestämmelser är de tillämpliga i SPAR-verksamheten.

I första hand är det bestämmelsen om behandling i strid med dataskyddsregleringen som kan bli aktuell i SPAR-verksamheten (21 kap. 7 § OSL).

Begäran om uppgifter ur SPAR utanför ändamålen

SparL är en registerförfattning som reglerar förutsättningarna att få ta del av uppgifter ur SPAR i elektronisk form. En begäran om uppgifter ur SPAR som ligger utanför dessa förutsättningar får ses som en begäran enligt offentlighetsprincipen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR; [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • statenspersonadressregister.se [1]