OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket har i uppdrag att tillhandahålla tjänsten Mina meddelanden. Det innebär dels att Skatteverket för ett förmedlingsregister över de som har anslutit sig till tjänsten, dels att Skatteverket förvaltar statens digitala brevlåda Min myndighetspost. Mina meddelanden är en egen verksamhetsgren inom Skatteverket.

Det finns även regler som berör behandling av uppgifter i verksamheten Mina meddelanden.

Nytt: 2018-07-11

Avsnittet har justerats med anledning av ny reglering som anpassats till EU:s dataskyddsförordning. Förordningen (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser ersätter förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Se sidans tidigare lydelse.

Nytt: 2018-05-25

Den 25 maj trädde EU:s data skyddsförordning i kraft. Den ersätter PuL och hänvisningar till PuL har därför bytts ut. Texten har inte ändrats i övrigt.

Mina meddelanden är en egen verksamhetsgren inom Skatteverket

Skatteverket har ansvar för att tillhandahålla en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda (1 § första stycket förordning [2018:357] om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser). Tjänsten heter Mina meddelanden.

Mina meddelanden har organisatoriskt sett en så fristående ställning inom Skatteverket att det utgör en egen självständig verksamhetsgren. Detta har betydelse bl.a. eftersom en sekretessbelagd uppgift hos en självständig verksamhetsgren inte får röjas för en annan självständig verksamhetsgren om det inte finns särskilt föreskrivet i lag (8 kap. 2 § OSL). Läs mer om sekretessbrytande regler mellan Skatteverket och andra myndigheter och mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar.

Vad är Mina meddelanden?

Mina meddelanden är en tjänst där privatpersoner och företag kan ta emot post från myndigheter och kommuner digitalt på ett säkert sätt. Det innebär att myndigheter kan skicka sekretessreglerad information till enskilda på digital väg, vilket inte är möjligt via vanlig e-post.

För att kunna ta emot post via Mina meddelanden behöver mottagaren ha anslutit sig till Mina meddelanden och en digital brevlåda. Brevlådan öppnas med e-legitimation eller med användarnamn och kod.

Privatpersoner och enskilda näringsidkare kan välja brevlåda. Staten erbjuder den digitala brevlådan Min myndighetspost. Övriga brevlådor tillhandahålls av privata brevlådeoperatörer som är godkända för att ta emot post från myndigheterna via Mina meddelanden. Juridiska personer kan endast välja statens brevlåda Min myndigheterpost.

Alla brevlådor måste uppfylla samma säkerhetskrav. Skillnaden mellan den statliga brevlådan och övriga är att Min myndighetspost bara kan ta emot post från myndigheter och kommuner. En privat brevlådeoperatör kan erbjuda andra tjänster utanför Mina meddelanden, exempelvis att ta emot post från företag.

Mina meddelanden kan bara förmedla post från myndigheter som har anslutit sig till tjänsten. Skatteverket är en av de anslutna myndigheterna.

Mina meddelanden är en tjänst för att ta emot post. Det går inte att svara på meddelanden direkt i brevlådan.

Användandet av Mina meddelanden och Min myndighetspost regleras huvudsakligen genom avtal och användarvillkor.

Uppgifter i förmedlingsadressregistret

Med anledning av Skatteverkets uppdrag att tillhandahålla Mina meddelanden har verket rätt att föra ett register över de som har anslutit sig till tjänsten (4 § förordning [2018:357] om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser).

Detta register kallas förmedlingsadressregistret. Registret innehåller

 • person- och organisationsnummer över de som anslutit sig till tjänsten
 • uppgift om vilka myndigheter mottagaren har accepterat att ta emot post ifrån
 • uppgift om vilken brevlådeoperatör mottagaren har valt
 • uppgifter om anslutna myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer.

Den som vill ansluta sig som användare till Mina meddelanden registrerar sig i förmedlingsadressregistret med e-legitimation.

Skatteverket lämnar ut uppgifter ur förmedlingsadressregistret till de avsändande myndigheterna och till anslutna brevlådeoperatörer i syfte att administrera tjänsten.

Sekretessbestämmelser

Det finns ingen särskild sekretessbestämmelse för verksamheten Mina meddelanden i OSL.

I 21 kap. OSL finns bestämmelser om sekretess som gäller för alla myndigheter. Enligt en av bestämmelserna i kapitlet gäller sekretess för personuppgifter om det kan antas att en sådan uppgift efter utlämnande skulle behandlas i strid med dataskyddsregleringen (21 kap. 7 § OSL). Denna bestämmelse kan bli aktuell att tillämpa i fråga om personuppgifterna i förmedlingsadressregistret.

Min myndighetspost

Min myndighetspost är statens digitala brevlåda för tjänsten Mina meddelanden. Brevlådan förvaltas av Skatteverket.

Är innehållet i min myndighetspost allmän handling?

Skatteverket har ingen insyn i brevlådan och kan inte ta del av de meddelanden som skickas till brevlådeinnehavaren. Övriga uppgifter i brevlådan får Skatteverket använda endast i enlighet med brevlådeinnehavarens instruktioner, dvs. genom att tekniskt använda brevlådeinnehavarens inställningar för att löpande kunna tillhandahålla den funktionalitet som finns i Min myndighetspost eller vidta andra åtgärder enligt brevlådeinnehavarens instruktion.

Uppgifter och meddelanden i den enskildes brevlåda förvaras hos Skatteverket endast som ett led i teknisk bearbetning och lagring för brevlådeinnehavaren. Det innebär att uppgifterna och meddelandena i brevlådan inte är allmänna handlingar hos Skatteverket (2 kap. 10 § första stycket TF). Meddelanden i brevlådan är dock oftast allmänna handlingar hos den avsändande myndigheten.

Kompletterande information

 • Mina meddelanden har en egen webbplats med mer information om hur man ansluter sig till tjänsten, vilka myndigheter som har anslutit sig och vilka typer av meddelanden som de olika myndigheterna skickar via Mina meddelanden.
 • Min myndighetspost har också en egen webbplats med information om statens digitala brevlåda.
 • Läs mer om 2 kap. 10 § TF och ”eget utrymme” i eSams publikation ”Eget utrymme hos myndigheten – en vägledning”.
 • Hur fungerar en sekretessbestämmelse?
 • Sekretessbrytande regler.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • /Rubriken upphör att gälla U:2024-01-01/ Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser /Rubriken träder i kraft I:2024-01-01/ Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för digital post [1] [2]
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1] [2]
 • Tryckfrihetsförordning (1949:105) [1]

Övrigt

 • minameddelanden.se [1]
 • minmyndighetspost.se [1]