OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2018.

Från och med 2012 gäller skatteförfarandelagens regler om förelägganden men det kommer även fortsättningsvis att finnas tillfällen när äldre lagstiftning ska tillämpas.

Skatteförfarandelagen ersätter äldre lagstiftning

Bestämmelserna om föreläggande i 37 kap. SFL ersätter föreläggandebestämmelserna i TL, SBL, LSK och lagen om deklarationsombud, som samtliga har upphävts.

När det gäller tredjemansföreläggande uppstår i vissa fall en övergångsproblematik, om vilken lag som ska användas vid föreläggandet. Vid ett tredjemansföreläggande som omfattar t.ex. uppgifter om en rättshandling och där det inte är känt vilken eller vilka personer som har genomfört rättshandlingen, och anknytning till beskattningsår, redovisningsperioder och liknande inte kan uppfattas så ska SFL tillämpas. Kan däremot beskattningskonsekvenserna av rättshandlingen tidsbestämmas så att det är helt klart att de ligger inom perioder och/eller beskattningsår som oavsett person eller personer kommer att hamna i tid då äldre lagstiftning gäller, ska den äldre lagstiftningen tillämpas.

Vissa bestämmelser har slopats helt

De särskilda föreläggandebestämmelser som fanns i 2 § tredje stycket torgkontrollagen och i 14 kap. 3 § andra stycket SBL har helt slopats. Enligt bestämmelsen i torgkontrollagen kunde Skatteverket förelägga platsupplåtare att överlämna bevarade uppgifter.

Bestämmelsen i SBL gällde Skatteverkets möjlighet att förelägga den som ska utföra identitetskontroll vid omsättning av investeringsguld att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som använts vid identitetskontrollen. Dokumentationsskyldigheten för säljare av investeringsguld, på det sätt som den regleras i skatteförfarandelagen, innebär att det hos sådana säljare kommer att finnas uppgifter om till vilka investeringsguld har sålts. Om Skatteverket vill kontrollera köpare av investeringsguld, kan verket även i detta fall genom ett tredjemansföreläggande (37 kap. 9 § SFL) förelägga säljaren att lämna uppgift om till vilka investeringsguld har sålts. Det behövs därför ingen särskild befogenhet för Skatteverket att förelägga säljare av investeringsguld.

Bestämmelserna har slopats eftersom möjligheten att tillämpa 37 kap. 9 § SFL i de beskrivna situationerna är tillräcklig (prop. 2010/11:165 s. 409).

Tillämpa SFL från och med 2012

Något förenklat kan man säga att SFL ska tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 och redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2012. För beskattningsår och redovisningsperioder som har börjat tidigare gäller äldre bestämmelser (punkt 1 övergångsbestämmelserna till SFL).

Exempel: tredjemansföreläggande

En handläggare begär in uppgifter om avtal rörande alla underentreprenörer för år 2012. Om uppgifterna ska användas för kontroll av mervärdesskatt och/eller arbetsgivaravgifter ska föreläggandet göras med stöd av SFL. Ska däremot uppgifterna användas för kontroll av inkomstskatten så gäller SFL om uppgifterna ska användas för kontroll av ett beskattningsår som påbörjas den 1 februari 2012 eller senare. Ska däremot uppgifterna användas för kontroll av ett beskattningsår som påbörjats före den 1 februari 2012 gäller gammal lagstiftning (LSK). Eftersom det inte är känt vilka som är underentreprenörer kan de uppgifter som Skatteverket hämtar in inte knytas till något beskattningsår. Föreläggandet som gäller inkomstskatten görs därför med stöd av SFL.

Äldre lagstiftning gäller fortfarande i vissa fall

Vid utgången av 2011 upphörde TL, SBL, LSK och lagen om deklarationsombud att gälla, men de upphävda lagarna ska fortfarande gälla i vissa situationer.

Exempel: tredjemansföreläggande

Om en handläggare begär in uppgifter om avtal rörande alla underentreprenörer för tiden före den 1 januari 2012, d.v.s. 2011 och tidigare, så vet handläggaren att kontrollen kommer att avse år 2011 eller tidigare. Det innebär att äldre lagstiftning gäller, d.v.s. om uppgifterna ska användas för mervärdesskatt och/eller arbetsgivaravgifter så tillämpas SBL och ska uppgifterna användas för kontroll av inkomstskatten så tillämpas LSK.

Taxeringslagen

För 2013 och tidigare års taxeringar tillämpas TL (punkt 16 övergångsbestämmelserna till SFL).

Skattebetalningslagen

För beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då SFL ska tillämpas första gången gäller fortfarande SBL (punkt 18 övergångsbestämmelserna till SFL).

Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

För 2013 och tidigare års taxeringar tillämpas LSK (punkt 22 övergångsbestämmelserna till SFL).

Lagen om deklarationsombud gäller inte längre

Lagen om deklarationsombud upphörde att gälla vid utgången av 2011. Den som vid utgången av 2011 var registrerad som deklarationsombud ska vid ingången av 2012 anses vara godkänd som deklarationsombud enligt SFL (punkt 24 övergångsbestämmelserna till SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]