OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2018.

Från och med 2012 gäller skatteförfarandelagens regler om förelägganden men det kommer även fortsättningsvis att finnas tillfällen när äldre lagstiftning ska tillämpas.

Skatteförfarandelagen ersätter äldre lagstiftning

Bestämmelserna om föreläggande i 37 kap. SFL ersätter föreläggandebestämmelserna i TL, SBL, LSK och lagen om deklarationsombud, som samtliga har upphävts.

Vissa bestämmelser har slopats helt

De särskilda föreläggandebestämmelser som fanns i 2 § tredje stycket torgkontrollagen och i 14 kap. 3 § andra stycket SBL har helt slopats. Enligt bestämmelsen i torgkontrollagen kunde Skatteverket förelägga platsupplåtare att överlämna bevarade uppgifter. Bestämmelsen i SBL gällde Skatteverkets möjlighet att förelägga den som ska utföra identitetskontroll vid omsättning av investeringsguld att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som använts vid identitetskontrollen. Bestämmelserna har slopats eftersom möjligheten att tillämpa 37 kap. 9 § SFL i de beskrivna situationerna är tillräcklig (prop. 2010/11:165 s. 409).

Tillämpa SFL från och med 2012

Något förenklat kan man säga att SFL ska tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 och redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2012. För beskattningsår och redovisningsperioder som har börjat tidigare gäller äldre bestämmelser (punkt 1 övergångsbestämmelserna till SFL).

Äldre lagstiftning gäller fortfarande i vissa fall

Vid utgången av 2011 upphörde TL, SBL, LSK och lagen om deklarationsombud att gälla, men de upphävda lagarna ska fortfarande gälla i vissa situationer.

Taxeringslagen

För 2013 och tidigare års taxeringar tillämpas TL (punkt 16 övergångsbestämmelserna till SFL).

Skattebetalningslagen

För beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då SFL ska tillämpas första gången gäller fortfarande SBL (punkt 18 övergångsbestämmelserna till SFL).

Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

För 2013 och tidigare års taxeringar tillämpas LSK (punkt 22 övergångsbestämmelserna till SFL).

Lagen om deklarationsombud gäller inte längre

Lagen om deklarationsombud upphörde att gälla vid utgången av 2011. Den som vid utgången av 2011 var registrerad som deklarationsombud ska vid ingången av 2012 anses vara godkänd som deklarationsombud enligt SFL (punkt 24 övergångsbestämmelserna till SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]