OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2023.

Det finns särskilda bestämmelser om tidpunkten för redovisning av mervärdesskatt vid försäljning och köp av varor enligt lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Försäljning på avbetalning

Vid försäljning på avbetalning med återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. inträder redovisningsskyldigheten när en faktura enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats. Det innebär att säljaren ska redovisa den utgående skatten på sådana fordringar för den redovisningsperiod då fakturan enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats (13 kap. 9 § ML).

Detta gäller oavsett redovisningsmetod.

Avbetalningsköp

Om en vara köpts genom kreditköp med förbehåll om återtaganderätt enligt lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. medges avdrag eller återbetalning för den redovisningsperiod då fakturan har mottagits (13 kap. 19 § ML).

Detta gäller oavsett redovisningsmetod. Som framgår av lydelsen av paragrafen är det en grundförutsättning att en vara köpts. Att även leverans måste ha skett framgår av förarbetena (prop. 1993/94:99 s. 238 f., jfr även prop. 1983/84:75 s. 15 och SkU 1983/84:19 s. 10).

Återtagande av en vara

Om utgående skatt har redovisats och beskattningsunderlaget för den skatten därefter minskar på grund av återtagande av en vara får säljaren under vissa förutsättningar minska den utgående skatten enligt 13 kap. 24 och 25 §§ ML. Läs mer om redovisning vid återtagande på sidan Nedsättning av priset, kundförlust m.m.

Försäljning innan skulden är betald

Det förekommer, främst inom åkeribranschen, att ett åkeriföretag, som har köpt en lastbil på avbetalning med förbehåll om återtaganderätt säljer lastbilen innan skulden är slutbetald. I avtalet mellan åkeriföretaget och köparen brukar överlåtelseobjektet benämnas ”rättigheter och skyldigheter enligt avbetalningskontrakt”. Överlåtelsen måste godkännas av den ursprunglige säljaren eller annan, t.ex. ett finansieringsföretag, som har trätt i säljarens ställe.

För åkeriföretaget får överlåtelsen anses innebära försäljning av lastbilen med betalning helt eller delvis genom att köparen tar över betalningsansvaret för skulder enligt det ursprungliga avbetalningskontraktet. Åkeriföretaget ska redovisa utgående skatt på lastbilens hela värde enligt avtalet utan avdrag för restskuld och efter den skattesats som gäller vid den nya överlåtelsen.

För den ursprunglige säljaren innebär uppgörelsen normalt inte någon ny omsättning och hans redovisning av mervärdesskatt påverkas inte.

Om transaktionen görs i samband med att hela verksamheten eller en del av verksamheten överlåts blir bestämmelserna i 2 kap. 1 b § ML tillämpliga. Hela överlåtelsen blir därmed mervärdesskattefri.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Konsumentkreditlag (2010:1846) [1]
  • Lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1983/84:75 [1]
  • Proposition 1993/94:99 Om ny mervärdesskattelag [1]

Övrigt

  • SkU 1983/84:19 [1]