OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska besluta om att ta ut förseningsavgift inom två år från dagen då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts.

Beslut inom två år

Skatteverket ska meddela ett beslut om att ta ut förseningsavgift inom två år från den dag då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts (52 kap. 2 § SFL).

Hur beräknas tvåårsfristen?

Tvåårsfristen beräknas på följande sätt.

Utgångspunkten för att beräkna tvåårsfristen

Tvåårsfristen ska räknas från den dag den uppgiftsskyldiga senast skulle ha lämnat skattedeklaration, inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning enligt bestämmelser i lagen (prop. 2010/11:165 s. 966). Med lagen menas här skatteförfarandelagen.

Annan tidpunkt enligt lag om beräkning av lagstadgad tid

Om den lagstadgade tidpunkten att lämna en deklaration, en särskild uppgift eller en periodisk sammanställlning inträffar på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, så räknas närmast följande vardag som slutdag (2 § första stycket lagen [1930:173] om beräkning av lagstadgad tid). Trots att slutdagen att lämna deklaration i dessa fall blir en annan, så ska tvåårsfristen ändå räknas från den dag som är den sista dagen att lämna deklarationen m.m. enligt skatteförfarandelagen.

Vid anstånd med att lämna uppgifter

Om den uppgiftsskyldiga fått anstånd med att lämna deklaration eller särskilda uppgifter räknas tvåårsfristen från den dag som anges i beslutet om anstånd (prop. 2010/2011:165 s. 966).

Deklarationsskyldig först efter föreläggande

Tvåårsfristen räknas från den dag som anges i föreläggandet att deklarera när någon blir deklarationsskyldig först efter ett föreläggande (prop. 2010/11:165 s. 966).

Exempel på hur tidsfristen ska beräknas

Följande exempel kan vara till ledning för att beräkna tvåårsfristen inom vilken Skatteverket ska meddela ett beslut om att ta ut en eller flera förseningsavgifter.

Ett mindre företag har inte lämnat mervärdesskattedeklaration i tid

Ett mindre företag ska ha kommit in till Skatteverket med sin mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden januari-mars 2018 senast den 12 maj 2018 (26 kap. 26 § SFL). I detta fall är den 12 maj en lördag. Om en handling ska ha kommit in senast ett visst datum och detta datum är t.ex. en lördag eller söndag räknas närmast följande vardag som slutdag (2 § första stycket lagen om beräkning av lagstadgad tid).

Om deklarationen inte har kommit in till Skatteverket senast den 14 maj ska Skatteverket ta ut en förseningsavgift. Ett beslut om att ta ut förseningsavgiften måste dock meddelas senast den 12 maj 2020. När vi beräknar tidsfristen för att ta ut förseningsavgift i dessa fall ska vi utgå från den ordinarie deklarationstidpunkten enligt skatteförfarandelagen och inte sista dagen att lämna deklaration enligt bestämmelserna i lagen om beräkning av lagstadgad tid.

En fysisk person har inte lämnat inkomstdeklaration i tid 2018

En fysisk person ska ha lämnat in sin inkomstdeklaration för beskattningsåret 2017 till Skatteverket senast den 2 maj 2018 (32 kap. 1 § SFL). Om deklarationen inte har kommit in till Skatteverket senast den dagen finns det grund för att ta ut en förseningsavgift om det inte är fråga om en fysisk person som bor eller vistas utomlands.

Ett beslut om att ta ut förseningsavgiften måste meddelas senast den 2 maj 2020.

En juridisk person har inte lämnat inkomstdeklaration i tid

En juridisk person (gäller inte dödsbon) med beskattningsår som går ut den 30 april 2018 ska ha lämnat in sin inkomstdeklaration senast den 1 november 2018 till Skatteverket (32 kap. 2 § första stycket SFL). Om deklarationen lämnas elektroniskt ska den ha kommit in till Skatteverket senast den 3 december 2018 (32 kap. 2 § andra stycket SFL samt lagen om beräkning av lagstadgad tid) .

Om den juridiska personen lämnar en inkomstdeklaration för sent, t.ex. den 4 december 2018, ska Skatteverket ta ut en förseningsavgift. Ett beslut om att ta ut förseningsavgiften måste meddelas senast den 1 november 2020. Detta gäller oavsett om deklarationen lämnas in på papper eller om den lämnas in elektroniskt.

Anstånd med att deklarera

En fysisk person har deklarationsdag den 2 maj 2018 för sin inkomstdeklaration som avser beskattningsåret 2017 (32 kap. 1 § SFL).

Skatteverket har dock gett anstånd med att lämna deklarationen till den 30 maj 2018. Om den fysiska personen inte har kommit in till Skatteverket med sin inkomstdeklaration senast den 30 maj 2018 ska Skatteverket ta ut förseningsavgift. Ett beslut om att ta ut förseningsavgift ska meddelas senast den 30 maj 2020.

Ta ut tre förseningsavgifter

En fysisk person ska ha lämnat in sin inkomstdeklaration för beskattningsåret 2017 senast den 2 maj 2018 till Skatteverket (32 kap. 1 § SFL).

Om den fysiska personen inte har kommit in till Skatteverket med sin inkomstdeklaration senast den 2 oktober 2018 finns det grund för att ta ut tre förseningsavgifter. Skatteverket ska meddela ett beslut att ta ut den första förseningsavgiften senast den 2 maj 2020. Även beslut att ta ut den andra och den tredje förseningsavgiften ska meddelas senast den 2 maj 2020.

Deklarationsskyldig först efter föreläggande om att deklarera

En fysisk person som inte är deklarationsskyldig får ett föreläggande att senast den 1 oktober 2018 lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. Om en deklaration inte kommer in till Skatteverket senast den 1 oktober 2018 finns det grund för att ta ut en förseningsavgift. Ett beslut om att ta ut förseningsavgiften måste meddelas senast den 1 oktober 2020.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]