OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket handlägger och beslutar i ärenden om personligt betalningsansvar för skatt enligt SFL. Skatteverket ska vid ansvarsbeslutet tillämpa det bolagsrättsliga regelverket, utifrån den praxis som etablerats i domstolarna.

Bolagsmännen har ett solidariskt betalningsansvar

Bolagsmännen ansvarar solidariskt för bolagets förpliktelser mot Skatteverket på samma sätt och på samma grunder som handels­bolaget (2 kap. 20 § HBL). De invändningar som handels­bolaget kan göra avseende förpliktelsen kan också bolagsmännen göra.

Begreppen delägare och bolagsmän

I 59 kap. 11 § SFL och motsvarande bestämmelser används begreppet delägare för att ange mot vem beslut om ansvar kan fattas.

I HBL används begreppet bolagsman för att ange vem som ansvarar för bolagets förpliktelser. En delägare som inte är bolagsman kan inte åläggas ansvar enligt 2 kap. 20 kap. HBL. Delägaren omfattas därmed heller inte av bestämmelsen i 59 kap. 11 § SFL.

Även om skatteförfarandelagen använder begreppet delägare så bör Skatteverket vid tillämpningen av 59 kap. 11 § SFL använda orden bolagsman i handels­bolag.

Företrädaransvar – ett alternativ

Om bolagsmannen är en juridisk person kan den juridiska personens företrädare bli betalningsskyldig enligt bestämmel­serna om företrädaransvar i 59 kap. 12–14 §§ SFL, i egen­skap av företrädare för handels­bolaget.

Andelsägare och kommanditdelägare kan inte åläggas ansvar enligt 2 kap. 20 § HBL. Om de uppträtt som faktiska före­trädare för handels­bolaget kan de dock vara betalnings­skyldiga enligt 59 kap. 12–14 §§ SFL, se NJA 1993 s. 740.

Beslut om betalningsansvar kan fattas samtidigt med beslut om skatt

Det finns inga rättsliga hinder mot att beslut enligt 59 kap. 11 § SFL fattas samtidigt med beslut om skatt mot handels­bolaget och på samma underlag. Bolagsmannen är betalningsansvarig i samma ögonblick som handels­bolaget.

Det normala förfarandet är dock att Skatteverket fastställer betalnings­skyldigheten för bolagsmännen först efter det att Skatteverket fattat beslut mot bolaget och skatten förfallit till betalning. Ansvars­beslutet grundas oftast på att det finns ett obetalt underskott på bolagets skattekonto som bolagsmannen är betalningsskyldig för enligt 2 kap. 20 § HBL. Vid ansvarsbeslut med stöd av 59 kap. 11 § SFL ska dock de räntor som påförts handelsbolaget inte tas med (65 kap. 19 § SFL).

Vid tillämpning av bestämmelserna i SFL är utgångspunkten att det belopp som bolagsmannen ska betala på grund av ett ansvarsbeslut enligt 59 kap. 11 § SFL är att betrakta som skatt om huvudansvaret avser skatt och som avgift om huvudansvaret avser avgift (prop. 2010/11:165 s. 708 samt SOU 2009:58 s. 866). Härigenom blir bestämmelserna i SFL tillämpliga vad gäller omprövning, överklagande, anstånd, befrielse, indrivning m.m.

Senaste tidpunkten för ett ansvarsbeslut

Ansvarsbeslut mot bolagsmännen kan fattas så länge huvud­fordringen mot bolaget inte är preskriberad, d.v.s. normalt t.o.m. den 31 december femte året efter att huvudfordringen över­lämnades för indrivning (59 kap. 11 andra stycket SFL).

Sedan Skatteverket väl fattat ett ansvarsbeslut med stöd av 59 kap. 11 § SFL kommer ansvarsfordringen att löpa med en egen självständig preskriptionstid enligt bestämmelserna i SPL.

När ska ansvarsbeloppet vara betalt?

Ansvarsbeloppet ska vara betalt senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen (62 kap. 8 § andra stycket p. 4 SFL). Förfallodagarna framgår av 62 kap. 9 § första stycket SFL.

Skatteverket får besluta att betalningen ska ske en annan dag om det finns särskilda skäl (62 kap. 9 § andra stycket SFL). Så kan t.ex. vara fallet när Skatteverket tror att det finns en risk att en bolagsman undanskaffar medel eller på något annat sätt försvårar för staten att få betalt. Förfallodagen för skattetillägg ska dock inte tidigareläggas.

Tidsfristen för att ompröva och överklaga ett beslut

Det beslut om betalningsansvar som Skatteverket fattar för att få till stånd en exekutionstitel mot en bolagsman är inte knutet till något annat beskattningsår än det som gäller för bolaget. Utgångspunkten för att beräkna tidsfristen för att ompröva eller överklaga ett beslut är således det beskattningsår som gäller för den skatt eller avgift som bolags­mannen görs betalningsansvarig för. Genom bestämmelserna i 66 kap. 8 § SFL och 67 kap. 17 § SFL har bolagsmannen alltid minst två månader på sig att begära omprövning respektive överklaga efter att han fått del av beslutet.

I 3 kap. 4 § SFL anges vad som avses med beskattningsår.

Beslut får inte fattas avseende skattetillägg om åtal m.m. väckts

Skatteverket får inte besluta om ansvar för skattetillägg, om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69). Detta förutsatt att åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som beslutet om ansvar skulle avse (59 kap. 11 § 3 stycket SFL). Att Skatteverket endast skickat ut ett övervägande om betalningsskyldighet utgör inte hinder mot att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) (NJA 2014 s. 873).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 1993 s. 740 [1]
  • NJA 2014 s 873 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Övrigt

  • SOU 2009:58 [1]