OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Tidpunkten för en skattefordring uppkomst kan ha betydelse för en bolagsmans betalningsansvar.

Fordringens uppkomst

När en viss förpliktelse ska anses uppkommen kan ha avgörande betydelse vid bedömning av betalningsansvar för en bolagsman som har avgått. Detta eftersom bolagsmannen inte ansvarar för bolagets förbindelser som har uppkommit efter avgången.

Några generella regler om när en fordran ska anses uppkommen finns inte utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet och på vad som är en ändamålsenlig tillämpning av den bestämmelse som är aktuell.

Det finns inte heller några bestämmelser om när en skatte- eller avgiftsfordran anses ha uppkommit. Det får avgöras med utgångspunkt i vad det är för typ av skatt och omständigheterna i det enskilda fallet.

I fråga om bolagsmans ansvar för skattetillägg som påförts handelsbolaget har HFD ansett att det solidariska betalningsansvaret uppkommer redan när en oriktig uppgift lämnats eller när tiden för att lämna skattedeklaration löpt ut utan att någon deklaration kommit in (HFD 2011 ref. 88).

Kostnadsränta och intäktsränta

Vid beslut enligt 59 kap. 11 § SFL kan en bolagsman inte göras ansvarig för sådan ränta som påförts handelsbolaget före ansvarsbeslutet. Däremot ska kostnadsränta beräknas på ansvarsbeloppet fr.o.m. dagen efter ansvarsbeslutet. Ränta löper t.o.m. den dag då betalning sker (65 kap. 19 § SFL).

Ansvarsfordringen mot bolagsmannen kan komma att ligga kvar för indrivning mot bolagsmannen trots att huvud­fordringen preskriberats. Även i det fallet fort­sätter ränteberäkningen på det belopp som ligger för indrivning.

Om ansvarsbeloppet sätts ned ska intäktsräntan beräknas till den del nedsättningen avser belopp som betalats av bolagsmannen (65 kap. 20 § SFL).

Om bolaget medges anstånd ska även bolagsmannen medges anstånd

Det som gäller för bolaget gäller även bolagsmannen. Om bolaget medges anstånd efter att Skatteverket fattat beslut om betalningsskyldighet enligt 59 kap. 11 § SFL, ska ett anståndsbeslut registreras även för bolagsmannen för samma tid.

Bolagsmannen kan medges anstånd självständigt

Bolagsmannen kan för egen del begära omprövning eller överklaga beslutet om betalningsskyldighet och samtidigt ansöka om anstånd med betalningen enligt 63 kap. 4 § SFL.

Bolagsmannen kan självständigt medges anstånd med betal­ningen om omprövningen eller överklagandet grundas på omständig­heter som är hänförliga till bolagsmannens ansvar för bolagets förpliktelser. I anståndsärendet prövas då betal­ningsskyldigheten enligt bestämmelserna i 2 kap. 20 § HBL.

Bolagsmannen har även möjlighet att begära anstånd enligt 63 kap. 15 § SFL på grund av tillfälliga betalningssvårigheter.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6]