OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2020.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet över behandling av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet i Sverige. Den ska verka för att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter samt underlätta det fria flödet av personuppgifter inom brottsdatalagens tillämpningsområde. Datainspektionens befogenheter är dels förebyggande, dels korrigerande.

Datainspektionens uppdrag

Datainspektionen ska

  • utöva allmän tillsyn över personuppgiftsbehandling
  • handlägga klagomål från registrerade
  • på begäran av en fysisk person kontrollera om personen behandlas författningsenligt (se även Enskildas rättigheter)
  • på begäran bistå en tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat.

Datainspektionen ska även ge rådgivning och stöd till Skatteverket och personuppgiftsbiträden vid s.k. förhandssamråd.

Datainspektionens befogenheter

Datainspektionen har rätt att begära att få

  • tillgång till alla personuppgifter som behandlas hos Skatteverket
  • tillträde till Skatteverkets lokaler och utrustning
  • upplysningar och dokumentation
  • den hjälp som i övrigt behövs för tillsynen.

Förebyggande befogenheter

Om Datainspektionen bedömer att det finns en risk för att Skatteverket kan komma att behandla personuppgifter i strid med brottsdatalagen eller någon annan författning, ska Datainspektionen försöka förmå Skatteverket att vidta åtgärder för att motverka denna risk. Detta kan göras genom rådgivning, stöd och påpekanden. Detta är alltså ett förebyggande arbete – innan någon personuppgiftsbehandling har påbörjats av Skatteverket – för att motverka risken att personuppgiftsbehandlingen sker i strid med gällande lagstiftning. Om Skatteverket inte följer Datainspektionens råd eller påpekande, kan Datainspektionen utfärda en varning som ska tjäna som en väckarklocka.

Korrigerande befogenheter

Om Datainspektionen bedömer att Skatteverket behandlar personuppgifter i strid med brottsdatalagen eller någon annan författning eller på något annat sätt inte fullgör sina skyldigheter, får Datainspektionen vidta korrigerande åtgärder:

  • Datainspektionen kan förelägga Skatteverket att vidta åtgärder för att behandlingen ska bli författningsenlig, t.ex. att fullgöra sin dokumentationsskyldighet eller ge tillträde till lokaler.
  • Om bristen är allvarlig kan Datainspektionen förbjuda fortsatt behandling. Åtgärden ska användas restriktivt och bara om den Skatteverket allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter och bristerna är sådana att de inte kan åtgärdas på annat sätt än att behandlingen upphör.

Om Skatteverket inte följer ett föreläggande eller beslut från Datainspektionen, kan Datainspektionen besluta om en administrativ sanktionsavgift.