OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2020.

Om en registrerad lider skada till följd av att Skatteverket behandlar hens personuppgifter felaktigt, kan det medföra att verket blir skadeståndsskyldig. Den registrerade har även möjlighet att få vissa av Skatteverkets beslut prövade i en allmän förvaltningsdomstol. Skatteverket har också möjlighet att överklaga Datainspektionens beslut som angår verket.

Skadestånd för skador och kränkningar vid personuppgiftsbehandlingar

Om Skatteverket behandlar personuppgifter i strid med brottsdatalagen eller brottsdataförordningen och behandlingen orsakar den registrerade skada eller kränker den personliga integriteten, så ska Skatteverket ersätta den registrerade (7 kap. 1 § brottsdatalagen). Orsakssambandet mellan behandlingen och skadan eller kränkningen ska vara adekvat.

Exempel på felaktigheter som kan leda till skadestånd är bristande gallringsrutiner och felaktiga personuppgifter i olika register.

Överklagande av Skatteverkets beslut

Beslut som har meddelats av Skatteverket på begäran av den registrerade om rättelse, komplettering, radering eller begränsning av behandlingen kan överklagas till en allmän förvaltningsdomstol (7 kap. 2 § brottsdatalagen).

Den registrerade kan, enligt 7 kap. 2 § brottsdatalagen, även överklaga Skatteverkets beslut om

  • att inte lämna ut information på begäran av den registrerade
  • att ta ut avgift för att lämna sådan information
  • att inte medge prövning på nytt av ett automatiserat beslut.

Om ett beslut ska överklagas till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Andra beslut än de som anges ovan kan en registrerad inte överklaga (7 kap. 4 § brottsdatalagen). Beslut som meddelas av regeringen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller JO kan inte överklagas (7 kap. 2 § brottsdatalagen).

Skatteverkets möjlighet att överklaga Datainspektionens beslut

Om Datainspektionen tar ett beslut enligt brottdatalagen som rör Skatteverket kan verket överklaga beslutet till en allmän förvaltningsdomstol (7. kap. 3 § brottdatalagen). Ett överklagande till kammarrätten kräver prövningstillstånd.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar