OBS: Detta är utgåva 2018.3. Visa senaste utgåvan.

Som rutarbete räknas hushållsarbete som normalt utförs av hushållen själva och som utförs i bostaden. Här listas de vanligaste rutarbetena i den ordning som de räknas upp i lagtexten.

Grundläggande krav på rutarbete

Skattereduktionen för rutarbete kallas ofta för rutavdrag men är alltså inte ett avdrag.

Skattereduktionen får uppgå till 50 procent av arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt, sammanlagt högst 25  000 kr per person och beskattningsår. För personer som vid årets ingång har fyllt 65 år gäller dock att skattereduktionen för rutarbete får uppgå till högst 50 000 kr per person och beskattningsår.

För att räknas som rutarbete ska det i de flesta fall vara fråga om arbete som vanligtvis utförs av hushållen själva och som inte kräver någon specialistutbildning. Men även några arbeten som vanligtvis inte utförs av hushållen själva räknas som rutarbeten. Det gäller vissa trädgårdstjänster, flyttjänster, it-tjänster och reparation och underhåll av vitvaror.

För att få rutavdrag krävs att arbetet utförs i bostaden, antingen en permanentbostad eller en fritidsbostad. Städningen ska avse den egna bostaden. Trappstädning och städning av gemensamhetsutrymmen ger inte rutavdrag.

Vilka arbeten som ger rutavdrag regleras i 67 kap. 13, 13 a och 13 b §§ IL. När det gäller rutarbeten, som finns i 13 §, är uppräkningen i lagtexten ganska detaljerad. I propositionen har man också utvecklat vilka arbeten som ska omfattas (prop.2006/07:94 s. 41 ff.).

Städ- och rengöringsarbete

Enklare städarbete och annat enklare rengöringsarbete som utförs i bostaden ger rätt till rutavdrag. Här inryms städning, diskning, fönsterputsning och annat enklare rengöringsarbete. Även flyttstädning och inflyttningsstädning omfattas. Till rengöringsarbete räknas även städning av skåp och lådor, rengöring av altandäck, byte av glödlampor och säkringar, samt ommöblering som krävs för att rengöringsarbetet ska kunna utföras. Grovstädning med mer avancerad utrustning och rengöring av inomhuspool räknas inte som enklare städarbete. Som avancerad städutrustning räknas exempelvis pooldammsugare och golvboningsmaskin (prop. 2015/16:1 s. 187). Rengöring av mattor och möbler med någon typ av specialmaskin kan inte heller ses som enklare städarbete och ger inte rutavdrag. Se även Kläd- och textilvård.

Enklare rengöring av fläktar, såsom rengöring av filter och armatur kan ses som ett enklare städarbete och ge rutavdrag. Arbete som avser andra delar av fläkten såsom imkanal och motordelar får ses som ett rotarbete även om det avser rengöring.

Rutavdrag medges inte för arbete som innebär organisering av hemmet, exempelvis förvaringsutrymmen och arbetsrum (KRNS 2009-10-21, mål nr 2894-09).

Städning som tillhandahålls av kommunen

Städning eller andra hemtjänster som av kommun eller liknande erbjuds till subventionerade priser eller till självkostnadspris ger inte rätt till rutavdrag. Skatteverket anser dock att om kommunalägda bolag erbjuder arbete till marknadsmässig taxa ger arbetskostnaden rätt till rutavdrag.

Kläd- och textilvård

Tvätt, strykning och vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden räknas som rutarbete. Även tvätt och strykning som är utfört i en gemensam tvättstuga i ett flerfamiljshus omfattas. Arbetet kan avse tvätt, strykning, lagning, uppläggning och skoputs. Att ta ner och sätta upp gardiner och gardinstänger i samband med tvätt eller textilvård i bostaden inryms också i begreppet. Att montera en gardinstång eller fästen för gardinstång är dock inte ett rutarbete.

Tvätt av avtagbar klädsel för en soffa eller fåtölj kan ses som ett rutarbete under förutsättning att arbetet sker i bostaden. Dock ger rengöring av möbler med specialmaskin inte rutavdrag.

Snöskottning

Snöröjning som utförs i nära anslutning till bostaden räknas som rutarbete. Det inkluderar skottning, sandning och saltning av gårdsplan eller uppfart på egen mark eller uppfart på någon annans mark som innehas med servitut eller liknande. Arbeten på samfälld mark omfattas inte. Även skottning av tak och altan räknas som rutarbete. Snöröjning, sandning och saltning på trottoarer utanför fastigheten ingår om kommunen har ålagt fastighetsägaren att sköta trottoaren. Även arbetskostnad för snöröjning med traktor etc. ger rätt till rutavdrag. Observera dock att kostnader för maskinell utrustning inte får räknas med i underlaget till skattereduktionen.

Trädgårdsarbete

Följande trädgårdsarbeten ger rätt till rutavdrag:

 • häck- och gräsklippning
 • krattning och ogräsrensning
 • beskärning och borttagande av träd och buskar.

Förutsättningen är att arbetet utförs i trädgården i nära anslutning till bostaden. Till häck- och gräsklippning räknas också klippning av rosor och buskar, vattning och gödning samt höstgrävning. Till ogräsrensning räknas även arbete med att toppdressa gräsmattan eller att bekämpa mossa oavsett om det sker för hand, med maskin eller med kemiska medel. Borttagandet av träd och buskar omfattar trädfällning, borttagande av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage (prop. 2015/16:99 s. 33).

Förutsättningen för att arbete med träd och buskar ska ses som rutarbete är att träden och buskarna finns på den egna tomten. Arbete med att ta bort träd eller grenar som växer utanför den egna tomten ger inte rutavdrag även om arbetet utförs på den egna tomten.

Rutavdrag medges även för arbetet med att omhänderta det som tagits bort förutsatt att omhändertagandet sker på tomten. Det kan t.ex. vara vedkapning, flistuggning, kompostering eller hopsamling och iordningställande inför borttransportering. Arbete med att kapa och klyva ved omfattas bara av rutavdrag om veden kommer från den egna tomten.

Att återställa markytan efter borttagande av träd och buskar, såsom att fylla upp med jord och så eller lägga gräs, ingår också i rutavdraget. Annan nyplantering av blommor, träd och buskar samt anläggningsarbeten ger aldrig rutavdrag, inte heller om de ersätter träd och buskar som har tagits bort. Endast arbete på den aktuella tomten berättigar till rutavdrag. Kostnader för att transportera bort avfallet från trädgården eller att tömma en avloppsbrunn är inte ett rutarbete.

Exempel: trädfällning

Iris har flera träd på tomten som skuggar hennes altan. Hon anlitar en firma för att ta bort dem. Firman kommer med en skylift och sågar ner träden i delar så att de inte ramlar och skadar altanen. Stammarna sågas upp i tremeters-längder och läggs på garageuppfarten. Grenar och stubbarna körs med lastbil i väg till en återvinningsanläggning. Några dagar efter kommer firman åter för att fylla på med jord där stubbarna har tagits bort. Man sår även i gräs. Iris har också bett dem att plantera en liten syrenbuske där ett av träden stått. Firman sågar och klyver även upp stockarna till ved. Vilka av kostnaderna ger rutavdrag?

Arbetskostnaden för att ta ner träden, ta bort stubbar och lasta dessa samt grenar på lastbilen ger rätt till rutavdrag. Kostnaden för skyliften och lastbilen samt arbetskostnaden för bortforslingen får inte räknas med, inte heller en eventuell avgift på återvinningsanläggningen. Arbetet med att fylla på jord och så gräs där träden har stått är ett rutarbete, men planteringsarbeten får inte ingå, även om det är frågan om att ersätta det som tagits bort. Arbetet med att plantera en syrenbuske ger därför inte rutavdrag. Arbetet med veden är ett rutarbete eftersom det är träd från Iris egen tomt.

Barnpassning

Barnpassning som sker i eller i nära anslutning till bostaden ger rutavdrag. I barnpassning ingår även lämning och hämtning av barn till och från skolan, daghemmet eller liknande samt till och från fritidsaktiviteter. Kostnaderna för resorna får dock inte ingå i underlaget. Även enklare matlagning som sker i ringa omfattning och som är direkt kopplad till barnpassningen ger rätt till rutavdrag förutsatt att det är frågan om sådan tillredning av mat som kan anses vara en normalt förekommande uppgift för en barnvakt.

I begreppet inryms inte privatlärare eller tränare som har specialistkunskaper. Barnvakten kan hjälpa barnet med läxor och annat skolarbete förutsatt att detta endast sker i ringa omfattning (prop. 2014/15:99 s. 51). Skatteverket anser att om barnpassningen i bostaden i mer än ringa omfattning (mer än tio procent) innefattar hjälp med läxor och annan skolarbete kan rutavdrag endast medges för den del av arbetad tid som vid varje enskilt tillfälle använts för barnpassning.

Till barnpassning räknas inte arrangemang av barnkalas och andra liknande aktiviteter för barn, oavsett om aktiviteten sker i bostaden eller på annan plats.

Kostnader för barnomsorg som genom det allmännas försorg erbjuds till subventionerade priser eller till självkostnadspris ger inte rätt till rutavdrag.

Rutavdrag kan inte medges om den som utfört arbetet är närstående till köparen. När det gäller barnpassning kan den som utför arbetet inte heller vara närstående till barnet som passas, oavsett om personen är närstående till köparen eller inte.

Exempel: barnpassning av närstående

Eva och Kevin är gifta och har tillsammans barnen Noel och Lina. Kevins mamma Gullan har ett företag som utför städning och omsorgstjänster. Kan Eva köpa barnpassning för Noel och Lina som Gullan utför och få rutavdrag?

Gullan är visserligen inte närstående till Eva som är köpare av tjänsten. Gullan är dock närstående till barnen och Eva kan därför inte få rutavdrag för barnpassningen som Gullan utför.

Personlig omsorg

Personlig omsorg som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden ger rutavdrag. Det kan vara hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning och liknande omsorg. Till arbetet räknas även hjälp att betala räkningar, högläsning samt enklare matlagning som sker i ringa omfattning och som är direkt kopplad till omsorgen. Omsorgen ska normalt ske i bostaden men omfattar även utevistelse vid promenader och enklare ärenden som besök på vårdcentral, bank eller butik. Enbart ledsagning i samband med museibesök, kyrkobesök, konsertbesök, biobesök och liknande ger inte rätt till rutavdrag eftersom ledsagningen i dessa fall inte har något samband med den personliga omsorgen och tillsynen.

Arbetet får inte heller vara hälso- och sjukvård som utförs av någon med yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården, t.ex. läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska. Arvode till en god man är inte en sådan kostnad som kan ge rutavdrag. En god mans arbetsuppgifter är att hjälpa huvudmannen med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. Detta är inte sådan omsorg och tillsyn som avses i lagtexten om rutavdrag. Om den gode mannen utöver sitt uppdrag som god man utför hjälparbete av personlig art för sin huvudman, så kan rutavdrag medges för dessa kostnader, förutsatt att bidrag eller annat stöd inte har lämnats för arbetet. Det kan t.ex. handla om omsorg, tillsyn, bankbesök och liknande enklare ärenden. För att kunna ge rutavdrag ska dessa omsorgskostnader särredovisas och inte ingå i det vanliga arvodet till den gode mannen. Den som fått assistansersättning kan inte få rutavdrag för det arbete som en personlig assistent utför eftersom det är ett arbete som ger bidrag, se mer på sidan Villkor för skattereduktion.

Kostnader för resor som företas i samband med omsorgsarbetet ger aldrig rutavdrag.

Följande arbete ger inte heller rätt till rutavdrag:

 • personlig tränare
 • massage, fotvård, hårklippning eller liknande behandlingar
 • passning av husdjur, oavsett om arbetet sker i bostaden eller inte
 • beställning och hemkörning av livsmedel.

Flyttjänster

Flytt av bohag och annat lösöre mellan egna bostäder samt flytt till och från magasinering ger rutavdrag (prop. 2015/16:99 s. 34).

För att ge rutavdrag krävs att arbetet är hänförligt till köparens hushåll eller köparens föräldrars hushåll. Det krävs också att det avser bostäder inom EES-området eller Schweiz. För flytt mellan en bostad i Sverige och en bostad i ett land utanför EES-området eller Schweiz medges inte rutavdrag för någon del av flyttkostnaderna.

För flytt inom Sverige måste utföraren vara godkänd för F-skatt, även om det är en utländsk utförare. Om flytten avser både en del i Sverige och en del i ett annat land inom EES-området (inklusive Schweiz) måste en utländsk utförare vara godkänd för F-skatt för att kunna få utbetalning för hela arbetskostnaden. En utländsk utförare som inte är godkänd för F-skatt men som kan visa upp ett så kallat skuldfrihetsintyg, kan bara få utbetalning för den del av arbetskostnaden som avser arbete utanför Sverige.

Exempel: flytt till och från annat land:

Robin har bott i Tyskland under några år. Nu ska han flytta hem till Sverige igen. Han anlitar en tysk firma för flytten av sitt bohag till sin nya lägenhet i Linköping. Firman är dock inte godkänd för F-skatt i Sverige, men kan visa ett skuldfrihetsintyg. Rutavdrag kan då bara medges för det arbete som har utförts utanför Sverige och en uppskattning måste göras av hur stor del av arbetskostnaden detta avser.

Rutavdrag medges enbart för arbetskostnaden

Skattereduktion för rut- och rotarbete ska bara medges för arbetskostnaden. Skatteverket anser att arbetskostnaden för flyttjänster kan beräknas utifrån den timkostnad som utföraren har för den anställda som utfört arbetet. Arbetskostnaden bör normalt kunna beräknas på följande sätt: utbetald ersättning per timme (lön) till den som utfört arbetet multiplicerat med 250 procent plus moms. Uppräkningen av timkostnaden ska täcka kostnader som socialavgifter, försäkringar, sjukfrånvaro, utbildning och vinstkostnadspåslag. Till lön räknas inte eventuellt traktamente eller kostnader för logi under tjänsteresor.

Om det inte finns någon uppgift om utbetald lön per timme, kan man i stället använda en för branschen genomsnittlig timkostnad för den som har utfört arbetet.

Om utföraren eller kunden anser att arbetskostnaden är högre än timlön x 250 % + moms, ska den verkliga arbetskostnaden dokumenteras och vid förfrågan visas upp för Skatteverket. Om det inte finns någon sådan tillförlitlig dokumentation ska Skatteverket uppskatta en skälig arbetskostnad. Det måste dock finnas underlag som visar att skattereduktionsgrundande arbete verkligen har utförts.

En beräkning av arbetskostnad som innebär att material och maskintid räknas bort från totalpriset bör i normalfallet inte godtas, eftersom en sådan beräkning inte klargör priset per arbetad timme eller antalet arbetade timmar.

Flytt mellan bostäder

Det finns inget krav på att bostaden ska vara en permanentbostad. Rutavdrag för flyttjänster medges även för flytt till och från en fritidsbostad och till och från en bostad i samband med dubbelt boende. Arbetet ska avse flytt mellan bostäder i det egna hushållet. Transport från en möbelåterförsäljare eller till eller från en annan privatperson omfattas inte, även om transporten sker direkt till den nya bostaden. Kostnader för flytt av bohag inom samma bostad ger inte heller rutavdrag.

Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för hemmet. Som rutarbete räknas packning, uppackning, lastning och lossning samt arbetskostnaden för de som kör transporten. Arbete med att montera isär möbler som inte kan transporteras i en del och att ta ner lampor och tavlor ingår. Likaså att i samband med uppackningen montera samman möblerna och hänga lamporna och tavlorna på plats. Om det är så avancerat arbete att t.ex. installera lamporna så det behövs en elektriker eller annan specialist är det inte längre en del i flyttarbetet och kan inte ge skattereduktion för rutarbete.

Kostnader för flyttbil, drivmedel, magasinshyra, flyttkartonger eller annat material ger inte rätt till rutavdrag. Kostnader för transport av bohaget på båt, tåg och flyg ger inte heller rutavdrag.

Flytt till och från magasinering

Förutom flytt mellan bostäder ingår flytt till eller från magasinering under förutsättning att detta utgör ett led i flytten mellan bostäder. Det kan exempelvis vara när en ny bostad inte hunnit tillträdas och man under en period har en tillfällig bostad. Både magasineringen och flytten måste ha skett efter den 1 augusti 2016.

Även arbetskostnad för flytt av bohag och annat lösöre som sker till och från magasinering i samband med fotografering, visning av bostaden och andra förberedelser inför flytt och som har ett direkt samband med flytt mellan bostäder ger rätt till rutavdrag. För att vara ett led i flytten ska magasineringen vara av övergående natur. Skatteverket anser att arbete med flytt till och från magasinering kan anses ha ett direkt samband med flytt mellan bostäder förutsatt att flytten från magasineringen till den nya bostaden sker inom två år från det att flytten från den gamla bostaden skedde.

It-tjänster

Vissa it-tjänster omfattas av rutavdraget (prop. 2015/16:99 s. 37). Tjänster som kan ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla

 • data- och informationstekniska apparater, såsom persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner och spelkonsoler eller liknande som är uppkopplade mot internet
 • kringutrustning som stödjer data- och informationstekniska apparaterna och som är sammankopplade med dessa, exempelvis skrivare, skannrar, avläsare, högtalare, mediaspelare m.fl.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation, exempelvis modem, routrar, fiber- och nätverkskablar och wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete ger rätt till rutavdrag. Arbete med att montera antenner och paraboler som tar emot internetsignaler ger rutavdrag. Montering av antenn eller parabol enbart för att ta emot tv-signaler ger dock inte rutavdrag.

Arbetskostnad för felsökning ger rutavdrag oavsett om det resulterar i någon åtgärd eller inte. En förutsättning för rutavdrag är att arbetet sker i bostaden.

Följande arbete omfattas inte av rutavdraget.

 • arbete med utrustning i hushållet som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad
 • handledning eller rådgivning som ges på distans.

Reparation av vitvaror

Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden omfattas av rutavdraget (prop. 2016/17:1, s. 198).

Vitvaror som omfattas är:

 • tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, mangel
 • kyl, frys, diskmaskin
 • spis, spishäll, ugn, mikrovågsugn
 • köksfläkt, spiskåpa.

Vitvarorna kan innehålla flera funktioner och vara inbyggda eller fristående.

Luftvärmepump, varmvattenberedare, element, grillar m.m. kan inte ses som vitvaror. Som vitvara räknas inte heller hushållsapparater som t.ex. dammsugare, strykjärn, kaffebryggare, vattenkokare, brödrost och matberedare. Det har ingen betydelse om hushållsapparaten är inbyggd eller fristående. Inbyggda kaffemaskiner och centraldammsugare räknas därför inte heller som vitvara, och reparationer på dessa ger inte rutavdrag.

Arbetskostnaden för felsökning ger rutavdrag, oavsett om det resulterar i någon åtgärd eller inte på vitvaran. Till underhåll räknas att byta ut delar i förebyggande syfte innan vitvaran går sönder. Installation och service av vitvaror ger inte rutavdrag. Som installation räknas även arbete med att hänga om dörrar på kylskåp, frysskåp, tvättmaskiner och liknande.

Arbetet ska utföras i bostaden eller biutrymmen som tillhör bostaden, till exempel garage och tvättstuga. Därmed omfattas inte reparationer i utförarens verkstad.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

 • Proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. [1]
 • Proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 [1]
 • Proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 [1]
 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]
 • Regeringens proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 [1] [2]

Ställningstaganden

 • Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete [1]
 • Rutarbete – beräkning av arbetskostnad vid flyttjänster [1]
 • Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag [1]
 • Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster [1]

Referenser inom rot- och rutarbete