OBS: Detta är utgåva 2018.3. Sidan är avslutad 2018.

Om en skrivelse med ett överklagande har avvisats på grund av att den har kommit in för sent får avvisningsbeslutet överklagas.

Överklagande av avvisningsbeslut

Om ett överklagande har avvisats på grund av att det har kommit in för sent får avvisningsbeslutet överklagas ”i samma ordning som beslutet i huvudsaken” (30 § första meningen FL).

Uttrycket ”i samma ordning som beslutet i huvudsaken” innebär att inte bara instansordningen utan även överklagandetidens längd och sättet för överklagande ska bestämmas med utgångspunkt i vad som gäller beträffande huvudsaken (Hellners & Malmqvist , Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s. 378).

Ett avvisningsbeslut får prövas i två instanser

Om avvisningsbeslutet efter överklagande har prövats av en högre instans får den högre instansens beslut i frågan inte överklagas (30 § andra meningen FL). Bestämmelsen innebär att antalet instanser som prövar frågan om ett överklagande har skett i rätt tid är två, nämligen beslutsmyndigheten och en högre instans. Bestämmelsen gäller enbart då högre instansen är en förvaltningsmyndighet. Om den högre instansen är en förvaltningsdomstol gäller istället motsvarande begränsning i 33 § fjärde stycket FPL.

Till förvaltningslagen konkurrerande regler om överklagande

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen så gäller den bestämmelsen (3 § första stycket FL). Detta får till följd att en bestämmelse i en speciallag som exempelvis reglerar inom vilken tid ett avvisningsbeslut ska överklagas har företräde framför förvaltningslagens bestämmelser.

Överklagande av beslut om avvisning som fattats med stöd av Skatteförfarandelagen, SFL, ska t.ex. ha kommit in till Skatteverket senast inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av beslutet (67 kap. 12 § andra stycket 12 SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2] [3]
  • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Övrigt

  • Hellners & Malmqvist , Förvaltningslagen med kommentarer, 2010 [1]