OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2018.

Om en skrivelse med ett överklagande har avvisats på grund av att den har kommit in för sent får avvisningsbeslutet överklagas.

Överklagande av avvisningsbeslut

Om en skrivelse med överklagande har avvisats på grund av att den har kommit in för sent får avvisningsbeslutet överklagas ”i samma ordning som beslutet i huvudsaken” (30 § första meningen FL).

Uttrycket ”i samma ordning som beslutet i huvudsaken” innebär att inte bara instansordningen utan även överklagandetidens längd och sättet för överklagande ska bestämmas med utgångspunkt i vad som gäller beträffande huvudsaken (Hellners & Malmqvist , Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s. 378).

Ett avvisningsbeslut prövas i två instanser

Om avvisningsbeslutet efter överklagande har prövats av en högre instans får den högre instansens beslut i frågan inte överklagas (30 § andra meningen FL). Bestämmelsen innebär att antalet instanser – i frågan om överklagandet har skett i rätt tid – är två, nämligen beslutsmyndigheten och en högre instans.

Till förvaltningslagen konkurrerande regler om överklagande

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen så gäller den bestämmelsen (3 § första stycket FL). Detta får till följd att en bestämmelse i en speciallag som exempelvis reglerar inom vilken tid eller till vilken myndighet ett avvisningsbeslut ska överklagas har företräde framför förvaltningslagens bestämmelser.

Överklagande av beslut om avvisning som fattats med stöd av Skatteförfarandelagen, SFL, ska t.ex. ha kommit in till Skatteverket senast inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av beslutet (67 kap. 12 § andra stycket 12 SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Övrigt

  • Hellners & Malmqvist , Förvaltningslagen med kommentarer, 2010 [1]