OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2018.

Om en skrivelse med ett överklagande har avvisats på grund av att den har kommit in för sent får avvisningsbeslutet överklagas.

Överklagande av avvisningsbeslut

Om en skrivelse med överklagande har avvisats på grund av att den har kommit in för sent får avvisningsbeslutet överklagas ”i samma ordning som beslutet i huvudsaken” (30 § första meningen FL).

En särskild fråga är om uttrycket ”i samma ordning som beslutet i huvudsaken” innebär att inte bara instansordningen utan även överklagandetidens längd och sättet för överklagande ska bestämmas med utgångspunkt i vad som gäller beträffande huvudsaken.

Uttrycket syftar inte enbart på instansordningen utan också på tiden och sättet för överklagande, (Hellners & Malmqvist 2010, s. 378).

Ett avvisningsbeslut prövas i två instanser

Om avvisningsbeslutet efter överklagande har prövats av en högre instans får den högre instansens beslut i frågan inte överklagas (30 § andra meningen FL). Stadgandet innebär att antalet instanser – i frågan om överklagandet har skett i rätt tid – är två, nämligen beslutsmyndigheten och en högre instans.

Till förvaltningslagen konkurrerande regler om överklagande

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen så gäller den bestämmelsen (3 § första stycket FL). Detta får till följd att en bestämmelse i en speciallag som exempelvis reglerar inom vilken tid eller till vilken myndighet ett avvisningsbeslut ska överklagas har företräde framför förvaltningslagens bestämmelser.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2]

Övrigt

  • Hellners & Malmqvist 2010, Förvaltningslagen: med kommentarer [1]