OBS: Detta är utgåva 2018.4. Visa senaste utgåvan.

Jobbskatteavdrag är en skattelättnad i form av en skattereduktion grundad på arbetsinkomster. Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora arbetsinkomsterna är och om personen är över eller under 65 år vid beskattningsårets ingång.

Vem kan få jobbskatteavdrag?

Fysiska personer som varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, har rätt till skattereduktion för arbetsinkomster (67 kap. 5 § IL). En inkomst som är undantagen från beskattning, t.ex. på grund av sexmånadersregeln (3 kap. 9 § IL), ger dock inte rätt till skattereduktion.

Personer som varit obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tid de varit obegränsat skattskyldiga. De får då jobbskatteavdrag med 1/12 av fullt jobbskatteavdrag för varje månad som de är obegränsat skattskyldiga (67 kap. 9 § IL). Om överskottet av deras förvärvsinkomster uteslutande eller så gott som uteslutande består av svenska förvärvsinkomster medges de dock fullt jobbskatteavdrag.

Även vissa av dem som är begränsat skattskyldiga har rätt till jobbskatteavdrag, se sidan Allmänna avdrag, grundavdrag och skattereduktioner.

Vad menas med arbetsinkomster?

Med arbetsinkomster menas sådana inkomster av anställning eller av annat förvärvsarbete som anges i vissa uppräknade paragrafer i 67 kap. 6 § IL som i sin tur hänvisar till 59 kap. SFB. Inkomster som ger rätt till jobbskatteavdrag är exempelvis:

 • lön, skattepliktiga förmåner och arvoden
 • sjuklön från arbetsgivaren
 • avgångsvederlag
 • dagpenning till totalförsvarspliktiga
 • utbildningsstöd för doktorander
 • Marie Curie-stipendium
 • Vissa bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden
 • tillfällig förvärvsinkomst av självständigt bedriven verksamhet (hobby m.m.)
 • inkomster av aktiv näringsverksamhet.

Med arbetsinkomst menas även inkomster från en aktivt bedriven självständig näringsverksamhet utomlands. Detta trots att den i övrigt behandlas som en passiv näringsverksamhet enligt IL:s bestämmelser.

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag:

 • sjukpenning från Försäkringskassan
 • föräldrapenning
 • ersättning från arbetslöshetskassa
 • inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning
 • pension
 • konstnärspension
 • egen arbetsskadelivränta.
 • förlorad arbetsförtjänst
 • ersättning från vinstandelsstiftelse
 • ekonomiskt omställningsstöd och inkomstgaranti till riksdagsledamöter (67 kap. 6 § 3 stycket IL)

När man beräknar skattereduktionen ska tjänsteinkomsterna minskas med kostnader som dragits av i inkomstslaget tjänst. Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet ska minskas med sjukpenning hänförlig till inkomster av annat förvärvsarbete. Arbetsinkomsterna ska också minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. IL och sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. IL. Inkomsterna ska sedan avrundas nedåt till helt hundratal kr.

Beräkna skattereduktionen

Jobbskatteavdragets storlek är olika beroende på åldern. För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år är jobbskatteavdraget högre än för dem som är yngre.

För en exakt beräkning kan du för det aktuella året använda webbtjänsten Räkna ut din skatt eller Skatteuträkningsbroschyr (SKV 425).

Beräkna jobbskatteavdraget för personer som inte fyllt 65 år

För att beräkna jobbskatteavdraget för personer som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång utgår man från prisbasbeloppet (45 500 kr), arbetsinkomsten, grundavdraget och skattesatsen för kommunal inkomstskatt. Reduktionen varierar därför mellan åren eftersom prisbasbeloppet ändras, och mellan personer eftersom skattesatsen för den kommunala inkomstskatten skiftar från kommun till kommun. Procentuellt är reduktionen högre i de låga inkomsterna.

Reduktionen framgår av 67 kap. 7 § IL.

Arbetsinkomst

Skattereduktion

Överstiger inte 0,91 prisbasbelopp (41 405)

Skillnaden mellan arbetsinkomsten och grundavdraget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Överstiger 0,91 prisbasbelopp (41 405) men inte 2,94 prisbasbelopp (133 770)

Skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 prisbasbelopp (41 405) och 33,2 % av arbetsinkomsten mellan 0,91 prisbasbelopp (41 405) och 2,94 prisbasbelopp (133 770) och å andra sidan grundavdraget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Överstiger 2,94 prisbasbelopp (133 770) men inte 8,08 prisbasbelopp (367 640)

Skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,584 prisbasbelopp (72 072) och 11,1 % av arbetsinkomsten mellan 2,94 prisbasbelopp (133 770) och 8,08 prisbasbelopp (367 640) och å andra sidan grundavdraget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Överstiger 8,08 prisbasbelopp (367 640) men inte 13,54 prisbasbelopp (616 070)

Skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp (98 052,5) och grundavdraget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

Överstiger 13,54 prisbasbelopp (616 070)

Skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp (98 052,5) och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt, med avdrag för 3 % av de arbetsinkomster som överstiger 13,54 prisbasbelopp (616 070)

Beräkningar av jobbskatteavdraget för personer som fyllt 65 år

Beräkningen är enklare för personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång (67 kap. 8 § IL).

Arbetsinkomst

Skattereduktion

Överstiger inte 100 000 kr

20 % av arbetsinkomsterna

Överstiger 100 000 men inte 300 000 kr

Summan av 15 000 kr och 5 % av arbetsinkomsterna

Överstiger 300 000 men inte 600 000 kr

30 000 kr

Överstiger 600 000 kr

30 000 kr med avdrag för 3 % av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr

Avräkning av reduktionen

Jobbskatteavdraget räknas endast av mot den kommunala inkomstskatten. Det innebär att den allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften och avgifter till trossamfund inte påverkas av jobbskatteavdraget. För en person som har en låg inkomst kan det innebära att personen inte kan utnyttja hela jobbskatteavdraget eftersom det inte finns tillräckligt mycket kommunal inkomstskatt att räkna av mot. Även om den kommunala inkomstskatten inte räcker för att utnyttja hela jobbskatteavdraget måste personen betala den allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften och eventuella avgifter till trossamfund.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar