OBS: Detta är utgåva 2018.4. Visa senaste utgåvan.

Den som är begränsat skattskyldig hela året och beskattas enligt IL kan ha rätt till pensionssparavdrag och övriga allmänna avdrag, grundavdrag samt skattereduktioner.

Pensionssparavdrag och övriga allmänna avdrag, grundavdrag, jobbskatteavdrag, skattereduktion för rot- och rutarbete samt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

En begränsat skattskyldig fysisk person som har valt att beskattas enligt IL i stället för SINK eller A-SINK, eller som beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige, har rätt till följande avdrag och skattereduktioner om personens överskott av förvärvsinkomster, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige:

Om det finns en rätt till avdrag eller skattereduktion gäller samma regler som för den som är obegränsat skattskyldig hela året. Skattereduktion för rot- och rutarbete medges efter begäran.

I inkomstdeklarationen ska personen lämna de uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna avgöra om personen uppfyller kraven för att få ovanstående avdrag (31 kap. 3 § SFL). Detta kan t.ex. ske genom att personen redovisar sina nettointäkter av förvärvsverksamhet i Sverige och utlandet samt åberopar intyg från behörig myndighet i utlandet (prop. 2004/05:19 s. 68).

Är det fråga om avdrag för inbetalning till en dansk pensionsordning, se även sidan Särskilt om danska pensionsordningar.

Kravet att personens överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, ska utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige

Som framgår ovan krävs det för att få vissa avdrag och skattereduktioner att personens överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Även för den som är obegränsat skattskyldig bara en del av året finns det bestämmelser som ger en utökad rätt till avdrag eller skattereduktion om detta krav är uppfyllt.

Vilka inkomster ska räknas med i överskott av förvärvsinkomster i Sverige?

Skatteverket anser att med begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige avses det överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet som beskattas enligt IL och som ingår i beslut om slutlig skatt i Sverige. Det är inkomsterna efter avdrag för kostnader men före allmänna avdrag och grundavdrag.

Inkomster som har sin källa i Sverige men som inte beskattas enligt IL anser Skatteverket inte ska ingå i överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Detta innebär t.ex. att inkomster som beskattas enligt SINK eller inkomster som är undantagna från beskattning i Sverige p.g.a. bestämmelser i ett skatteavtal inte ska tas med. Om sådana inkomster har beskattats i utlandet får de i stället ses som utländska förvärvsinkomster.

Inkomster som beskattas enligt IL och som även beskattas utomlands anser Skatteverket ska ingå i överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Detta gäller oavsett var inkomsterna har sin källa och oavsett vilket land som ska undvika en eventuell dubbelbeskattning.

Vad avses med uteslutande eller så gott som uteslutande?

Med begreppet uteslutande eller så gott som uteslutande avses minst 90 procent (prop. 2004/05:19 s. 45).

Exempel: beräkning av hur stor del som utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige

Anna flyttade från Sverige till land X den 1 juli och blev därefter begränsat skattskyldig i Sverige. Anna fick under första halvåret 200 000 kr i pension och under andra halvåret 200 000 kr i pension. Anna har inga andra förvärvsinkomster i Sverige eller i utlandet.

Anna beskattas enligt IL för de 200 000 kr hon får under det första halvåret och enligt SINK för de 200 000 kr hon får under det andra halvåret.

Det är endast de 200 000 kr som beskattas enligt IL som ska räknas med i överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

  1. Om Anna inte beskattas i land X för den pension hon får efter flytten dit blir hennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige 100 procent av hennes totala förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder (200 000 kr/200 000 kr). I detta fall utgörs Annas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder uteslutande av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
  2. Om Anna beskattas i land X för den pension hon får efter flytten dit blir hennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige 50 procent av hennes totala förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder (200 000 kr/400 000 kr). De 200 000 kr som beskattas enligt SINK ska inte räknas med i överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Eftersom de beskattas i land X ses de som en utländsk inkomst och ingår i hennes totala förvärvsinkomster. I detta fall utgörs inte Annas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Skattereduktion för allmän pensionsavgift, underskott av kapital och mikroproduktion av förnybar el

Bestämmelserna om rätt till skattereduktion för allmän pensionsavgift, underskott av kapital och mikroproduktion av förnybar el gäller även för begränsat skattskyldiga.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta [1] [2]

Ställningstaganden

  • Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster