OBS: Detta är utgåva 2018.6. Visa senaste utgåvan.

Inkomster från utlandet i inkomstslaget tjänst till en obegränsat skattskyldig person är som grundregel skattepliktiga i Sverige. Det finns dock vissa undantag som gör att sådana inkomster inte ska beskattas i Sverige.

Lagens termer gäller inte alltid för motsvarande utländska företeelser

De termer och uttryck som används i lagen omfattar också motsvarande utländska företeelser, om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses (2 kap. 2 § IL). När en bestämmelse hänvisar till en viss svensk lag omfattas således endast den svenska företeelsen (prop. 1999/00:2, s. 20 f.). För att kunna beskatta en inkomst i en sådan situation krävs att man kan hitta en annan grund för beskattning.

Inkomster från utlandet kan dessutom omfattas av ett skatteavtal. Om inkomsten omfattas av ett skatteavtal kan den svenska rätten att beskatta inkomsten vara begränsad. Om inkomsten inte omfattas av ett skatteavtal kan beskattning ske enligt svensk intern rätt.

Inkomster och förmåner p.g.a. anställning

Det finns svenska interna regler som gör att inkomster och förmåner inte är skattepliktiga i Sverige. En inkomst kan omfattas av den s.k. sexmånadersregeln eller ettårsregeln och ska i så fall inte beskattas. Det finns även en 183-dagarsregel för sjömän som kan ge skattebefrielse om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Socialförsäkringsersättningar

Om en ersättning betalas ut med stöd av ett annat lands socialförsäkringslagstiftning måste det finnas en grund i svensk intern rätt för att beskatta denna ersättning. IL anger ofta att den skattepliktiga inkomsten betalas ut med stöd av svensk lagstiftning vilket gör att beskattning får ske på annan grund.

Skatteverket har tagit ställning till hur vissa ersättningar ska beskattas:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

  • Proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]