OBS: Detta är utgåva 2018.6. Visa senaste utgåvan.

Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst, till den del de inte ska räknas till inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital. Det är bara fysiska personer och dödsbon som beskattas för inkomst av tjänst.

Läs även om avgränsningen mot inkomstslaget kapital och avgränsningen mot inkomstslaget näringsverksamhet.

Vem beskattas i inkomstslaget tjänst?

Fysiska personer och vissa dödsbon beskattas för inkomst av tjänst (1 kap. 3 § och 4 kap. 1–2 §§ IL).

Fysiska personer

Fysiska personer är skattskyldiga för inkomster i inkomstslaget tjänst. Detta gäller den som är obegränsat skattskyldig. Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (1 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL).

Begränsat skattskyldiga personer betalar särskild inkomstskatt och beskattas enligt SINK för tjänsteinkomster. Begränsat skattskyldiga artister och idrottsutövare beskattas enligt A-SINK. Det finns en möjlighet att i stället välja beskattning enligt IL.

Dödsbon

Ett dödsbo efter en fysisk person är skattskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster av tjänst. Det som skulle ha gällt för den döde tillämpas under dödsåret för dödsboet (4 kap. 1 § IL).

För beskattningsår efter dödsåret gäller samma bestämmelser som för fysiska personer, om det inte finns särskilda bestämmelser för dödsbon (4 kap. 2 § IL). Efter dödsåret har dödsbon t.ex. inte rätt till grundavdrag (63 kap. 2 § andra stycket IL).

Inkomster som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital (10 kap. 1 § första stycket IL).

Förutsättningarna för att en inkomst ska tas upp i inkomstslaget tjänst är

Med tjänst menas anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § andra stycket IL).

Anställning och uppdrag

Inkomster från anställning och uppdrag är sådana där någon utför ett arbete åt någon annan. Sådana inkomster beskattas som lön.

I de flesta fall är det inga svårigheter att bedöma om en inkomst kommer från en anställning eller ett uppdrag. Men i vissa fall är det inte så tydligt om ett visst arbete utförs åt en arbetsgivare eller uppdragsgivare, eller om det är en självständig verksamhet. En bedömning måste då alltid göras i varje enskilt fall.

Annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur

Med ”annan inkomstgivande verksamhet” menas att även självständig verksamhet utan vinstsyfte, som hobbyverksamhet, beskattas i inkomstslaget tjänst. Inkomstslaget tjänst fungerar även som uppsamlingspost för annan inkomstgivande verksamhet som inte hör till kapital eller näringsverksamhet.

En bedömning av om det är en självständig verksamhet som inte är anställning eller uppdrag måste göras i varje enskilt fall.

”Annan inkomstgivande verksamhet” delas upp dels i inkomster som härrör från självständig verksamhet (blankett T2), dels i övriga inkomster från tjänst (blankett T1).

Självständig verksamhet utan vinstsyfte (hobby), T2

Med hobbyverksamhet menas verksamhet som bedrivs självständigt men som inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Hobbyverksamhet är alltså självständig och varaktig men saknar vinstsyfte.

Hit hör inkomster från regelbunden försäljning i mindre skala av produkter som förädlats av hobbyidkaren, t.ex. hemslöjd, trädgårdsodling, biodling, jakt, fiske, uppfödning av hundar samt hästar.

Hit hör även andra inkomster om verksamheten saknar vinstsyfte och därför inte uppfyller kraven på näringsverksamhet, och inte heller är inkomster från anställning eller uppdrag.

Inkomster och utgifter vid avyttring av sådana tillgångar som avses i 52 kap. IL räknas till inkomstslaget tjänst (10 kap. 1 § tredje stycket IL) om de inte hör till inkomstslaget näringsverksamhet. Detta gäller under förutsättning att

  • tillgången eller materialet till den har förvärvats i huvudsak för att bearbetas av den skattskyldiga, eller
  • det har uppkommit en vinst som till övervägande del beror på att den skattskyldiga har tillverkat eller bearbetat tillgången.

Läs mer om gränsdragningen mot inkomstslaget kapital när det gäller avyttring av tillgångar i hobbyverksamhet m.m.

Annan inkomstgivande verksamhet, T1

Annan inkomstgivande verksamhet i tjänst är sådan inkomst som varken är inkomst från anställning, uppdrag, hobby, kapital eller näringsverksamhet.

Det kan t.ex. handla om inkomster från tillfällig varuförsäljning som inte är näringsverksamhet, hobbyverksamhet eller avser varor som någon har haft för personligt bruk.

Även inkomster i form av arvode eller royalty för utfört enstaka konstnärligt, litterärt, vetenskapligt etc. arbete ska tas upp på blankett T1. Detta gäller bara om arbetet inte är ett utflöde ur en anställning, har gjorts på uppdrag av utbetalaren eller ingår i en näringsverksamhet.

I följande fall är det uttalat i socialavgiftslagen att mottagaren av ersättningen ska betala egenavgifter. Dessa inkomster ska därför alltid redovisas på blankett T1:

  • Anställnings- och uppdragsinkomster som är lägre än 10 000 kr per år om utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo.
  • Forskastipendium som ges ut av EU eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curiestipendium) och som utbetalas direkt till stipendiaten av fysisk person som är bosatt utomlands eller av utländsk juridisk person.
  • Ersättning för arbete för den som är godkänd för F-skatt. Detta gäller ersättning som inte ingår i en av mottagaren bedriven näringsverksamhet.

Pension, livränta och liknande ersättningar

Som tjänst behandlas också enligt 10 kap. 2 § IL rätt till

  • pension
  • livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som inte är ersättning för avyttrade tillgångar

Tidigare:

ersättning på grund av sådana sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst

Från och med den 1 juli 2018 omfattar uppräkningen inte den tredje punkten, ersättning på grund av sådana sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst (SFS 2018:523).

Vissa andra inkomster som räknas till inkomstslaget tjänst

Till inkomstslaget tjänst räknas också vissa inkomster som utan att falla in under definitionen av tjänst ändå ska beskattas som tjänst (10 kap. 3 § IL). Dit hör

Vad som inte räknas till inkomstslaget tjänst

Till inkomstslaget tjänst räknas enligt 10 kap. 4 § IL inte följande:

  • Räntor på skulder för utbildning eller på andra skulder för tjänsten. Sådan ränta är avdragsgill under inkomst av kapital. Den här bestämmelsen gäller inte räntor enligt studiestödslagen, dessa är inte avdragsgilla enligt en särskild regel i 9 kap. 8 § IL.
  • Vad delägare i ett svenskt handelsbolag fått i lön från bolaget. Sådan ersättning hänförs till inkomst av näringsverksamhet eller, i vissa fall, inkomst av kapital.

Till inkomstslaget tjänst räknas inte heller inkomster och utgifter på grund av sådant fastighetsinnehav som enligt 1 kap. 5 § FTL likställs med ägande vid beskattningen, även om fastigheten innehas som en löneförmån. En sådan inkomst räknas antingen till näringsverksamhet eller behandlas enligt reglerna för privatbostad.

Gränsen mellan tjänst och näringsverksamhet

Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Med yrkesmässigt menas att verksamheten bedrivs varaktigt och med vinstsyfte (13 kap. 1 § IL). Självständighets- och vinstkriterierna är avgörande vid en bedömning av om en inkomst ska hänföras till tjänst eller näringsverksamhet.

Läs mer om gränsdragningen mellan tjänst och näringsverksamhet.

Gränsen mellan tjänst och kapital

Gränsdragningsproblem mellan inkomstslagen tjänst och kapital kan till exempel uppkomma när det gäller hobbyverksamhet, räntor, värdepappersförvärv och utdelning på aktier i fåmansföretag. Läs mer om gränsdragningen mellan tjänst och kapital.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar