OBS: Detta är utgåva 2018.6. Visa senaste utgåvan.

Periodiska understöd är skattefria till den del givaren inte får dra av det utbetalade beloppet.

Periodiska understöd ska tas upp som skattepliktig inkomst av tjänst

Periodiska understöd som givaren har fått avdrag för ska tas upp som skattepliktig intäkt av tjänst hos mottagaren (10 kap. 2 § punkt 2 IL och 11 kap. 1 § IL), om det inte finns något undantag i 11 kap. 47 § IL.

Ett periodiskt understöd ska tas upp även om givaren inte kan få avdrag p.g.a. att denne inte beskattas i Sverige.

Ett periodiskt understöd kan också utgå i form av naturaförmån. En make har beskattats för periodiskt understöd avseende rätt att för all framtid kostnadsfritt bo på en fastighet som tillskiftats andra maken genom bodelning (RÅ 1980 1:2).

I ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen hade mannen betalat underhållsbidrag till maka och barn med sammanlagt för lågt belopp. Han hade inte angivit hur stor del av bidraget som avsåg makan eller barnen. Bidraget proportionerades med hänsyn till hur stor del som rätteligen skulle ha tillfallit makan respektive barnen (RÅ 1985 1:41).

Periodiskt understöd från familjestiftelse och trust

Varje utbetalning eller förmån från en familjestiftelse behandlas som periodiskt understöd och ska tas upp som intäkt av tjänst. Även engångsbidrag från familjestiftelser betraktas därmed som periodiskt understöd.

En familjestiftelse är en stiftelse vars stadgar föreskriver att stiftelsens inkomster för all framtid eller viss tid ska betalas ut till en viss familj, vissa familjer eller till bestämda personer (10 kap. 6 § IL).

Utbetalning av kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har enligt Högsta förvaltningsdomstolen jämställts med periodiskt understöd från familjestiftelse (HFD 2013 ref. 28).

Skatteverket anser att den skattemässiga bedömningen av en utbetalning från en familjetrust till en obegränsat skattskyldig fysisk person ska göras på samma sätt som vid utbetalning från en svensk familjestiftelse.

Periodiskt understöd från utlandet

Periodiskt understöd från utlandet beskattas hos mottagaren om givaren skulle ha fått avdrag enligt svensk beskattningsrätt. Om den utländska givaren hade haft rätt till avdrag enligt svensk rätt om hen hade varit bosatt i Sverige, ska mottagaren alltså beskattas för det periodiska underhållet (jfr RÅ 1933 ref. 30 och RÅ 1988 not. 626).

Överlåtelse av rätten till periodiskt understöd

Om en person som har rätt till ett periodiskt understöd överlåter denna rätt till en annan person är huvudregeln att överlåtaren är skattskyldig för utfallande belopp även efter överlåtelsen (3 kap. 23 § IL).

Den nya mottagaren är dock skattskyldig för utbetalningarna om överlåtaren skulle ha haft rätt till avdrag för beloppen, antingen som en utgift i något inkomstslag eller som ett periodiskt understöd i det fall överlåtaren själv hade betalat beloppen till den nya mottagaren eller förvärvaren.

Om överlåtaren även i fortsättningen är skattskyldig för utbetalningarna blir dessa inkomstskattefria för den nya mottagaren.

Om överlåtaren är ett svenskt handelsbolag tillämpas dessa regler på delägarna i bolaget.

Bestämmelserna gäller även för juridiska personer (6 kap. 19 § IL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2013 ref. 28 [1]
  • RÅ 1933 ref. 30 [1]
  • RÅ 1980 1:2 [1]
  • RÅ 1985 1:41 [1]
  • RÅ 1988 not. 626 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beskattning av utbetalning från en familjetrust till en obegränsat skattskyldig fysisk person [1]