Periodiska understöd är skattefria till den del givaren inte får dra av det utbetalade beloppet.

Se även avsnittet om avdrag för periodiska understöd.

Periodiska understöd ska tas upp som skattepliktig inkomst av tjänst

Periodiska understöd ska tas upp som skattepliktig intäkt av tjänst hos mottagaren, om det inte finns något undantag i 11 kap. 47 § IL (10 kap. 2 § 2 IL och 11 kap. 1 § IL).

I följande situationer ska ett periodiskt understöd inte tas upp till beskattning:

  • Ett periodiskt understöd ska inte tas upp till beskattning till den del givaren enligt 9 kap. 3 § IL eller 62 kap. 7 § IL inte får avdrag för det utbetalade beloppet (11 kap. 47 § första stycket IL).
  • Ett periodiskt understöd som betalas ut från stiftelser, ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL, ska inte tas upp till beskattning. Detta gäller dock bara om utbetalningen görs för att främja omsorg om barn och ungdom, social hjälpverksamhet, utbildning eller vetenskaplig forskning (11 kap. 47 § andra stycket IL).

Ett periodiskt understöd ska tas upp även om givaren inte kan få avdrag p.g.a. att denne inte beskattas i Sverige.

Det förekommer att trossamfund eller ideella föreningar, utan motkrav på arbete, ger bidrag till familjer som tagit emot unga hemlösa i den egna bostaden. Sådana återkommande bidrag får normalt sett anses utgöra periodiska understöd med syfte att främja omsorg om barn och ungdom. Bidragen är därför skattefria för mottagaren enligt 11 kap. 47 § andra stycket IL. I denna situation föreligger normalt sett skattefrihet även för betalningar som görs direkt till den hemlösa. Ett motsvarande engångsbelopp som betalas till familjen eller direkt till den hemlösa kan i stället vara skattefritt såsom gåva (8 kap. 2 § IL).

Ett periodiskt understöd kan utgå i form av naturaförmån. En make har beskattats för periodiskt understöd avseende rätt att för all framtid kostnadsfritt bo på en fastighet som tillskiftats andra maken genom bodelning (RÅ 1980 1:2).

I ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen hade mannen betalat underhållsbidrag till maka och barn med sammanlagt för lågt belopp. Han hade inte angivit hur stor del av bidraget som avsåg makan eller barnen. Bidraget proportionerades med hänsyn till hur stor del som rätteligen skulle ha tillfallit makan respektive barnen (RÅ 1985 1:41).

Periodiska understöd från familjestiftelse och trust

Varje utbetalning eller förmån från en familjestiftelse behandlas som periodiskt understöd och ska tas upp som intäkt av tjänst. Även engångsbidrag från familjestiftelser betraktas därmed som periodiskt understöd.

En familjestiftelse är en stiftelse där det framgår av stadgarna att stiftelsens inkomster för all framtid eller viss tid ska betalas ut till en viss familj, vissa familjer eller till bestämda personer (10 kap. 6 § IL).

Utbetalning av kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har enligt Högsta förvaltningsdomstolen jämställts med periodiskt understöd från familjestiftelse (HFD 2013 ref. 28).

Utbetalningar från en utländsk motsvarighet till en svensk familjestiftelse beskattas på samma sätt som utbetalningar från en svensk familjestiftelse. Skatteverket anser att till exempel en familjetrust kan vara en sådan utländsk motsvarighet.

Periodiskt understöd från utlandet

Periodiskt understöd från utlandet beskattas hos mottagaren om givaren skulle ha fått avdrag enligt svensk beskattningsrätt. Om den utländska givaren hade haft rätt till avdrag enligt svensk rätt om hen hade varit bosatt i Sverige, ska mottagaren alltså beskattas för det periodiska underhållet (jfr RÅ 1933 ref. 30 och RÅ 1988 not. 626).

Överlåtelse av rätten till periodiskt understöd

Om en person som har rätt till ett periodiskt understöd överlåter denna rätt till en annan person är huvudregeln att överlåtaren är skattskyldig för utfallande belopp även efter överlåtelsen (3 kap. 23 § IL).

Den nya mottagaren är dock skattskyldig för utbetalningarna om överlåtaren skulle ha haft rätt till avdrag för beloppen, antingen som en utgift i något inkomstslag eller som ett periodiskt understöd i det fall överlåtaren själv hade betalat beloppen till den nya mottagaren eller förvärvaren.

Om överlåtaren även i fortsättningen är skattskyldig för utbetalningarna blir de skattefria för den nya mottagaren.

Om överlåtaren är ett svenskt handelsbolag tillämpas dessa regler på delägarna i bolaget.

Bestämmelserna gäller även för juridiska personer (6 kap. 19 § IL).

Kompletterande information

  • Stipendier för andra ändamål än utbildning är skattepliktiga om de betalas ut periodiskt

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2013 ref. 28 [1]
  • RÅ 1933 ref. 30 [1]
  • RÅ 1980 1:2 [1]
  • RÅ 1985 1:41 [1]
  • RÅ 1988 not. 626 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beskattning av utbetalning från en familjetrust till en obegränsat skattskyldig fysisk person [1]