OBS: Detta är utgåva 2018.7. Visa senaste utgåvan.

Denna sida behandlar de avdrag som kan göras av den som är skattskyldig för el.

Förbrukning i tåg m.m.

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats hos den skattskyldiga i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med en sådan förbrukning (11 kap. 9 § första stycket 1 LSE).

Förbrukning för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som i huvudsak förbrukats hos den skattskyldiga för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer (11 kap. 9 § första stycket 2 LSE).

Förbrukning vid framställning av vissa bränslen

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats hos den skattskyldiga vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6 LSE (11 kap. 9 § 3 LSE). De produkter som avses är energiprodukter och andra produkter (bränslen) för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren.

Förbrukning vid överföring av el på ett koncessionspliktigt elnät

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats hos den skattskyldiga vid sådan överföring av el på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion (11 kap. 9 § första stycket 4 LSE).

Förbrukning i metallurgiska och mineralogiska processer

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats hos den skattskyldiga i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter. En förutsättning är dock att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats. Avdrag får göras enligt denna punkt i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 11 kap. 9 § första stycket 2 LSE (11 kap. 9 § första stycket 5 LSE).

Förbrukning i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den skattskyldiga. Avdrag får göras enligt denna punkt i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 11 kap. 9 § första stycket 1-5 LSE (11 kap. 9 § första stycket 6 LSE).

Avdrag medges med skillnaden mellan den skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme el (11 kap. 9 § andra stycket LSE).

Avdrag får bara göras om den skattskyldiga inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (11 kap. 17 § första stycket 1 LSE).

Avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret får endast medges om den skattskyldiga lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 17 § LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 2 oktober 2017 motsvaras 1 euro av 9,6055 svenska kronor, vilket innebär att 50 000 euro under 2018 motsvarar 480 275 kronor.

Förbrukning i en datorhall

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats i en datorhall hos den skattskyldiga (11 kap. 9 § första stycket 7 LSE).

Avdrag medges med skillnaden mellan den skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme el (11 kap. 9 § andra stycket LSE).

Avdrag får bara göras om den skattskyldiga inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (11 kap. 17 § första stycket 1 LSE).

Avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret får endast medges om den skattskyldiga lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 17 § LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 2 oktober 2017 motsvaras 1 euro av 9, 6055 svenska kronor, vilket innebär att 50 000 euro under 2018 motsvarar 480 275 kronor.

Förbrukning av hushåll eller företag inom tjänstesektorn i vissa delar av norra Sverige

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får enligt 11 kap. 9 § första stycket 8 LSE göra avdrag för skatt på el som förbrukats i kommuner som avses i 11 kap. 4 § LSE. Avdrag får bara göras om elen förbrukats för ett annat ändamål än

 • i industriell verksamhet
 • i en datorhall
 • i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet
 • i yrkesmässig vattenbruksverksamhet
 • som landström
 • i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning.

Avdrag medges med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme el (11 kap. 9 § andra stycket LSE).

Avdrag får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 11 kap. 9 § första stycket 1-7 LSE (11 kap. 9 § andra stycket). Avdragsrätten gäller inte enbart för förbrukning av el som den skattskyldiga själv förbrukat utan även för annans förbrukning av el som den skattskyldigas skattskyldighet inträtt för (jfr prop. 2016/17:1 s. 451).

Avdrag får bara göras om stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (11 kap. 17 § första stycket 1 LSE). Stödmottagaren är den som förbrukar elen i någon av de kommuner som avses i 11 kap. 4 § LSE. Om till exempel en nätinnehavare överför el för förbrukning i någon av dessa kommuner får nätinnehavaren göra avdrag för den förbrukningen endast om förbrukaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd.

Avdrag får endast medges om den skattskyldiga lämnar uppgifter om stödmottagare samt uppgift om avdragets fördelning på stödmottagare. Kravet på uppgifter om stödmottagare och fördelning av avdraget på stödmottagare gäller endast för avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret (11 kap. 17 § LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 2 oktober 2017 motsvaras 1 euro av 9,6055 svenska kronor, vilket innebär att 50 000 euro under 2018 motsvarar 480 275 kronor.

Stöd enligt 11 kap. 9 § första stycket 8 LSE förmedlas genom att den skattskyldiga yrkar avdrag för skatt på egen eller annans elförbrukning. Stödmottagarna kan i dessa fall få stöd förmedlat via fler än en skattskyldig utan de andra skattskyldigas vetskap. Gränsen för uppgiftslämnande får här bedömas utifrån det stöd som den skattskyldiga förmedlar till stödmottagaren oaktat eventuella andra stöd inom stödordningen som förmedlats av annan skattskyldig (jfr prop. 2016/17:1 s. 452).

El framställd från förnybara källor

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el om följande krav är uppfyllda (11 kap. 10 § första stycket LSE):

 • Den skattskyldiga har framställt elen från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt.
 • Elen har inte överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.

I avdragsbestämmelsen används vissa begrepp som även finns i bestämmelsen om undantag från skatteplikt i 11 kap. 2 § första stycket 1 LSE. Dessa begrepp har samma betydelse som där (jfr prop. 2016/17:141 s. 29). I likhet med vad som generellt gäller för återbetalning av skatt på el och för avdrag för skatt på el är en förutsättning för nedsättning att den berörda elen är skattepliktig, d.v.s. avdragsrätten gäller inte för el som redan är undantagen från skatteplikt. En ytterligare förutsättning är att skattskyldighet inträtt för elen, d.v.s. avdragsrätten gäller inte för el som varken tagits i anspråk för annat ändamål än försäljning eller levererats till någon som inte är skattskyldig (jfr prop. 2016/17:141 s. 30).

Skattenedsättningen omfattar både el som förbrukas av den som framställt elen och av andra som denne levererar el till utan att elen överförts till det koncessionspliktiga elnätet (jfr prop. 2016/17:141 s. 27).

Vad menas med förnybara källor?

El framställd från förnybara källor definieras i 1 kap. 18 § LSE.

Med el framställd från förnybara källor avses el som framställs från

 • sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme
 • vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk
 • biomassa eller produkter som framställs från biomassa
 • bränsleceller.

Med biomassa förstås den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, skogsbruk och därmed förknippad industri, samt den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall (1 kap. 9 § första stycket LSE).

Om det i anläggningen framställs såväl el från förnybara källor i enlighet med definitionen som annan el, omfattas endast den andel av elproduktionen som härrör från förnybara källor av nedsättningen (jfr prop. 2016/17:141 s. 33).

El från vind, vågor, sol eller annan energikälla utan generator

Av 11 kap. 10 § andra stycket LSE framgår att vad som anges i 11 kap. 10 § första stycket LSE om den installerade generatoreffekten ska för el som framställts från

 • vind eller vågor, istället motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt
 • sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt
 • annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 50 kilowatt installerad effekt (11 kap. 10 § andra stycket LSE).

El från olika energikällor ska läggas samman

När el framställs från olika energikällor ska de installerade effekterna läggas samman vid bedömningen av förutsättningarna i 11 kap. 10 § första stycket 1 LSE. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 (11 kap. 10 § tredje stycket LSE).

Beräkning av avdraget

Avdrag medges med skillnaden mellan den skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme el. Avdrag får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser.

(11 kap. 10 § fjärde stycket LSE).

Detta innebär exempelvis att om det finns avdragsrätt enligt 11 kap. 9 § LSE för att uppnå den lägre norrlandsskattenivån så kan avdrag enligt av 11 kap. 10 § LSE endast medges för skillnaden mellan skattenivån med beaktande av avdragsrätten och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme (jfr prop. 2016/17:141 s. 43).

Om förbrukningen på internnätet av den berörda elen sker såväl hos den skattskyldiga som hos någon annan bör den förnybara elen i första hand anses förbrukad hos den skattskyldiga i den mån det är tekniskt möjligt. Om den berörda elen, efter nämnda fördelning, dessutom förbrukas för flera ändamål bör elen i första hand anses förbrukad för det högst beskattade ändamålet (jfr prop. 2016/17:141 s. 33).

Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter eller vara föremål för betalningskrav

Avdrag får endast medges om stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (11 kap. 17 § första stycket 1 LSE).

Om den skattskyldigas avdrag även avser någon annans elförbrukning måste den skattskyldiga försäkra sig om att elförbrukaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd (jfr prop. 2016/17:141 s. 31).

Uppgifter om stödmottagare

För avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger 15 000 euro under kalenderåret gäller att avdrag får medges endast om den skattskyldiga lämnar uppgifter om stödmottagare och avdragets fördelning på stödmottagare (11 kap. 17 § andra stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 2 oktober 2017 motsvaras 1 euro av 9,6055 svenska kronor vilket innebär att 15 000 euro under 2018 motsvarar 144 083 kronor.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2]
 • Proposition 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt