OBS: Detta är utgåva 2018.7. Visa senaste utgåvan.

Återbetalning av energiskatt på el kan medges den som förbrukar el i vissa verksamheter.

Förbrukning i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet (11 kap. 12 § första stycket LSE).

Krav med anledning av att återbetalningen är ett statligt stöd

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 17 § första stycket LSE).

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret (11 kap. 17 § andra stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 2 oktober 2017 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,6055 svenska kronor, vilket innebär att 50 000 euro under 2018 motsvarar 480 275 kronor.

Storleken på återbetalningen

Rätten till återbetalning gäller endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår (11 kap. 12 § andra stycket LSE).

Hela beloppet återbetalas, d.v.s. från första kronan, när gränsen 500 kr uppnås.

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning i yrkesmässig vattenbruksverksamhet

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i yrkesmässig vattenbruksverksamhet (11 kap. 12 a § första stycket LSE).

Krav med anledning av att återbetalningen är ett statligt stöd

Återbetalning får endast göras om sökanden omfattas av kategorin små och medelstora företag enligt bilaga 1 i gruppundantagsförordningen FIBER (11 kap. 12 a § andra stycket LSE).

Av artikel 1.1 i bilaga 1 i FIBER framgår att kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år (jfr prop. 2016/17:1 s. 453).

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 17 § första stycket LSE).

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen överstiger 15 000 euro under kalenderåret (11 kap. 17 § andra stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 2 oktober 2017 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,6055 svenska kronor, vilket innebär att 15 000 euro under 2017 motsvarar 144 082 kronor.

Storleken på återbetalningen

Rätten till återbetalning gäller endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår (11 kap. 12 a § tredje stycket LSE).

Hela beloppet återbetalas, d.v.s. från första kronan, när gränsen 500 kr uppnås.

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning som landström

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat som landström (11 kap. 12 b § första stycket LSE).

Krav med anledning av att återbetalningen är ett statligt stöd

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 17 § första stycket LSE).

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret (11 kap. 17 § andra stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 2 oktober 2017 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,6055 svenska kronor, vilket innebär att 50 000 euro under 2018 motsvarar 480 275 kronor.

Storleken på återbetalningen

Rätten till återbetalning gäller endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme (11 kap. 12 b § andra stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Förbrukning i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet (11 kap. 14 § första stycket LSE).

Krav med anledning av att återbetalningen är ett statligt stöd

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 17 § första stycket LSE).

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret (11 kap. 17 § andra stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 2 oktober 2017 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,6055 svenska kronor, vilket innebär att 50 000 euro under 2018 motsvarar 480 275 kronor.

Storleken på återbetalningen

Rätten till återbetalning gäller endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme och endast i den utsträckning rätt till återbetalning inte följer av någon annan återbetalningsbestämmelse. Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår (11 kap. 14 § andra stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning i en datorhall

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i en datorhall (11 kap. 15 § första stycket LSE).

Krav med anledning av att återbetalningen är ett statligt stöd

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 17 § första stycket LSE).

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret (11 kap. 17 § andra stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 2 oktober 2017 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,6055 svenska kronor, vilket innebär att 50 000 euro under 2018 motsvarar 480 275 kronor.

Storleken på återbetalningen

Rätten till återbetalning gäller endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår (11 kap. 15 § andra stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning i tåg m.m.

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne förbrukat i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning (11 kap. 13 a § första stycket 1 LSE).

Storleken på återbetalningen

Återbetalning får endast göras för den del som överstiger 2 000 kronor per kalenderår (11 kap. 13 a § första och andra stycket LSE).

För den del som överstiger 2 000 kronor återbetalas hela skattebeloppet.

För den som även förbrukar el för något av följande ändamål ska beräkningen göras gemensamt

 • för kemisk reduktion eller elektrolytiska processer
 • vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren
 • i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineralogiska produkter.

Återbetalning ska göras för den del av nedsättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderår sammanlagt för alla i bestämmelsen uppräknade användningsändamål (jfr prop. 2017/18:1 s. 464).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning för kemisk reduktion eller elektrolytiska processer

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne förbrukat i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska processer (11 kap. 13 a § första stycket 2 LSE).

Storleken på återbetalningen

Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 2 000 kronor per kalenderår (11 kap. 13 a § första och andra stycket LSE).

För den del som överstiger 2 000 kronor återbetalas hela skattebeloppet.

För den som även förbrukar el för något av följande ändamål ska beräkningen göras gemensamt

 • i tåg m.m.
 • vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren
 • i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineralogiska produkter.

Återbetalning ska göras för den del av nedsättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderår sammanlagt för alla i bestämmelsen uppräknade användningsändamål (jfr prop. 2017/18:1 s. 464).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning vid framställning av vissa bränslen

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne förbrukat vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6 LSE, d.v.s. energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren (11 kap. 13 a § första stycket 3 LSE).

Storleken på återbetalningen

Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 2 000 kronor per kalenderår (11 kap. 13 a § första och andra stycket LSE).

För den del som överstiger 2 000 kronor återbetalas hela skattebeloppet.

För den som även förbrukar el för något av följande ändamål ska beräkningen göras gemensamt

 • i tåg
 • för kemisk reduktion eller elektrolytiska processer
 • i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineralogiska produkter.

Återbetalning ska göras för den del av nedsättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderår sammanlagt för alla i bestämmelsen uppräknade användningsändamål (jfr prop. 2017/18:1 s. 464).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Förbrukning i metallurgiska eller mineralogiska processer

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne förbrukat i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineralogiska produkter. Rätten till återbetalning gäller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats. Återbetalning medges enbart i den utsträckning elförbrukningen inte även omfattas av bestämmelsen om återbetalning av skatt på el som förbrukats för kemisk reduktion eller för elektrolytiska processer (11 kap. 13 a § första stycket 4 LSE).

Storleken på återbetalningen

Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 2 000 kronor per kalenderår (11 kap. 13 a § första och andra stycket LSE).

För den del som överstiger 2 000 kronor återbetalas hela skattebeloppet.

För den som även förbrukar el för något av följande ändamål ska beräkningen göras gemensamt

 • i tåg
 • för kemisk reduktion eller elektrolytiska processer
 • vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

  Återbetalning ska göras för den del av nedsättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderår sammanlagt för alla i bestämmelsen uppräknade användningsändamål (jfr prop. 2017/18:1 s. 464).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar el per kalenderår för de i 11 kap. 12-15 §§ angivna nedsättningsberättigande ändamålen, får Skatteverket medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller om förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 16 § första stycket LSE).

Hur och när ansökan ska lämnas

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in elektroniskt till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 16 § andra och tredje stycket LSE).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 16 § fjärde stycket LSE).

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1 och SKVFS 2018:1).

Leverans av värme eller kyla för vissa ändamål

Den som levererar värme eller kyla till vissa ändamål kan få återbetalning av energiskatt på den el som förbrukats för framställning av värmen eller kylan. Sådan återbetalning utgör statligt stöd enligt EU-rätten.

Tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller vattenbruks-, jordbruks-, eller skogsbruksverksamhet m.m.

Skatteverket medger efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på el och bränsle som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 16 eller enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga om återbetalning av skatt på el även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen (9 kap. 5 § första stycket LSE).

Återbetalning medges med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per kilowattimme vid leverans för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. För annat ändamål medges återbetalning med hela energiskatten (9 kap. 5  § andra stycket LSE).

Datorhall

Från och med den 1 januari 2018 medger Skatteverket efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på el som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i datorhall. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen (9 kap. 5 a § första stycket LSE).

Återbetalning medges med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per kilowattimme (9 kap. 5 a § andra stycket LSE).

Hjälpförbrukning

Från och med den 1 januari 2018 medger Skatteverket återbetalning för sådan elförbrukning som skett i samband med framställningen av värme eller kyla för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen, s.k. hjälpförbrukning.

Den hjälpförbrukning av el som avses i 9 kap. 5 och 5 a §§ LSE är sådan el som är nödvändig för att driva anläggningen, men som inte kan anses direkt användas för produktionen av värme eller kyla. Denna elförbrukning ska ha ett nära samband med produktionen och ske inom det område där produktionsanläggningen är belägen. Sådan elförbrukning som är nödvändig exempelvis för att transportera värmen eller kylan från anläggningsområdet till förbrukarna omfattas alltså inte. Elförbrukning som saknar ett nära samband med produktionen, exempelvis sådan el som förbrukas i personalutrymmen eller i andra allmänna utrymmen i produktionsanläggningen, såsom exempelvis fikarum, matsalar och omklädningsrum, omfattas inte heller (jfr prop. 2017/18:1 s. 443 ff.).

Fördelning av el och bränsle som förbrukats för framställning av värme eller kyla

I 9 kap. 5 § LSE finns bestämmelser om fördelning av el och bränsle som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats till de ändamål som medför rätt till återbetalning. Fördelningsbestämmelserna är gemensamma för återbetalning av energiskatt på el och återbetalning av energi- koldioxid- och svavelskatt på bränsle.

Nytt: 2018-08-23

Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 9 kap. 5 och 5 a §§ LSE:

En förutsättning för återbetalning av skatt är att värmen eller kylan framställs i en anläggning som via ett nät förbinds med de abonnenter av värme eller kyla vars verksamhet medför rätt till återbetalning.

Om en leverans av värme eller kyla sker till en fastighetsägare som fördelar värmen eller kylan till hyresgäster för förbrukning i återbetalningsberättigande verksamhet, ska värmen eller kylan fördelas mellan dessa och övriga hyresgäster. Värmen eller kylan kan fördelas med t.ex. lokalernas yta eller volym som grund.

Vid beräkning av den energiförbrukning som motsvarar de leveranser av värme eller kyla som medför rätt till återbetalning får de omvandlings- och överföringsförluster som är förknippade med leveransen läggas till den uppmätta leveransen hos abonnenten.

Se Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter.

Ansökningsförfarandet

Bestämmelserna om ansökningsförfarandet är gemensamma för återbetalning av skatt på el och återbetalning av energi- koldioxid- och svavelskatt på bränsle.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:1) om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall; [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1] [2] [3] [4] [5]
 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]

Ställningstaganden

 • Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt